Personalen inom hälso- och socialvården

Kvalitetsbeskrivning (FOS)

I kvalitetsbeskrivningen för statistiken över social- och hälsovårdstjänsternas personal bedöms separat för varje statistik hur tillförlitlig statistiken i fråga är och hur väl den lämpar sig för olika användningsändamål. I kvalitetsbeskrivningen följs rekommendationer från Finlands officiella statistik (FOS).

Statistikuppgifternas relevans

Statistiken ingår i Institutet för hälsa och välfärds (THL) rapportering om personal inom hälso- och socialvården, där uppgifter som beskriver personer som arbetar inom social- och hälsovården och personer med utbildning inom hälsovård och välfärd produceras från Statistikcentralens sysselsättningsstatistik. Dessutom produceras mer information om den offentliga sektorns lönestatistik i statistiken över personal inom kommunernas hälso- och socialvård som publiceras senare.

Syftet med statistiken är särskilt att stödja beslutsfattandet inom hälso- och socialpolitiken och styrningen av den på nationell nivå. Statistiken riktar sig till beslutsfattare och planerare inom hälso- och socialvården, forskare och studerande inom branschen samt till alla som behöver grundläggande information om hur personalen inom social- och hälsovården utvecklas och statistikförs nationellt och internationellt.

Datainsamlingen baseras på lagen om Institutet för hälsa och välfärd (668/2008). Enligt den är THL:s lagstadgade uppgift bland annat att undersöka och följa befolkningens välfärd och hälsa samt undersöka, följa, utvärdera, utveckla och styra verksamheten inom social- och hälsovården (2 §). Urvalet av statistikuppgifter från de ursprungliga källorna grundar sig på avtal som ingåtts mellan THL och Statistikcentralen samt THL och Valvira. Uppgifterna om yrkesrättigheter för 2020 har rapporterats i samband med rapporten för 2018.

Metodbeskrivning för statistiken

Materialet i denna rapport grundar sig på Statistikcentralens sysselsättningsstatistik. THL redigerar och granskar materialets interna kompatibilitet samt skapar grupperingar och struktureringar i materialet. Efter dessa preciseringar är THL:s material inte helt detsamma som materialet från ursprungskällorna. I THL:s material förvaras dock alla uppgifter om ursprungliga källor för kvalitetssäkring.

Statistikcentralens sysselsättningsstatistik: Ur Statistikcentralens sysselsättningsstatistik produceras ett urval för THL som omfattar personal som arbetar inom social- och hälsovårdsbranscherna samt personer vars högsta examen är utbildning inom social- och hälsovård.

Urvalsvillkor för Statistikcentralens sysselsättningsstatistik:

Uppgifter om yrkesrättigheter: Personer som arbetar inom social- och hälsovården (TOL2008 bransch Q) samt dessutom

Utbildning 7 (fram till 2015) och utbildning 9 (från och med 2016) samt dessutom personer som avlagt följande examen: 321901, 371170, 377102, 477102, 511501, 511904, 529901, 612101, 612103, 612203, 612204, 613101, 613401, 613402, 613901, 621701, 621704, 623115, 623404, 633105, 633205, 633405, 633501, 672301, 712102, 712203, 712204, 721701, 726115, 726404, 733105, 733205, 733405, 733501, 772301, 775301, 812103, 815103, 823115, 823404, 826115, 826404, 833105, 833205, 833405, 833501, 836105, 836205, 836501, 875301, 875603, 839103.

Från utbildningarna har man plockat examina inom hälso- och välfärdsbranschen samt några andra sådana examina som är centrala inom social- och hälsovårdstjänsterna, men utanför hälso- och välfärdsbranschen, såsom examina för optiker, provisor, farmaceut, veterinär, tolk för personer med talstörning samt psykologi.

Några utbildningar i sociala vetenskaper har utelämnats från de utbildningar som granskas (bl.a. 639160 - Samhällelig examen, socionom), som i utbildningsklassificeringen har klassificerats under samhällsvetenskaper.

Sysselsättningsstatistikens individpopulation beskriver situationen under årets sista dag. Uppgifterna om personens verksamhet och arbetsplats baseras på årets sista vecka. Utarbetandet av sysselsättningsstatistiken har inletts 1987 och statistikens population och definitioner har hållits nästan samma fram till 2023.

Uppgifternas riktighet och exakthet

Uppgifternas riktighet beror i hög grad på riktigheten hos uppgifterna i det primära materialet från Statistikcentralen. Uppgifterna kontrolleras i statistikproduktionsprocessens olika skeden: vid dataöverföring från utomstående primärmaterial till THL:s databas, vid redigering av materialet så att det lämpar sig för THL:s databasform samt när materialet införs i rapporteringsformatet (databasrapporter).

I lagrings- och rapporteringsskedet kontrolleras uppgifterna bland annat genom att jämföra material från olika år i kors.

De publicerade uppgifternas aktualitet och rättidighet

THL producerar statistik över personalen inom hälso- och socialvården en gång om året efter att Statistikcentralens uppgifter om sysselsättningen har färdigställts. Statistiken med de slutliga uppgifterna utkommer årligen cirka två år efter utgången av statistikåret, med undantag av uppgifter om yrkesrättigheter, som är uppgifter för året före det år då rapporten publiceras.

Ett undantag till detta har varit åren 2015–2023, då informationsproduktionen har utvecklats i anslutning till skyldigheterna att ändra databaserna samt för att garantera kvalitetssäkringen. Statistikrapporten för 2021 publiceras undantagsvis utan uppgifter om yrkesrättigheter som grundar sig på Valviras material.

Statistikcentralens uppgifter om sysselsättning bygger i regel på förvaltningsregister och statistiska material. En av dess viktigaste informationskällor är skatteuppgifter och statistiken kan upprättas först när beskattningen slutgiltigt har fastställts. Förhandsuppgifterna i Statistikcentralens sysselsättningsstatistik blir klara cirka 12 månader efter referenstidpunkten. Av de slutliga uppgifterna blir den huvudsakliga verksamheten och yrkesställningen färdiga cirka 14 månader efter referenstidpunkten och de övriga uppgifterna cirka 22 månader efter referenstidpunkten.

Tillgång till uppgifterna och deras transparens

De viktigaste uppgifterna om personalen samlas i statistikrapporten och databasrapporter som publiceras på THL:s webbplats.

THL använder i sin rapport Statistikcentralens senaste klassificeringar, frånsett arbetsgivarorganisationernas klassificering (se nedan rättslig form). De centrala klassificeringarna som använts i Statistikcentralens material (näringsgrensindelningen, yrkesklassificering, utbildningsklassificering) finns på Statistikcentralens klassificerings- och metadatatjänsters webbplats.

Ändringarna i klassificeringen påverkar jämförbarheten med tidigare år, eftersom man inte kan skapa en fullständig jämförelse mellan alla klassificeringar.

Uppgifterna rapporteras internationellt i OECD:s, Eurostats, WHO:s och NOMESKO:s databaser och publikationer. Uppgifter om personalen finns till vissa delar också i Sotkanet genom att välja "personal" i indikatorsammandraget Tjänster och resurser på Sotkanets ingångssida. Sotkanets personalindikatorer uppdateras under 2023–2024.

Rättslig form (sektorer)
I rapporten används Statistikcentralens Arbetsgivarorganisationers klassificering 2012 och den förenklade klassificeringen utifrån den.

Arbetsgivarorganisationers klassificering  Rapportens klassificering (sektorer)
offentlig myndighet     offentlig
offentligrättsligt organ offentlig
statskyrka offentlig
Andra religiösa samfund offentlig
fysisk person företag
beskattningssammanslutning företag
öppet bolag företag
konkursbo företag
kommanditbolag företag
aktiebolag företag
ömsesidigt försäkringsbolag företag
sparbank företag
pensionsstiftelse eller -kassa, arbetspensionsanstalt, understöds- eller arbetslöshetskassa företag
bostadsaktiebolag företag
andelslag företag
stiftelse, fond organisation
ideell förening organisation
ömsesidigt skadeförsäkringsbolag organisation
ekonomisk förening organisation

Statistikens jämförbarhet

De yrkes-, närings- och utbildningsklassificeringar som använts i sysselsättningsstatistiken har förändrats under årens lopp. Föråldrade klassificeringar anpassas för rapporteringen till nyare klassificeringar – och här utnyttjas de nycklar mellan klassificeringarna som Statistikcentralen publicerat.

Tydlighet och enhetlighet/överensstämmelse

På regional nivå samlar Statistikcentralen in personaluppgifter på kommunnivå (kommun där man arbetar). Statistiken och rapporteringen över uppgifterna innehåller personaluppgifter för hela landet. Dessutom rapporteras en del av uppgifterna separat på olika samkommuners nivå, men även då har kommunen där man arbetar en regionalt dominerande ställning.

Ärenden som gäller rapporten Hälso- och socialvårdens personal 2021

  • Rapporten grundar sig på siffrorna i databasrapporten om hälso- och socialvårdens personal samt personer som arbetar med yrkesbeteckningar inom branschen (på finska). Uppgifterna för åren 2000–2021 har uppdaterats i databasrapporten i samband med publiceringen av denna rapport.
  • Rapporten har fördröjts på grund av att processerna för kvalitetssäkring har utvecklats och säkerställts.
  • Rapporten fokuserar undantagsvis på åren 2016–2021 samt på uppgifter om sysselsättning.
    • I rapporten har Valviras uppgifter om yrkesrättigheter begränsats av tidsskäl.
    • Uppgifterna om yrkesrättigheter 2020 har rapporterats i rapporten Personalen inom hälso- och socialvården 2018.
    • Uppgifterna om yrkesrättigheter för 2021–2023 publiceras separat i databasrapporten Yrkesrättigheter och yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården.
  • I fortsättningen produceras rapporten årligen så snart som möjligt efter att Statistikcentralens material om sysselsättningen har färdigställts.

Personalen inom hälso- och socialvården -statistikrapporten