Pohjoismaiset raskaudenkeskeytykset

Laatuseloste

Laatuselosteessa arvioidaan tilastokohtaisesti tilaston luotettavuutta ja sopivuutta eri käyttötarkoituksiin Suomen virallisen tilaston (SVT) laatuselostesuosituksen mukaan. Myös tilastoista, jotka eivät kuulu SVT-sarjaan, tehdään laatuseloste.

Tilastotietojen relevanssi

Pohjoismaiset raskaudenkeskeytykset -tilasto on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylläpitämä ja joka toinen vuosi päivittämä tilasto, joka kuvaa raskaudenkeskeytysten lukumäärää vuosittain kaikissa Pohjoismaissa. Lukumäärien lisäksi keskeytykset esitetään ikäryhmittäin jaoteltuina tuhatta vastaavanikäistä naista kohti.

Lisäksi tilastoraportissa esitetään lukumäärätietoja raskaudenkeskeytysten suorittamisajankohdasta raskausviikon mukaan, lääkkeellisten raskaudenkeskeytysten osuudesta sekä raskaudenkeskeytysten lukumääristä suhteutettuna elävänä syntyneisiin lapsiin. Lisäksi tilastoraportin lopussa on myös tietoja syntyvyydestä Pohjoismaissa (elävänä syntyneiden määrä, yleinen hedelmällisyysluku ja kokonaishedelmällisyysluku)[1]. Tilaston tietosisältö on määritelty niin, että tiedot on mahdollista kerätä kaikista Pohjoismaista kattavasti. Tämän takia tilasto ei sisällä kaikkia muuttujia, joita kerätään kansallisiin raskaudenkeskeytystilastoihin.

Raportti on tarkoitettu lisääntymisterveyden kanssa työskenteleville terveydenhuollon ammattihenkilöille, viranomaisille, suunnittelijoille ja tutkijoille, joilla on tarve saada ajantasaista tietoa raskaudenkeskeytyksistä ja suhteuttaa maakohtaisia tietoja kansainväliseen tilanteeseen.

Suomessa raskaudenkeskeytysrekisterin toiminta perustuu lakiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (668/2008) sekä lakiin raskauden keskeyttämisestä (239/1970). Tietoa muiden Pohjoismaiden tiedonkeruun perusteista on saatavilla maiden verkkosivuilta.


[1] Vuorotellen tämän tilaston kanssa, parillisina vuosina julkaistaan Pohjoismainen perinataalitilasto, jossa on tarkempia tietoja synnytyksistä ja vastasyntyneistä Pohjoismaissa.

Menetelmäkuvaus

Uusimmat tiedot on päivitetty kunkin maan virallisten tilastojen perusteella, jotka maiden yhteyshenkilöt ovat toimittaneet THL:lle. Yhteyshenkilöt edustavat organisaatioita, jotka vastaavat raskaudenkeskeytystietojen keruusta kussakin maassa:

Tilastojen keräämistavat ovat erilaiset eri maissa. Tanskassa keskeytystiedot on viime vuosina kerätty suoraan henkilötunnukset sisältävän kansallisen sairaalarekisterin avulla. Suomessa keskeytyksiin liittyvät tiedot kerätään erillisellä lomakkeella, jossa on myös henkilön tunnistetiedot. Myös Norjassa ja Ruotsissa kerätään lomakkeella yksilötason tietoa, mutta henkilön tunnistetietoja ei tallenneta valtakunnalliseen rekisteriin. Islannissa oli ennen vuotta 2019 käytössä erillinen tiedonkeruulomake, mutta vuoden 2019 raskaudenkeskeytyslain uudistuksen myötä tietolähteeksi muuttui Islannin hoitoilmoitusrekisteri.

Käytetyt käsitteet ja määritelmät on esitetty tilastoraportin tekstiosassa. Väestöön suhteutuksissa on käytetty keskimääräistä väestölukua viisivuotisikäryhmittäin. Väestötiedot perustuvat maiden Nomeskolle (Pohjoismainen lääkintökomitea) ilmoittamiin lukuihin ja kokonaishedelmällisyysluvut noudattavat Eurostatille ilmoitettuja kokonaishedelmällisyyslukuja ja perustuvat pääsääntöisesti kunkin maan tilastoviranomaisen lukuihin.

Suomen tiedot sisältävät Ahvenanmaan tiedot, mutta Tanskan tiedot eivät sisällä Färsaarien tai Grönlannin tietoja[2].

Ruotsin tiedot vuoden 2013 raskaudenkeskeytyksistä puuttuvat, koska tiedonkeruu keskeytettiin Ruotsissa keväällä 2013. Tiedonkeruun yksityiskohtaisuutta ja yksityisyydensuojaa selvitettiin, ja tiedonkeruuta päätettiin jatkaa vuoden 2014 alusta uudistetulla tietosisällöllä.

Islannin tiedot puuttuvat vuodelta 2019. Islannin tietojen puuttuminen liittyy Islannin vuonna 2019 uudistuneeseen lainsäädäntöön ja sen myötä uudistuneeseen tiedonkeruuseen. Vuoden 2019 tietoja ei julkaista, mutta vuodesta 2020 alkaen tiedot raportoidaan uuden tiedonkeruun pohjalta.

Tanskan tiedot puuttuvat vuosilta 2019–2021, mikä liittyy Tanskan raskaudenkeskeytysrekisterin uudistamiseen. Tiedot vuosille 2019–2021 saadaan takautuvasti rekisteriuudistuksen valmistuttua.

Suomessa raskaudenkeskeytystiedot on kerätty kaikista Suomen terveydenhuollon toimenpideyksiköistä, joissa tehdään raskaudenkeskeytyksiä. Raskaudenkeskeytyksiä koskevan lain sekä sen nojalla annetun asetuksen mukaisesti terveydenhuollon toimintayksikön, jossa toimenpide on suoritettu, on toimitettava THL:lle ilmoitus suoritetusta toimenpiteestä sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamalla lomakkeella kuukauden kuluessa toimenpiteen suorittamisesta.

[2] Färsaarten ja Grönlannin raskaudenkeskeytystietoja löytyy Nomeskon Pohjoismaisesta tietokannasta.

Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Kussakin maassa paikalliset tilastovirastot vastaavat omasta kansallisesta tiedonkeruusta ja tietojen oikeellisuudesta. Jokaisen Pohjoismaan yhteyshenkilö tarkistaa ja hyväksyy julkaistavat tiedot ennen julkaisua.

Tilastosta löytyneet mahdolliset virheet korjataan. Ilmoitusviiveestä johtuen myös aikaisempia vuosia päivitetään taannehtivasti. Nämä korjaukset eivät kuitenkaan merkittävästi vaikuta keskeytysten määrän kokonaistrendiin.

Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Pohjoismaiset raskaudenkeskeytykset tilasto on THL:n kerran kahdessa vuodessa (parittomat vuodet) tuottama tilasto. Tilasto julkaistaan, kun kaikkien Pohjoismaiden kansalliset tilastot ovat valmistuneet ja julkaistu. Vuoden 2021 tilasto julkaistaan poikkeuksellisesti ilman Tanskan vuosien 2019–2021 tietoja, sillä rekisteriuudistuksesta johtuen ne eivät vielä tilaston julkaisuhetkellä ole valmistuneet.

Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys

Pohjoismaiset raskaudenkeskeytykset -tilasto on julkaistu vuodesta 1999 lähtien. Raportit julkaistaan THL:n verkkosivuilla.

Tarkempia tietoja raskaudenkeskeytyksistä Suomessa löytyy THL:n verkkosivuilta. Tilastoon liittyvät liitetaulukot on tämän julkaisun yhteydessä ensimmäistä kertaa korvattu Sotkanet-indikaattoreilla.

Findata voi myöntää tutkijoille luvan Suomen raskaudenkeskeyttämisrekisterin tietojen käyttöön tieteellisessä tutkimuksessa. Muiden maiden aineistojen käytöstä vastaa kyseisen maan tilastoviranomainen.

Tilastojen vertailukelpoisuus

Pohjoismaiset raskaudenkeskeytykset -tilastoa voidaan käyttää raskaudenkeskeytysten lukumäärän arvioimiseen 1970-luvulta nykypäivään sekä mukana olevien maiden keskinäiseen vertailuun. Taulukot on suunniteltu ja määritelty yhdessä Pohjoismaisten yhteistyökumppanien kanssa ja muuttujat on pyritty määrittelemään yhtenäisesti.

Yksittäisten muuttujien saatavuudessa voi olla pieniä eroja. Tilaston tietosisältöä on päivitetty mm. lääketieteellisten menetelmien kehittyessä (lääkkeellinen keskeytys otettiin käyttöön vasta 2000-luvun alussa). Tilastossa käytettäviin käsitteisiin ei ole tullut merkittäviä muutoksia tilastoinnin aikana. Tilaston liitetaulukoihin on merkitty merkittävät poikkeukset tilastossa muuten määriteltyihin luokituksiin tai määrityksiin.

Suomen nykyinen raskaudenkeskeyttämistä koskeva laki on peräisin vuodelta 1970. Merkittävin siihen tehty muutos on Laki raskauden keskeyttämisestä annetun lain muuttamisesta (572/1985), jonka 5 a § myötä sikiöperusteinen keskeytys sallittiin ennen 24. täyttä raskausviikkoa (≤ 24+0).  THL:n ylläpitämät raskaudenkeskeytystiedot ovat saatavilla sähköisessä muodossa vuodesta 1983 alkaen.

Selkeys ja eheys/yhtenäisyys

Tilastoraportti sisältää kattavasti tietoja Pohjoismaissa suoritetuista raskaudenkeskeytyksistä. Aikaisempien vuosien tietoja päivitetään tarpeen mukaan taannehtivasti, mutta aikaisempiin vuosiin kohdistuvien muutosten on todettu olevan melko pieniä.

Vuoden 2021 tilastoissa huomioitavaa

Tanskan tiedot puuttuvat vuosilta 2019‒2021. Tanskan tiedot valmistuvat myöhemmin, ja ne tullaan täydentämään seuraavaan, vuonna 2025 julkaistavaan tilastoraporttiin.

Ruotsin vuoden 2020 tilastoissa 2,7 prosentissa keskeytyksistä puuttuu tieto henkilön iästä, joten Ruotsin ikäryhmittäiset luvut ovat hieman todellisuutta alhaisemmat.

Tilastojulkaisuun liittyvät liitetaulukot on ensimmäistä kertaa korvattu Sotkanet-indikaattoreilla.