Lastensuojelun käsittelyajat

Lastensuojelun käsittelyajat -tilaston laatuselosteessa arvioidaan tilastokohtaisesti tilaston luotettavuutta ja sopivuutta eri käyttötarkoituksiin. Laatuselosteessa noudatetaan Suomen virallisen tilaston (SVT) suosituksia.

Tilastotietojen relevanssi

Lastensuojelun käsittelyajat -tilasto sisältää tiedot lastensuojelun lakisääteisten käsittelyaikojen toteutumisesta aluehallintovirastoalueittain ja hyvinvointialueittain. Tiedot julkaistaan kuutiomuodossa takautuvasti hyvinvointialueittain koko aikasarjan osalta.

Tiedot lastensuojelun palveluntarpeen arvioinnin aloittamisesta ja valmistumisesta kerätään kaksi kertaa vuodessa aina puolen vuoden ajanjaksolta (1.4.–30.9. ja 1.10.–31.3.). Lastensuojelun käsittelyaikoja koskeva tiedonkeruu aloitettiin syksyllä 2014.

Aluekohtaiset tiedot toimitetaan Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle (Valvira) lastensuojelun lakisääteisten määräaikojen toteutumisen valvontaa varten. Tiedonkeruulomakkeella on kommenttikenttä, jolla tietojen toimittaja voivat tarvittaessa lähettää Valviralle lisätietoja antamistaan tiedoista.

Lastensuojelun käsittelyajat -tilaston tiedot kerätään vuodesta 2023 alkaen hyvinvointialuekohtaisina summatietoina. Vuoteen 2022 asti tiedot kerättiin kunnittain.

Käsittelyaikatilaston tarkoituksena on seurata lakisääteisten lastensuojelun määräaikojen toteutumista. Tietojenkeruu perustuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annettuun lakiin (668/2008), jonka mukaan THL:n lakisääteinen tehtävä on mm. tutkia ja seurata väestö hyvinvointia ja terveyttä sekä tutkia, seurata, arvioida ja kehittää sekä ohjata sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa (2 §) sekä lastensuojelulakiin (417/2007).

Menetelmäkuvaus

Tilaston perusjoukko muodostuu Manner-Suomen alueelta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) lähettää kaksi kertaa vuodessa hyvinvointialueiden (1.1.2023 alkaen) kirjaamoiden sähköpostiosoitteisiin tilastoaineiston keruuohjeet koskien käsillä olevaa tiedonkeruujaksoa. Tiedot toimitetaan sähköisen verkkopalvelun kautta. Vastaukset tulee palauttaa määräaikaan mennessä. Tiedonkeruusta lähetetään muistutus noin viikkoa ennen tiedonkeruun päättymistä. Valviralle toimitettava aineisto sekä THL:n julkaisema tilasto sisältää kunnilta määräaikaan mennessä tulleet vastaukset.

Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Tiedot ovat oikeita, jos tiedonantajat ovat antaneet ne oikein.

Mikäli lastensuojelun käsittelyaikoja koskevat seurantajakson tiedot lähetetään pyydetyn määräajan jälkeen, niin ne päivittyvät tilastokuutioon sitä seuraavan seurantajakson julkaisun yhteydessä. Aiemmin julkaistut seurantajakson tiedot muuttuvat korjausten myötä.

Tiedonkeruun ohjeistusta on tarkennettu vuoden 2021 aikana. Uudistettu ohjeistus otettiin käytäntöön seurantajaksosta 1.4.–30.9.2021 alkaen. Lastensuojelun käsittelyaikojen seurannan tietosisältöä ei ole muutettu, seurannassa on edelleen palvelutarpeen arvioinnin aloittamisen ja valmistumisen kesto. Sen sijaan kysyttävien tietojen määritelmiä on täsmennetty tiedonkeruulomakkeille lisättyjen sanallisten esimerkkien ja kuvien avulla (kts. ohjeet tietojen toimittamiseen).

Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Lastensuojelun käsittelyajat -tilastoraportti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa noin 1–2 kuukauden kuluttua seurantajakson päättymisestä.

Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys

Lastensuojelun käsittelyajat -tilastoraportti toimitetaan sähköpostilla kaikille tietojaan toimittaneiden alueiden virallisiin sähköpostiosoitteisiin. Tilastoraportti on saatavilla THL:n  verkkosivulla.

Tilastojen vertailukelpoisuus

Ajallinen vertailtavuus 
Käsittelyaikojen toteutumisen vertailu on pääosin vertailukelpoista vuodesta 1.4.2015 alkaen.  Seurantajaksolla 1.4.–30.9.2021 toteutettu tiedonkeruuohjeiden tarkentuminen on vaikuttanut tilastoon ilmoitettujen tapausten määrään, mutta muutokset eivät näytä vaikuttaneen toteutuneisiin käsittelyaikoihin.

Vuoden 2015 lakimuutokset

Ensimmäiset käsittelyaikatiedot seurantajaksoilta 1.4.–30.9.2014 ja 1.10.2014–31.3.2015, kerättiin ennen sosiaalihuoltolain uudistusta (Sosiaalihuoltolaki 1301/2014), jonka seurauksena tiedonkeruun käsitteitä muutettiin.  Seurantajaksosta 1.4.–30.9.2015 alkaen lastensuojeluilmoitusten ja vastaavien yhteydenottojen käsittelyaikojen sijaan seurataan lastensuojelun palvelutarpeen aloittamista lakisääteisessä seitsemässä arkipäivässä.

Lastensuojelutarpeen selvityksen valmistumisen sijaan seurataan lastensuojelun palvelutarpeen arvioinnin valmistumista lakisääteisessä kolmen kuukauden määräajassa. Käytännössä kyse on samasta asiasta eli lastensuojelutarpeen selvityksen valmistumisesta, joten lastensuojelun palvelutarpeen arvioinnin valmistumisen käsittelyaikojen seurannan aikasarjaa voidaan jatkaa.

Vuoden 2021 laatuselvitys

Tiedonkeruun ohjeistusta tarkennettiin vuoden 2021 aikana mm.  sanallisten esimerkkien ja kuvien avulla. Tämän lisäksi, kesällä 2021 tehdyn selvityksen yhteydessä oltiin systemaattisesti yhteydessä niihin tiedonantajiin, joiden määrittelyissä epäiltiin olevan puutteita. Tämä on johtanut useilla tiedontoimittajilla määrittelyjen muuttamiseen, jolloin on mahdollista, että yksittäisten tiedonantajien aikasarjoissa on tapahtunut muutos joko 1.10.2020–31.3.2021 ja 1.4.–30.9.2021 seurantakausien välillä. Erillisselvitystä on kuvattu tarkemmin tilastoraportissa Lastensuojelun käsittelyajat 1.4.–30.9.2021 (tilastoraportti 43/2021).

Koko maan osalta tiedonkeruun ohjeistuksen tarkentuminen näkyi seurantatietojen aikasarjoissa siten, että aloitettuja palvelutarpeen arviointien lukumäärä vähentyi ja valmistuneiden palvelutarpeen arviointien osuus aloitetuista arvioinneista kasvoi (oheinen kuvio). Tapausmäärien muutokset eivät vaikuttaneet toteutuneisiin käsittelyaikoihin.

Aloitetut ja valmistuneet lastensuojelutarpeen tai erityistä tukea tarvitsevan lapsen palvelutarpeen arvioinnit viimeisen kymmenen seurantajakson aikana.

Hyvinvointialueiden aloitus vuonna 2023

Hyvinvointialueiden vaikutusta on käsitelty tilastoraportin sivulla 7.  Hyvinvointialueiden aloituksen myötä tavat laskea tilastolukuja ovat muuttuneet monin tavoin, eikä laatuvaikutuksia voi vielä luotettavasti arvioida. On muun muassa yllättävää, että kuvion tapausmäärät eivät ole vähentyneet, vaikka osa alueista ilmoitti tiedot vain 3 kuukauden ajalta seurantajaksolla 1.10.2022-31.3.2023.

Alueellinen vertailtavuus 

Vuoden 2021 selvitys vahvisti oletuksen, että vain osa tiedonantajista on toimittanut tilastoon tiedonkeruuohjeen mukaisesti määriteltyjä tietoja. Tämä vähentää alueellista vertailtavuutta. Toisaalta suuretkaan tapausmäärien muutokset eivät näytä vaikuttaneen toteutuneisiin käsittelyaikoihin.

Hyvinvointialueiden aloituksen myötä tavat laskea tilastolukuja ovat muuttuneet monilla alueilla, eikä laatuvaikutuksia voi vielä luotettavasti arvioida.

Tilaston tiedot on koottu seurantakaudelta 1.10.2022–31.3.2023 alkaen vain hyvinvointialueittain ja tästä syystä myös tilastokuution tiedot julkaistaan takautuvasti hyvinvointialueitta, ei enää kunnittain. 

Selkeys ja eheys/yhtenäisyys

Tilastoraportti sisältää Manner-Suomen tiedot lastensuojelun käsittelyaikojen toteutumisesta kunnissa. Vuodesta 2023 alkaen tiedot raportoidaan takautuvasti hyvinvointialueittain.

Tilastoraportin erityiskysymykset

Hyvinvointialueiden aloituksen myötä tavat laskea tilastolukuja ovat muuttuneet monin tavoin, eikä laatuvaikutuksia voi vielä luotettavasti arvioida. Tietojen kokoaminen monista eri järjestelmistä tuottaa edelleen haasteita.

Lastensuojelun käsittelyajat 1.4.–30.9.2023 tilastotiedot antoivat sovittuun määräaikaan mennessä kaikki 22 hyvinvointialuetta.

Määräaikojen toteutumista seurataan hyvinvointialueittain vuodesta 2023 alkaen aiemman kuntakohtaisen tiedon sijaan.