Alkoholijuomien matkustajatuonti ja verkko-ostaminen

Laatuseloste

Alkoholijuomien matkustajatuonnin ja verkko-ostamisen laatuselosteessa arvioidaan tilastokohtaisesti tilaston luotettavuutta ja sopivuutta eri käyttötarkoituksiin Suomen virallisen tilaston (SVT) laatuselostesuosituksen mukaan.

Tilastotietojen relevanssi

Alkoholijuomien matkustajatuonti ja verkko-ostaminen -tilasto sisältää tiedot suomalaisten kotimaahansa palatessaan mukanaan tuomista alkoholijuomista (matkustaja-tuonti) sekä tiedot suomalaisten ulkomaisista verkkokaupoista tekemistä alkoholijuomien ostoista (verkko-ostaminen). Matkustajatuonti ja verkko-ostaminen muodostavat yhdessä alkoholin tilastoimattoman kulutuksen. 

Alkoholin matkustajatuonnin ja verkko-ostamisen tiedot saadaan Verianin (ent. Kantar Public) viikoittain toteuttamasta matkustajatuontitutkimuksesta.

Alkoholijuomien matkustajatuontitietojen sekä verkko-ostamista koskevien tietojen avulla voidaan seurata tilastoimattoman alkoholin kulutuksen, alkoholijuomien matkustajatuonnin ja verkko-ostamisen kehitystä koko maan tasolla. Tilastoa käytetään yhteiskunnallisen päätöksenteon, tutkimuksen ja kansallisen alkoholipolitiikan seurannan tarpeisiin sekä kansainvälisiä alkoholinkulutustilastoja varten. Alkoholijuomien matkustajatuonti ja verkko-ostaminen -tilasto on osa alkoholin kokonaiskulutuksen tilastokokonaisuutta ja aineistoa hyödynnetään myös  THL:n Alkoholijuomien kulutus -tilastossa. Maailman terveysjärjestön (WHO) alkoholinkulutusta koskevissa tietokan-noissa julkaistaan tiedot sekä alkoholin tilastoidusta että tilastoimattomasta kulutuksesta.
Alkoholijuomien kulutus -tilasto

Alkoholijuomien matkustajatuontia ja verkko-ostoja koskevien tietojen keruu perustuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annettuun lakiin (668/2008) sekä THL:n, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira), valtiovarainministeriön ja Alkon keskinäiseen sopimukseen.
 

Menetelmäkuvaus

Alkoholin matkustajatuontia ja verkko-ostoja seurataan viikoittain Verianin toteuttamilla puhelinhaastatteluilla, joihin valitaan joka viikko satunnaisotannalla 500 15 vuotta täyttänyttä suomalaista (pois lukien Ahvenanmaa). Tarkasteluajanjakson tiedot perustuvat näin ollen yli 26 000 yhteydenottoon, joista noin 2 600 henkilöä oli käynyt ulkomailla ja vastasi kyselyyn. Haastattelussa selvitetään alkoholijuomien matkustajatuontia ja verkko-ostamista kahden edellisen viikon aikana. Matkustajatuontitiedot on kerätty lähes yhdenmukaisella tiedonkeruulomakkeella vuoden 2004 toukokuusta alkaen. Verkko-ostamista koskevat tiedot ovat saatavilla vuodesta 2017 alkaen.

Verian kerää alkoholijuomien matkustajatuonnin ja verkko-ostojen tiedot viikoittain. Valvira toimi matkustajatuonnin tiedotteiden julkaisijana vuodesta 2005 helmikuuhun 2013 asti. Matkustajatuontitilaston julkaiseminen siirtyi Valvirasta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen vuonna 2012 tehdyn sopimuksen perusteella. Vuonna 2022 THL aloitti myös verkko-ostojen tietojen julkaisemisen.

Matkustajien Suomeen tuomien sekä ulkomaisista verkkokaupoista ostettujen alkoholijuomien litramäärät perustuvat väestöä edustavaan tutkimusaineistoon, joka on painotettu väestötietojen mukaan. Nämä litramäärät lasketaan laajentamalla painotetusta aineistosta saadut juomaryhmäkohtaiset litramäärät kohderyhmää kuvaavalla väestömääräestimaatilla. Matkustajien tuoman absoluuttisen alkoholin kokonaismäärän vaihteluväli vuonna 2023 oli +-0,35 miljoonaa litraa. Verkkokaupoista ostetun absoluuttisen alkoholin kokonaismäärän vaihteluväli oli +-0,30 miljoonaa litraa. Laatuselosteen kuviossa 1 on havainnollistettu vaihteluvälien suuruusluokka viimeisten kolmen vuoden aikana. Alkoholijuomien verkko-ostojen kokonaismäärän vähennyttyä 0,7 miljoonaan litraan absoluuttista alkoholia ja havaintojen määrän pienennyttyä verkko-ostojen juomaryhmäkohtaisia tuloksia voidaan pitää suuntaa-antavina.

Alkoholin matkustajatuonnin virhemarginaalit ovat olleet +-0,3-+-0,4 miljoonaa litraa sataprosenttiseksi muunnettua alkoholia viimeisten kolmen vuoden aikana. Alkoholin verkko-ostojen virhemarginaalit ovat olleet +-0,3-+-0,8 miljoonaa litraa sataprosenttiseksi muutettua alkoholia.
Alkoholin matkustajatuonnin ja verkko-ostojen kokonaismäärän vaihteluvälit vuosina 2021–2023, miljoonaa litraa sataprosenttista alkoholia

Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Alkoholijuomien matkustajatuonnin ja verkko-ostojen tietojen oikeellisuus ja tarkkuus riippuu Verianin toteuttamien tutkimusten validiteetista ja reliabiliteetista. Tietojen loogisuutta verrataan aiempien vuosien tietoihin, ja jos epäillään virhettä, asia tarkistetaan Verianin kanssa.

Lisäksi matkustajatuonnin osalta tietojen loogisuutta tarkkaillaan vertaamalla suomalaisten Virosta tuoduksi ilmoittamia alkoholimääriä Virossa tehtyihin arvioihin turistien Virossa tekemistä alkoholiostoksista.
Alkoholi turg, tarbimine ja kahjud Eestis Aastaraamat 2021, Alcohol market, consumption and harms in Estonia Yearbook 2021 (viroksi ja englanniksi)

Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

THL julkaisee alkoholijuomien matkustajatuonti- ja verkko-ostojen tiedot tilastoraporttina kerran vuodessa viimeistään tilastointivuotta seuraavan maaliskuun aikana. Lisäksi syyskuusta 2020 alkaen on julkaistu kuukausittain matkustajatuonnin keskeisimmät tiedot. Maaliskuusta 2022 alkaen julkaistaan kuukausittain myös verkko-ostoja koskevat keskeisimmät tiedot.

Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys

Alkoholijuomien matkustajatuontitiedot ja verkko-ostoja koskevat tiedot julkaistaan kuukausittain THL:n verkkosivulla. 
Alkoholin matkustajatuonti ja verkko-ostaminen -tilasto

Alkoholijuomien matkustajatuontia ja verkko-ostamista koskevat tiedot julkaistaan myös vuosittain ilmestyvässä THL:n Päihdetilastollisessa vuosikirjassa.
Päihdetilastollinen vuosikirja

Tilastojen vertailukelpoisuus

Alkoholijuomien tilastoimattoman kulutuksen tiedot ovat saatavilla vuodesta 1959 lähtien. Vuoteen 1992 saakka alkoholin tilastoimatonta kulutusta ja matkustajatuontia koskevat tiedot perustuivat pääosin vuodesta 1968 alkaen kahdeksan vuoden välein tehtyihin juomatapatutkimuksiin. Välivuodet on arvioitu samoin kuin alkoholin tilastoimattoman kulutuksen kehitys vuodesta 1959 vuoteen 1968. Kyse ei kuitenkaan ole pelkästä teknisestä ekstra- tai interpoloinnista, vaan arvioinneissa on käytetty hyväksi tilastoimatonta kulutusta koskevia tutkimuksia.

Vuodesta 1992 vuoteen 2004 alkoholijuomien matkustajatuonnin tiedot perustuivat Verianin (aiemmin Kantar Public, Kantar TNS, TNS Gallup, Suomen Gallup) vuosittain tekemiin tutkimuksiin. Vuodesta 2005 alkaen matkustajatuontitietoja kerättiin viikoittain yhteistyössä viranomaisten ja alkoholielinkeinon kanssa. Alkoholijuomateollisuusyhdistys, Kaupan Liitto, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa, Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto, Päivittäistavarakauppa ja Suomen Alkoholijuomakauppayhdistys jättäytyivät pois alkoholijuomien matkustajatuontia koskevasta yhteistyöstä vuoden 2011 lopussa.

Vuodesta 2012 alkaen alkoholin matkustajatuontia ja verkko-ostoja koskeva tilasto on laadittu yhteistyössä Verianin sekä Alko Oy:n, THL:n, valtiovarainministeriön ja Valviran kanssa. Tutkimuksen alkuperäisaineisto on Verianilla. 

Selkeys ja eheys/yhtenäisyys

Alkoholijuomien matkustajatuontitilastossa käytettävä juomaluokitus on tullitariffin mukainen, ja se vastaa kansainvälisissä tilastoissa käytettäviä luokituksia. Tilasto kattaa kaikki nautittavaksi tarkoitetut alkoholijuomat, jotka sisältävät yli 2,8 tilavuusprosenttia etyylialkoholia. Alkoholijuomien matkustajatuontitietojen laskenta perustuu Verianin keräämiin tietoihin. 

Vuosien 2020-2023 tilastoa koskevat erityiskysymykset

Keväällä 2020 alkanut koronapandemia ja siitä aiheutuneet rajoitukset yhteiskunnassa ja matkustamisessa vähensivät huomattavasti ulkomaanmatkailun volyymia, ja samal-la alkoholijuomien matkustajatuontia vuosina 2020 ja 2021. Matkustusrajoitusten poistumisen ja matkustamisen elpymisen myötä alkoholijuomien matkustajatuonti lisääntyi vuosina 2022 ja 2023 ja ulkomailta tehdyt alkoholijuomien verkko-ostot vähenivät.