Kuntien terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö

Laatuseloste

Kuntien terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö -tilaston laatuselosteessa arvioidaan tilastokohtaisesti tilaston luotettavuutta ja sopivuutta eri käyttötarkoituksiin. Laatuselosteessa noudatetaan Suomen virallisen tilaston (SVT) suosituksia.

Tässä raportissa käytetyn perusaineiston eli Tilastokeskuksen Kuntasektorin palkat -laatuseloste löytyy Tilastokeskuksen sivuilta.
Kuntasektorin palkat -laatuseloste

Tämän tilaston aineiston THL saa vuosittain Tilastokeskukselta. Aineistoa muokataan THL:ssa aikaisempien vuosien tietojen perusteella eikä se ole täysin sama kuin Tilastokeskuksen aineisto.

THL:n tilastossa ei ole palkkatietoja vaikka ne ovat mukana alkuperäisessä tilastoaineistossa.

THL ei saa Tilastokeskukselta henkilötunnusta vaan erillisen yksilöivän tunnuksen, jolla eri vuosien tiedot voidaan yhdistää. THL muokkaa tämä tunnuksen avulla aineistoa täydentäen mahdollisesti joiltakin vuosilta puuttuvia tietoja aikaisempien vuosien tiedoilla.

Tiedustelun pohjalta rakennettava kunnallinen palkkatilasto kerätään vuosittain kuntiin ja kuntayhtymiin lähtevällä tiedustelulla.

Tilastotietojen relevanssi

Tiedustelun pohjalta rakennettava kunnallinen palkkatilasto kerätään vuosittain kuntiin ja kuntayhtymiin lähtevällä tiedustelulla. Tiedustelun piiriin kuuluvat ne kuntien ja kuntayhtymien kuukausi- ja tuntipalkkaiset henkilöt, joilla on ollut palvelussuhde kyseiseen työnantajaan lokakuun ensimmäisenä arkipäivänä. Tiedustelun sisältö pyritään pitämään samana vuosittain, jotta tiedot säilyttävät vertailtavuutensa.

Menetelmäkuvaus

Tilastokeskus kerää ansiotiedot kuntien kuukausi- ja tuntipalkkaisista palkansaajista, jotka olivat kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa lokakuun ensimmäisenä arkipäivänä. Tiedustelussa ovat mukana kokoaikaiset, osa-aikaiset ja sivutoimiset palkansaajat.

Palvelussuhteen luonteen mukaisesti kohdejoukko jakautuu vakinaisiin, määräaikaisiin, työllistettyihin, harjoittelijoihin ja oppisopimussuhteisiin työntekijöihin. Tiedustelun ulkopuolelle kuntien ja kuntayhtymien henkilöstöstä jäävät perhehoitajat ja omaishoitajat, sivutoimiset tuntiopettajat sekä työmarkkinatuen mukaisesti tehdyllä työharjoittelusopimuksella palkatut

Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Tiedustelu kattaa koko kuntasektorin henkilöstön. Vuosittain tiedot jäävät kuitenkin saamatta muutamalta työnantajalta kadon ollessa henkilöstön osalta n. 1-2 prosenttiyksikköä. Katoa voidaan pitää hyvin pienenä eikä se aiheuta harhaa palkkatietoihin.

Tiedonantajilta kerätty aineisto ei aina ole virheetöntä. Toisinaan näiden virheiden korjaaminen saattaa aiheuttaa virheitä myös aineiston käsittelyvaiheessa. Keskeisimpänä epävarmuustekijänä voidaan pitää palkkatekijöitä ja niihin liittyvää maksujaksotietoa.

Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Tilastokeskus laatii kuntasektorin palkkatilastot vuosittain. Ne kuvaavat tilastovuoden tilannetta lokakuussa. Kunnilla ja kuntayhtymillä on lokakuusta joulukuuhun aikaa vastata tiedusteluun. Toisinaan tietojen saanti saattaa myöhästyä ja viimeiset tiedot kunnilta saadaan maaliskuussa. Tilastot valmistuvat huhti-toukokuussa.

Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys

Kuntasektorin palkkatilastot laaditaan vuosittain ja ne kuvaavat tilastovuoden tilannetta lokakuussa.

Tilastojen vertailukelpoisuus

Kuntasektorin palkkatilastoa on laadittu vuodesta 1973 lähtien, THL:n aineiston tiedot ovat vuodesta 1985 lähtien.

Selkeys ja eheys/yhtenäisyys

Kuntien palkansaajien lukumääriä koskevia tilastoja julkaistaan lisäksi työssäkäyntitilastossa (vuositilasto) ja työvoimatutkimuksessa (kuukausitilasto). Rajauksista ja keruumenetelmistä johtuen tiedot eivät ole keskenään vertailukelpoisia.