Alkoholijuomien kulutus

Laatuseloste

Alkoholijuomien kulutus -tilaston laatuselosteessa arvioidaan tilastokohtaisesti tilaston luotettavuutta ja sopivuutta eri käyttötarkoituksiin. Laatuselosteessa noudatetaan Suomen virallisen tilaston (SVT) suosituksia.

Tilastotietojen relevanssi

Alkoholijuomien kulutustilasto sisältää tiedot alkoholijuomien tilastoidusta kulutuksesta ja niin sanotusta tilastoimattomasta alkoholinkulutuksesta. Tilastoitu kulutus koostuu sekä alkoholijuomien vähittäismyynnistä että anniskelumyynnistä Suomen rajojen sisäpuolella. Tilastoimattomaan kulutukseen sisältyy alkoholijuomien matkustajatuonti ja suomalaisten ulkomailta internetin kautta ostamat alkoholijuomat. Tilastoimaton alkoholinkulutus arvioidaan vuosittain kyselytutkimusten perusteella. Alkoholijuomien kulutus voidaan ilmoittaa muuntamattomina litroina tai sataprosenttiseksi alkoholiksi muunnettuina litroina. Alkoholin kulutuksen laskennassa 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti käytetään Suomen 15 vuotta täyttäneitä koskevaa väkilukua 31.12. kyseisenä vuonna.

Tilastoa käytetään yhteiskunnallisen päätöksenteon, tutkimuksen ja kansallisen alkoholipolitiikan suunnittelun tarpeisiin sekä kansainvälisiin vertailuihin. Alkoholijuomien vähittäismyyntitilasto on lisäksi osana Tilastokeskuksen keräämää vähittäiskaupan myyntitilastoa ja kaupan liikevaihtotilastoa. Alkoholijuomien kulutustilastojen avulla voidaan seurata alkoholijuomien kulutuksen kehitystä koko maan tasolla ja maakuntatasolla. 

Alkoholijuomien kulutustietojen keruu perustuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annettuun lakiin (668/2008), Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annettuun lakiin (669/2008) ja Alkoholilakiin (1102/2017). 

Menetelmäkuvaus

Tilastoitu kulutus

Alkoholijuomien kulutustilasto perustuu alkoholijuomien myynti- ja toimitustietoihin. Ne käsittävät alkoholijuomien myynnin Alkon myymälöistä, tukkumyyjien toimitukset anniskeluravintoloille ja korkeintaan 5,5 tilavuusprosenttisia alkoholijuomia (vuoteen 2017 saakka 4,7 tilavuusprosenttisia) myyville elintarvikeliikkeille, kioskeille ja huoltoasemille sekä tilaviinien ja sahdin vähittäismyymälöille.

Tilastossa ei ole eriteltynä anniskeluluvanhaltijan vähittäismyyntiä eikä vähittäiskaupan myyntiä anniskeluun.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) saa alkoholijuomien myynti- ja toimitustiedot Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) ylläpitämästä alkoholielinkeinorekisteristä litroina ja muutettuna 100-prosentin alkoholilitroiksi. Valviran ylläpitämä tuoterekisteri sisältää tiedot kaikista Suomessa myynnissä olevista alkoholijuomista.

THL:ssä lasketaan alkoholijuomien kulutus käytössä olevien juomaryhmien mukaan. Tilastoidusta kulutuksesta lasketaan myös erikseen vähittäiskulutus ja anniskelukulutus.

Tilastoimaton kulutus

Tilastoimattoman kulutuksen tiedot saadaan Kantar Publicin toteuttamasta kyselytutkimuksesta. Alkoholijuomien matkustajatuontia ja verkko-ostoja ulkomailta seurataan viikoittain Kantar Publicin toteuttamalla puhelinhaastattelulla, johon valitaan satun-naisotannalla 500 18 vuotta täyttänyttä henkilöä joka viikko. Kyseessä on ns. kiintiöotos, jota täydennetään siihen saakka, kunnes 500 vastaajaa on saatu mukaan. Haastattelussa selvitetään alkoholijuomien maahantuontia kahden edellisen viikon aikana ja alkoholijuomien ostamista ulkomaisista verkkokaupoista. Tiedot matkustajatuonnista ja verkko-ostoista julkaistaan vuosittain Alkoholin verkko-ostaminen ja matkustajatuonti -tilastoraportissa ja kuukausittain THL:n verkkosivulla

Kokonaiskulutus

Kokonaiskulutus saadaan, kun lasketaan yhteen tilastoitu ja tilastoimaton kulutus. 

Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Alkoholijuomien tilastoidun kulutuksen tietojen oikeellisuus riippuu Valviralta, Alko Oy:ltä ja anniskeluravintoloilta saatavien tietojen oikeellisuudesta ja tarkkuudesta. Tietojen loogisuutta verrataan laskentavaiheessa aikaisempien vuosien tietoihin ja jos epäillään virhettä, asia tarkastetaan Valviran, Alko Oy:n ja anniskeluravintoloiden kanssa.

Valvira saa tukkumyyjiltä viiveellä pieniä korjauksia alkoholijuomien toimitustietoihin anniskeluravintoloille ja vähittäismyyntiliikkeille vuosittain. Alkoholijuomien kulutustilastoon ei tehdä näitä korjauksia enää maalis-huhtikuussa tapahtuvan THL:n varsinaisen kulutustietojen laskennan jälkeen.

Alkoholijuomien tilastoimattoman kulutuksen tietojen oikeellisuus ja tarkkuus riippuu Kantar Publicin toteuttamien tutkimusten validiteetista ja reliabiliteetista. Tietojen loogisuutta verrataan aiempien vuosien tietoihin ja jos epäillään virhettä, asia tarkistetaan. Lisäksi tietojen loogisuutta tarkkaillaan vertaamalla suomalaisten Virosta tuoduksi ilmoittamia alkoholimääriä Virossa tehtyihin arvioihin suomalaisten Virossa tekemistä alkoholiostoksista.

Vuonna 2023 THL:ssa huomattiin Valviran toimittamassa vuoden 2022 vähittäismyynnin aineistossa yhden kunnan osalta yli 800 prosentin kasvu useassa juomaryhmässä. Luvuilla oli oleellisesti vaikutusta koko maan tasolla mietojen alkoholijuomien vähittäismyyntiin sekä myös kokonaiskulutukseen. Suurin yksittäinen vaikutus virheellä olisi ollut keskioluen vähittäismyyntiin (virheellinen myynti noin prosentin suurempi todellista). Lukuja voitiin varmuudella pitää virheellisinä, ja koska korjausta ei voitu tehdä Valvirassa tietojärjestelmäuudistuksen vuoksi, tehtiin se THL:ssa. Kyseessä olevan kunnan vuoden 2022 luvut imputoitiin käyttäen eri juomaryhmien myyntilitroina vuosien 2019–2021 keskiarvoja. Kun korjausta tehtiin tarkemmalle tasolle, kuin mitä tietoja oli saatavilla, esim. keskivahva vs. vahva alkoholijuoma, käytettiin jakosuhteina ko. juomaryhmien koko maan vuosien 2020–2021 keskiarvosuhteita.

Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Valvira kerää alkoholijuomien myynti- ja toimitustiedot kuukausittain. Valvira julkaisee myynti- ja toimitustiedot 2–4 kuukauden kuluessa tilastoitavan ajanjakson päättymisestä.  Valvira voi poiketa tästä aikataulusta, mikäli luvanhaltijoiden toimittamien tietojen oikeellisuuden arviointi ja mahdollisten virheiden selvittäminen vievät tavanomaista pidemmän ajan. Alkoholijuomien kulutustiedot kerätään ja lasketaan kuukausittain. THL julkaisee alkoholijuomien kulutuksen litratiedot ja 100-prosentin alkoholiksi muutetut litratiedot vuositasolla tilastointivuotta seuraavan huhti-toukokuun aikana. Kantar Public kerää alkoholijuomien matkustajatuonnin ja internet-ostojen tiedot viikoittain. THL on julkaissut alkoholijuomien matkustajatuontia koskevat tiedot keväästä 2013 alkaen ja alkoholijuomien verkko-ostamista koskevat tiedot vuodesta 2021 alkaen. Tiedot matkustajatuonnista ja verkko-ostoista julkaistaan kuukausittain verkkosivulla ja kerran vuodessa tilastoraportissa.

Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys

Alkoholijuomien kulutuksen vuositilasto julkaistaan tilastoraporttina kerran vuodessa viimeistään tilastointivuotta seuraavan huhti-toukokuun aikana. Tilastoraportti julkaistaan THL:n verkkosivuilla.

Alkoholijuomien kulutustiedot julkaistaan myös vuosittain ilmestyvässä THL:n Päihdetilastollisessa vuosikirjassa. Kulutustiedot julkaistaan myös THL:n Sosiaali- ja terveysalan tilastollisessa vuosikirjassa, Tilastokeskuksen tilastollisessa vuosikirjassa ja Alkon toimintakertomuksessa. Kulutustiedot toimitetaan Eurostatin, EU:n, OECD:n, WHO:n sekä Pohjoismaisiin ja muihin kansainvälisiin tietokantoihin, rekistereihin ja julkaisuihin.

Eräitä alkoholijuomien kulutus -tilaston tietoja voi poimia myös Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanetistä. Sotkanetin tietoja voi tarkastella kaikilla kuntajakoon perustuvilla aluetasoilla. Sotkanetin tietoja on mahdollista tarkastella aikasarjana vuodesta 1990 alkaen. Tästä syystä Sotkanetissä tiedot on ilmoitettu nykyisen tilastovuoden mukaisella kuntajaolla. Indikaattorit saa näkyviin esimerkiksi asiasanalla "alkoholinkulutus". 

Tilastojen vertailukelpoisuus

Alkoholijuomien tilastoidun kulutuksen tiedot ovat saatavissa vuodesta 1932 lähtien. Vuosien 1932–1994 kulutustilastot on laadittu Alko Oy:ssä, vuodesta 1995 lähtien kulutustilastot on laadittu yhteistyössä THL:n (vuoteen 2008 saakka Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen Stakesin) ja Valviran (vuoteen 2008 saakka Tuotevalvontakeskuksen) kanssa. Alkoholijuomien kulutustilastot vuodesta 1932 lähtien ovat saatavilla THL:sta. Alkoholin kulutus -tilasto on julkaistu osana Suomen virallista tilastoa vuodesta 1932 lähtien.

Alkoholijuomien tilastoimattoman kulutuksen tiedot ovat saatavissa vuodesta 1959 lähtien. Vuoteen 1992 asti ne perustuvat erillistutkimuksiin sekä vuodesta 1968 alkaen kahdeksan vuoden välein tehtyihin juomatapatutkimuksiin. Välivuodet on arvioitu interpoloimalla. Lisäksi väliarvioinneissa on käytetty hyväksi tilastoimatonta alkoholinkulutusta koskevia erillistutkimuksia. Vuodesta 1992 vuoteen 2004 alkoholijuomien matkustajatuonnin tiedot perustuivat Kantar Publicin (aiemmin Kantar TNS, TNS Gallup ja Suomen Gallup) vuosittain tekemiin tutkimuksiin. Vuodesta 2005 alkaen matkustajatuontitietoja on kerätty viikoittain. 

Tilastoimattoman kulutuksen muodostamistapaa muutettiin vuonna 2021 siten, että siitä poistettiin erät ”kotivalmistus”, ”laiton valmistus ja salakuljetus” sekä ”ulkomailla nautittu alkoholi”. Nämä erät poistettiin aikasarjasta takautuvasti vuodesta 2000 eteenpäin, joten vuosien 2000–2016 tiedot sisältävät vain matkustajatuonnin. Vuodesta 2017 lähtien tilastoimaton kulutus on muodostunut alkoholijuomien matkustajatuonnin lisäksi verkon kautta ulkomailta ostetuista alkoholijuomista. Alkoholijuomien verkko-ostoja koskevia tietoja Kantar Public on kerännyt vuodesta 2012 lähtien. Havaintojen määrä oli ensimmäisinä vuosina hyvin pieni, ja tiedot on arvioitu riittävän luotettaviksi vuodesta 2017 alkaen. Tässä tilastoraportissa esitetyt  alkoholin kokonaiskulutusta ja tilastoimatonta kulutusta koskevat luvut ovat täysin vertailukelpoisia vuosien 2017–2021 osalta.

Alkoholijuomien myynnin aluekohtaiset tiedot eivät ole suoraan vertailukelpoisia. Maakunnan ja kunnan alkoholijuomien myyntiin voi vaikuttaa muun muassa matkailijoiden runsas määrä alueella ja rajakauppa. Siten alueen asukkaat itse eivät välttämättä ole kuluttaneet kaikkea myytyä alkoholia. Etenkin kuntakohtaisiin alkoholin myyntietoihin tulee suhtautua varauksella.

Anniskelulupien tilastoinnissa tehtiin muutos vuonna 2020.  Tilastovuodesta 2019 lähtien anniskelulupiin tilastoidaan kaikki vuoden 2018 alkoholilain myötä tulleet uudet anniskelulupatyypit. Siten anniskelulupien määrä ei ole enää täysin vertailukelpoinen aiempiin vuosiin nähden.

Selkeys ja eheys/yhtenäisyys

Alkoholijuomien kulutustilasto on osa vakiintunutta tilastotuotantoa. Alkoholijuomien kulutustilastossa käytettävä juomaluokitus on tullitariffin mukainen ja se vastaa kansainvälisissä tilastoissa käytettäviä luokituksia. Luokitus vastaa myös kansainvälisesti hyväksytyn COICOP-luokituksen EU:n tilastotoimessa vahvistettua versiota. Kansallista käyttöä varten luokitusta on edelleen tarkennettu. Tilasto kattaa kaikki nautittavaksi tarkoitetut alkoholijuomat, jotka sisältävät yli 2,8 tilavuusprosenttia etyylialkoholia. Alkoholijuomien kulutustilastojen laskenta perustuu THL:n, Valviran ja Alko Oy:n keräämiin valtakunnallisiin tilastoihin ja rekistereihin. 

Alkoholijuomien kulutus -tilastoraportin 2022 erityiskysymykset

Vuoden 2020 keväällä alkaneen koronapandemia vuoksi mm. ulkomaan matkailua  ja ravintoloiden toimintaa rajoitettiin vuosien 2020 ja 2021 aikana. Ulkomaille matkustaminen ja risteilymatkailu Viroon ja Ruotsiin vähenivät. Samalla vähentyi myös alkoholijuomien matkustajatuonti, mutta alkoholijuomien tilaaminen ulkomaisista verkkokaupoista lisääntyi. Vuonna 2022 tilastoimaton kulutus kasvoi selvästi vuoteen 2021 verrattuna. Kasvun selittää matkustajatuonti, sillä se lisääntyi sataprosenttiseksi alkoholiksi muunnettuna koko väestötasolla 174 prosenttia vuoteen 2021 verrattuna. Sen sijaan alkoholin verkko-ostaminen väheni 22 prosenttia.

Anniskelumyynnin rajoitusten ja koronatilanteen vuoksi kotimaassa alkoholijuomien hankinta ravintoloista väheni voimakkaasti vuonna 2020 mutta koronatilanteen helpottuessa ja rajoitusten purkamisen myötä vuonna 2021 anniskelumyynti kasvoi. Anniskelumyynti jatkoi kasvuaan vuonna 2022. 

Yhden kunnan vähittäismyynnin lukuja on korjattu käyttäen apuna aiempien vuosien myyntilukuja. Vuoden 2022 virheelliset tiedot olivat sitä suuruusluokkaa, että niillä olisi ollut selkeää vaikutusta mietojen alkoholijuomien vähittäismyyntiin ja kokonaiskulutukseen myös koko maan tasolla tarkasteltuna. Asia on selvitetty tarkemmin Laatuselosteen luvussa Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus.