Personaldimensioneringen inom barnskyddets sociala arbete

Kvalitetsbeskrivning

I kvalitetsbeskrivningen för personaldimensioneringen inom barnskyddets sociala arbete -statistiken bedöms statistikvis statistikens tillförlitlighet och lämplighet för olika användningsändamål enligt rekommendationen om kvalitetsbeskrivning i Finlands officiella statistik (FOS).

Statistikuppgifternas relevans

Statistiken över personaldimensioneringen inom barnskyddets sociala arbete innehåller uppgifter om hur personaldimensioneringen inom barnskyddets sociala arbete förverkligas. Statistiken utarbetas utifrån uppgifter från välfärdsområdena. Statistiken publiceras halvårsvis. 

Statistikrapporten är avsedd för förvaltningsmyndigheter, utvecklare av tjänster och forskare, medier och andra som är intresserade av funktionaliteten i servicesystemet inom social- och hälsovården. 

Behandlingen av uppgifterna grundar sig på lagen om Institutet för hälsa och välfärd (668/2008). Ett beslut har fattats om uppgiftsskyldighet gällande personaldimensioneringen inom barnskyddets sociala arbete (THL 4706/5.03.00/2022). 

Metodbeskrivning

THL begär halvårsvis följande uppgifter från välfärdsområdena: 

  • antalet klienter inom barnskyddet
  • antalet socialarbetare
  • antalet socialarbetare som överskrider det högsta antalet klienter som fastställs i 13 b § i barnskyddslagen (417/2007)  

Uppgifterna samlas in halvårsvis enligt situationen den andra tisdagen i april och oktober Uppgifterna anges i totalt antal, och inte specifikt för varje socialarbetare. 

Till dem som inte svarat innan tidsfristen löper ut skickas en påminnelse.

Vid THL jämförs de erhållna uppgifterna med tidigare uppgifter från området och klientantalet inom barnskyddets öppenvård. THL begär att klart avvikande uppgifter kontrolleras och vid behov korrigeras. 

Uppgifterna från den 8 november begärdes från kommunerna och samkommunerna så att serviceanordnaren fick välja om uppgifterna skulle lämnas kommunvis eller för flera kommuner gemensamt.

Uppgifternas riktighet och exakthet

Uppgifternas tillförlitlighet beror på om välfärdsområdena har lämnat in korrekta uppgifter. 

Vanligtvis förbättras statistikens kvalitet med tiden när uppgifterna har lämnats in flera gånger och jämförelseuppgifterna gallrar bort lokala missförstånd. Eftersom det inte ännu är frågan om en etablerad datainsamling, är det möjligt att en del av spridningen i uppgifterna förklaras av lokalt avvikande tolkningar. Särskilt separering av s.k. integrerat arbete som är gemensamt för barnskyddet och servicen för barnfamiljer har ansetts vara svår. 

Ikraftträdandet av personaldimensioneringen inom barnskyddets sociala arbete och dess effekter har utretts bland annat i THL:s omfattande enkät våren 2022 (Yliruka et al 2022), tillsynsmyndighetens granskningar, egna forum för serviceanordnare och medier. Dessa övriga observationer om genomförandet av personaldimensioneringen verkar stöda observationer i statistiken av att det finns för lite personal inom vissa områden, medan situationen för de flesta områdena och socialarbetarna är lagenlig. 

Socialarbetare vars klientantal överstiger 35 barn

Socialarbetarnas arbete är på vissa ställen organiserat så att socialarbetarna utöver socialt arbete inom barnskyddet delvis också utför arbete i barnfamiljer i ett tidigare skede, eller så har de unga vuxna som klienter. Därför fanns det utmaningar i områdena med beräkningen av överskridningar av klientantalet hos socialarbetare och socialarbetaresursen inom barnskyddet. 

Detta har också beaktats i bakgrundsberedningen av barnskyddslagen. ”Målbilden för lagförslaget är att de socialarbetare som ansvarar för barns angelägenheter inte ska ha några andra klienter utöver det föreslagna maximiantalet. Det är möjligt att målbilden i lagförslaget inte beaktas i alla kommuner. Då ligger faran i att det verkliga klientantalet för en socialarbetare som ansvarar för barnets angelägenheter överstiger det föreslagna maximiantalet i propositionen och att det uppställda målet att det verkliga klientantalet ska bli rimligare inte nås.” (RP 170/2021, sida 51.)

Datainsamlingen är dock begränsad så att maximiantalet klienter endast gäller barn under 18 år och endast klienter inom barnskyddet. Maximiantalet klienter har inte heller begränsats till en viss arbetsinsats. 

Exempel: Socialarbetaren arbetar tre dagar i veckan och har 20 klienter över 18 år inom eftervården och 20 barn under 18 år inom barnskyddet. → Maximiantalet klienter överskrids inte.

Socialarbetarresurs

Vid beräkning av klientmedelvärdet divideras antalet klienter under 18 år inom barnskyddet med socialarbetarresursen inom barnskyddet (inkl. s.k. ställföreträdande behöriga). Socialarbetarresursen beräknas som summan av arbetsinsatser på heltid och deltid. 

Exempel: Socialarbetaren arbetar tre dagar i veckan. Han eller hon har 20 klienter över 18 år inom eftervården, för vilka socialarbetaren i genomsnitt använder en tredjedel av sin arbetstid samt 20 barn under 18 år inom barnskyddet. → 20 klienter med 0,4 resurser, varvid det kalkylerade relationstalet för socialarbetaren är 50. 

Skillnaderna mellan antalet socialarbetare som överskrider maximiantalet klienter och definitionerna av socialarbetarresursen beror på att flera av de indikatorer som räknats ut i statistiken endast är riktgivande. Till exempel när man konstaterar att "maximiantalet klienter överskreds hos 14 procent av socialarbetarna inom barnskyddet i hela landet" har man som personalantal använt socialarbetarresurser och inte det totala antalet personer som har varit socialarbetare inom barnskyddet. Eftersom en del av socialarbetarna inom barnskyddet endast har arbetat deltid är det verkliga antalet socialarbetare högre än den kalkylmässiga socialarbetarresursen. Noggrant taget överskreds alltså maximiantalet klienter hos högst 14 procent av socialarbetarna inom barnskyddet i hela landet på så sätt att den faktiska procentandelen kan vara betydligt lägre beroende på hur många socialarbetare som utför socialt arbete inom barnskyddet endast på deltid. Denna begreppsmässiga inexakthet har dock ingen betydande inverkan på användningen av uppgifterna, eftersom den upprepas i alla områden och vid alla granskningstillfällen. 

De publicerade uppgifternas aktualitet och punktlighet

Uppgifterna grundar sig på situationen under en viss uppföljningsdag. När datainsamlingen har etablerats är målet att uppgifterna ska publiceras under följande kalendermånad. 

Uppgifternas tillgänglighet och transparens/tydlighet

Statistikrapporten uppdateras på THL:s webbplats. 

Indikatoruppgifter från statistiken kommer senare också att publiceras i webbtjänsten Sotkanet. Barnskyddsrelaterade indikatorer hittas med ämnesordet barnskydd

Aktuell information om barnskyddet finns också i Handboken för barnskyddet.

Statistikens jämförbarhet

Datainsamlingen pilottestades våren 2022 som en del av THL:s mer omfattande enkät. Frågorna och definitionerna motsvarade i stor utsträckning de slutliga formuleringarna för datainsamlingen. Å andra sidan var enkäten i maj inte heltäckande, och granskningen av uppgifterna var inte lika systematisk. För vissa områden kan uppgifterna för maj 2022 och november 2022 dock anses vara jämförbara. 

Tydlighet och enhetlighet/överensstämmelse

Uppgifterna erhölls till 100 procent av alla anordnare av socialvård. 

Uppgifterna har samlats in enhetligt från områdena. Områdena samlar dock uppgifterna i sina egna system på det sätt de anser vara bäst. Anvisningarna för datainsamlingen lämnar också ett visst utrymme lokal tillämpning. Därför är det mycket möjligt att regionernas uppgifter i själva verket inte är helt jämförbara.