Terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö

Laatuseloste

Sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstö -tilaston laatuselosteessa arvioidaan tilastokohtaisesti tilaston luotettavuutta ja sopivuutta eri käyttötarkoituksiin. Laatuselosteessa noudatetaan Suomen virallisen tilaston (SVT) suosituksia.

Tilastotietojen relevanssi

Tämä tilasto on osa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstöä koskevaa raportointia, jossa sosiaali- ja terveysalalla työskenteleviä ja terveys- ja hyvinvointialan koulutuksen saaneita kuvaavat tiedot tuotetaan Tilastokeskuksen Työssäkäyntitilastosta. Lisäksi julkisen sektorin osalta kuntasektorin palkkatilastosta tuotetaan lisätietoa myöhemmin julkaistavassa Kuntien terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö -tilastossa.

Tilasto on tuotettu tukemaan erityisesti kansallista terveys- ja sosiaalipoliittista päätöksentekoa ja ohjausta. Tilasto on suunnattu terveys- ja sosiaalialan päätöksentekijöille ja suunnittelijoille, alan tutkijoille ja opiskelijoille sekä kaikille, jotka tarvitsevat perustietoa sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstön kehityksestä ja tilastoinnista kansallisesti ja kansainvälisesti.

Tietojenkeruu perustuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annettuun lakiin (668/2008), jonka mukaan THL:n lakisääteinen tehtävä on mm. tutkia ja seurata väestö hyvinvointia ja terveyttä sekä tutkia, seurata, arvioida ja kehittää sekä ohjata sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa (2 §). Tilastotietojen poiminta alkuperäislähteistä perustuu THL:n ja Tilastokeskuksen sekä THL:n ja Valviran tekemiin sopimuksiin. Vuoden 2020 ammattioikeustiedot on raportoitu vuoden 2018 raportin yhteydessä.

Tilaston menetelmäkuvaus

Tämän raportin aineisto perustuu Tilastokeskuksen Työssäkäyntitilastoon. THL muokkaa ja tarkistaa aineiston sisäisen yhteensopivuuden sekä luo ryhmittelyitä ja jäsennyksiä aineistoon. Näiden tarkennusten jälkeen THL:n aineisto ei ole täysin sama kuin alkuperäislähteiden aineisto. THL:n aineistossa kuitenkin säilytetään kaikki alkuperäislähteiden tieto laadunvarmentamista varten.

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilasto: Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastoista tuotetaan poimintana aineisto THL:lle, joka kattaa sote-toimialoilla työskentelevän henkilöstön sekä henkilöt, joiden korkein suoritettu tutkinto on sote-koulutus.

Poimintaehdot Tilastokeskuksen Työssäkäyntitilastosta:

Ammattioikeustiedot: Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla työskentelevät (TOL2008 toimiala Q) sekä lisäksi

Koulutusala 7 (vuoteen 2015 asti) ja koulutusala 9 (vuodesta 2016 lähtien) sekä lisäksi seuraavan tutkinnon suorittaneet (vuonna 2020 tarkennettu lista): 321901, 371170, 377102, 477102, 511501, 511904, 529901, 612101, 612103, 612203, 612204, 613101, 613401, 613402, 613901, 621701, 621704, 623115, 623404, 633105, 633205, 633405, 633501, 672301, 712102, 712203, 712204, 721701, 726115, 726404, 733105, 733205, 733405, 733501, 772301, 775301, 812103, 815103, 823115, 823404, 826115, 826404, 833105, 833205, 833405, 833501, 836105, 836205, 836501, 875301, 875603, 839103.

Koulutuksista on poimittu terveys- ja hyvinvointialan alaiset tutkinnot sekä muutama muu sosiaali- ja terveyspalveluissa keskeinen, mutta terveys- ja hyvinvointialan ulkopuolinen tutkinto, kuten optikon, proviisorin, farmaseutin, eläinlääkärin, puhevammaisten tulkin sekä psykologian tutkinnot.

Tarkasteltavista koulutuksista on jätetty pois muutamia sosiaalitieteiden koulutuksia (mm. 639160 - Yhteiskunnallinen tutkinto, sosionomi), jotka on koulutusluokituksessa luokiteltu yhteiskuntatieteiden alle.

Työssäkäyntitilaston henkilöperusjoukko kuvaa vuoden viimeisen päivän tilannetta. Tiedot henkilön toiminnasta ja työpaikasta ovat vuoden viimeiseltä viikolta. Työssäkäyntitilaston laatiminen on aloitettu vuodesta 1987 ja tilaston perusjoukko sekä määrittelyt ovat pysyneet miltei samana vuoteen 2023 asti.

Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Tietojen oikeellisuus riippuu keskeisesti Tilastokeskukselta saatujen primääriaineistojen tietojen oikeellisuudesta. Tietoja tarkistetaan tilastotuotantoprosessin eri vaiheissa: tiedonsiirrossa ulkopuolisesta primääriaineistosta THL:n tietokantaan, aineiston muokkauksessa THL:n tietokantamuotoon sopivaksi sekä aineiston raportointimuotoon (tietokantaraportit) saatettaessa.

Tietojen tallennus- ja raportointivaiheessa tietoja tarkistetaan muun muassa ajamalla eri vuosien aineistoja ristiin.

Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

THL tuottaa terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstöä koskevan tilaston kerran vuodessa laskentaan tarvittavien Tilastokeskuksen työssäkäyntitietojen valmistuttua. Lopulliset tiedot sisältävä tilasto ilmestyy vuosittain noin kaksi vuotta tilastovuoden päättymisen jälkeen, lukuun ottamatta ammattioikeustietoja, jotka ovat raportin julkaisuvuotta edeltävän vuoden tietoja.

Poikkeuksena tähän ovat olleet vuodet 2015–2023, jolloin tietotuotantoa on kehitetty liittyen tietokantojen muutosvelvoitteisiin sekä laadunvarmistamisen takaamiseksi. Vuoden 2021 tilastoraportti julkaistaan poikkeuksellisesti ilman Valviran aineistoon perustuvia ammattioikeustietoja. 

Tilastokeskuksen työssäkäyntitiedot perustuvat pääasiassa hallinnollisiin rekistereihin ja tilastollisiin aineistoihin. Yksi sen tärkeimmistä tietolähteistä ovat verotustiedot ja tilasto voidaan laatia vasta, kun verotus on lopullisesti vahvistettu. Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston ennakkotiedot valmistuvat noin 12 kuukautta viiteajankohdan jälkeen. Lopullisista tiedoista pääasiallinen toiminta ja ammattiasema valmistuvat noin 14 kuukautta ja loput tiedot noin 22 kuukautta viiteajankohdasta
 

Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys

Keskeiset henkilöstöä koskevat tiedot kootaan THL:n verkkosivuilla julkaistaviin tilastoraporttiin ja tietokantaraportteihin.

THL käyttää raportissaan viimeisimpiä Tilastokeskuksen luokituksia, lukuun ottamatta työnantajaorganisaatioiden luokitusta (katso alla oikeudellinen muoto). Tilastokeskuksen aineistossa käytetyt keskeiset luokitukset (toimialaluokitus, ammattiluokitus, koulutusluokitus) löytyvät Tilastokeskuksen luokitus- ja metatietopalvelujen kotisivuilta.

Luokitusmuutokset vaikuttavat aikaisempien vuosien vertailtavuuteen, sillä täydellistä vertaavuutta ei kaikkien luokitusten välille voi rakentaa.

Kansainvälisesti tiedot raportoidaan OECD:n, Eurostatin, WHO:n ja NOMESKOn tietokannoissa ja julkaisuissa. Henkilöstötietoja löytyy joiltain osin myös Sotkanetistä valitsemalla Sotkanetin etusivun aiheesta Palvelut ja resurssit – indikaattorikoosteen ”henkilöstö”. Sotkanetin henkilöstöindikaattoreita päivitetään vuosien 2023-2024 aikana.

Oikeudellinen muoto (sektorit): Raportissa käytetään Tilastokeskuksen Työnantajaorganisaatioiden luokitusta 2012, ja sen pohjalta yksinkertaistettua luokitusta. Yksinkertaistetussa luokituksessa organisaatiot on jaettu julkiseen-, yritys- ja järjestösektoriin (Taulukko vuoden 2021 tilastoraportin laatuselosteen sivulla 14).

Tilastojen vertailukelpoisuus

Työssäkäyntitilastossa käytetyt ammatti-, toimiala- ja koulutusluokitukset ovat muuttuneet vuosien mittaan. Vanhentuneet luokitukset sovitetaan raportointia varten uudempien luokitusten muotoon hyödyntäen Tilastokeskuksen julkaisemia luokitusten välisiä avaimia.

Selkeys ja eheys/yhtenäisyys

Aluetasolla Tilastokeskus kerää henkilöstötietoja kuntatasolla (työssäkäyntikunta). Tiedoista tuotettava tilasto ja raportointi sisältävät koko maan henkilöstötiedot. Tämän lisäksi osa tiedoista raportoidaan erikseen erilaisten kuntayhtymien tasolla, mutta tällöinkin alueellisesti määräävässä asemassa on työssäkäyntikunta.

Terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö 2021 -tilastoraportin erityiskysymykset

  • Raportti pohjautuu Terveys- ja sosiaalipalveluiden henkilöstö sekä alan ammattinimikkeillä työskentelevät -tietokantaraportin lukuihin. Vuosien 2000– Terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö 2021 THL – Tilastoraportti 67/2023 15 2021 tiedot on päivitetty tietokantaraporttiin tämän raportin julkaisun yhteydessä.
  • Raportti on viivästynyt laadunvarmistamiseen liittyvien prosessien kehittämisen ja varmistamisen vuoks
  • Raportti poikkeuksellisesti keskittyy vuosiin 2016–2021 sekä työssäkäyntitietoihin.
    • Raportista on rajattu Valviran ammattioikeustiedot aikataulusyistä.
    • Vuoden 2020 ammattioikeustiedot on raportoitu Terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö 2018-raportissa.
    • Vuosien 2021–2023 ammattioikeustiedot julkaistaan Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattioikeudet ja ammattihenkilöt -tietokantaraportilla erikseen.
  • Jatkossa raportti tuotetaan vuosittain mahdollisimman pian Tilastokeskuksen työssäkäyntiaineistojen valmistumisesta.