Tapaturmien hoito erikoissairaanhoidossa

Laatuseloste

Tilastotietojen relevanssi

Sosiaali- ja terveydenhuollon hoitoilmoitusrekistereihin kootaan tietoja sosiaali- ja terveydenhuollon laitos- ja vuodeosastohoidon hoitojaksoista (ml. päiväkirurgia), julkisen erikoissairaanhoidon sekä julkisen perusterveydenhuollon avohoitokäynneistä. Rekistereihin kerätään tietoja myös hoitojaksoista, jotka ovat kesken vuoden vaihteessa (ns. asiakas- /potilaslaskenta 31.12.). Tämä tilastoraportti perustuu terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisterin (jäljempänä vain Hilmo) tietoihin. Tähän tilastoraporttiin eivät sisälly perusterveydenhoidon käynnit, eikä työterveydenhoidon käynnit.

Hilmon tiedot koostuvat terveydenhuollon toimintayksikköjen henkilötunnuksellisista hoitoilmoituksista. Ne sisältävät tiedon palveluntuottajasta, potilaan kotikunnasta, hoitoon tulosta, hoidosta ja siihen liittyneistä toimenpiteistä sekä hoidon päättymisestä. Yksityiskohtainen tietosisältö ilmenee Hilmo-oppaasta

Tapaturmien aiheuttamat hoitojaksot kirjataan Hilmoon vammaa tai myrkytystä ilmaisevalla päädiagnoosilla (S00-T98), tapaturman aiheuttajaa kuvaavalla ulkoisella syyllä (V00-X59, Y85-Y86), sekä ulkoisen syyn tarkentavalla tapaturmatyypin koodilla (Y940-Y969).

Menetelmäkuvaus

Tilaston perusjoukko muodostuu kaikista niistä henkilöistä, jotka ovat olleet erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidossa tai käyneet julkisen erikoissairaanhoidon avohoidossa vuoden aikana. 

Aineistoon on poimittu kaikki erikoissairaanhoidon hoitojaksot ja käynnit, joissa päädiagnoosina on vamma tai myrkytys (S00-T98) ja ulkoinen syy on tapaturma (V00-X59, Y85-Y86) sekä myös sellaiset vammakoodit, joista ulkoinen syy puuttuu kokonaan. Vuodesta 2018 alkaen tilastoinnissa on käytetty ensimmäistä kirjattua ulkoista syytä sekä tapaturmatyyppiä.

Vuodeosastohoito tarkoittaa kaikkia sellaisia hoitojaksoja, joiden Hilmon palveluala on 1 (vuodeosasto) tai yhteystavaksi on merkitty R80 (vuodeosasto). Aikaisemmasta raportoinnista poiketen päiväkirurginen hoito sekä muu laitoshoito ei sisälly tähän raporttiin (katso tarkemmin: Tilastojen yhtenäisyys ja vertailukelpoisuus). 

Avohoito tarkoittaa kaikkia sellaisia käyntejä, joiden Hilmon palveluala on 91–94 tai yhteystavaksi on merkitty R10 (asiakkaan käynti vastaanotolla). 

Tähän raporttiin ei ole sisällytetty perusterveyshuollossa hoidettuja tapaturmia. Vuonna 2023 vammat ja myrkytykset aiheuttivat noin 900 000 ICD-10-koodattua käyntiä perusterveydenhoidossa.

Tietojen tarkkuus ja luotettavuus 

Vammat ja myrkytykset kuvataan luotettavasti diagnoositietoihin. Ulkoisen syyn ja tapaturmatyypin osalta voi esiintyä puutteita johtuen puuttuvista kirjaamistiedoista tai epämääräisten koodien käyttämisestä. Mikäli diagnoosina on vamma- tai myrkytys, kirjaamisohjeessa vaaditaan myös ulkoisen syyn kirjaamista, mutta tämä ei aina toteudu. Vaikka puuttuvan tiedon osuus on viime vuosina vähentynyt, on epäselvien koodien kuten ”muu tai määrittämätön tapaturma” koodien käyttö lisääntynyt. 

Tietojen laatu ja kattavuus voivat vaihdella vuosittain ja alueittain.

Tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Ensimmäinen Tapaturmat erikoissairaanhoidossa -tilastoraportti on ilmestynyt tilastovuosille 2018 ja 2021. Raporttia ei julkaistu tilastovuosista 2019–2020. Jatkossa tilasto pyritään julkaisemaan edellisen vuoden Hilmo-tietojen valmistumisen jälkeen, kunhan tapaturmien ulkoista syytä sekä tapaturmatyyppiä koskeva laatu on riittävästi varmistettu.

Tilastoraportit sekä tilastojen julkaisuaikataulu on nähtävillä THL:n verkkosivuilla. 

Tilastojen yhtenäisyys ja vertailukelpoisuus  

Hilmossa on tietoja saatavilla vuodesta 1969 lähtien. Hilmon diagnoositiedot ovat ICD-10 Tautiluokituksen mukaisia vuodesta 1996 alkaen. Vuoteen 2017 asti hoitojaksolle tai käynnille on merkitty yksi ICD-10:n mukainen ulkoisen syyn ja yksi tapaturmatyypin koodi. Vuodesta 2018 on ollut sallittua käyttää useita ulkoisen syyn ja tapaturmatyypin koodeja, joille ei ole määritelty tärkeysjärjestystä. Suurimmalla osalla vuoden 2018 jälkeen kirjatuista hoitojaksoista oli kirjattu yksi ulkoinen syy sekä yksi tapaturmatyyppi. Mahdollinen toinen ulkoinen syy sekä tapaturmatyyppi olivat usein samoja kuin ensimmäinen. Lisäksi vuodesta 2019 alkaen, aineiston kirjaamiskäytäntöjen muutoksen vuoksi, päiväkirurgisten operaatioiden huomiointi ei ole mahdollista. Lisäksi kaikki muu mahdollinen laitoshoito jää tarkastelun ulkopuolelle. Näin ollen raportti koskee erikoissairaanhoidon avokäyntien lisäksi vain niitä jaksoja, joissa käynnin tyyppi oli merkitty varsinaiseksi vuodeosastohoidoksi. Tämän vuoksi vertailukelpoisuus aiempiin tilastoihin ei ole säilynyt ja lukumäärät ovat systemaattisesti runsaasti aiempaa pienempiä.

Tämän raportin luvuissa on käytetty hoitojakson ensimmäistä ulkoisen syyn ja tapaturmatyypin koodia.

Tietojen saatavuus ja selkeys

Tilastoraportit julkaistaan vuosittain THL:n verkkosivuilla. Myös tulevien raporttien julkaisuajankohdat näkyvät THL:n verkkosivuilla. 

THL:n tilastoraportit ja sähköiset raportointikuutiot ja tiivisteet ovat julkisia. Sen sijaan Hoitoilmoitusrekisterin henkilötiedot ovat terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä annetun lain (556/1989) 4 §:n mukaan salassa pidettäviä. Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata voi kuitenkin antaa luvan tietojen luovuttamiseen, jos luovutus tapahtuu terveydenhuollon toimintaa, tautien ennaltaehkäisyä tai hoitoa koskevaa tai näihin liittyvää tieteellistä tutkimusta varten. 

Tilastoraportti sisältää tietoja kaikista niistä sairaaloista ja muista terveydenhuollon toimintayksiköistä, joissa on somaattista erikoissairaanhoitoa. 

Sotkanetin ja Sosiaali- ja terveysalan vuosikirjan tiedot tapaturmien sairaalahoidosta saattavat poiketa tämän raportin tiedoista, koska niissä käytettyjen aineistojen rajaukset eivät ole olleet täysin samoja kuin edellä kuvatut.

Tilastoraportin 2022 erityiskysymykset

Aiemmin tilastoraportti ilmestyi nimellä Tapaturmat erikoissairaanhoidossa. Vuodesta 2022 alkaen raportin nimi on Tapaturmien hoito erikoissairaanhoidossa.

Tässä raportissa esitetään vuoden 2022 tapaturmatilanne hyvinvointialuekohtaisesti. Vuoden 2023 alusta alkaen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä vastaavat hyvinvointialueet, joita on yhteensä 21. Lisäksi Helsingin kaupunki vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä alueellaan. Ahvenanmaalla perus- ja erikoisairaanhoidon järjestämisestä vastaa Ålands hälso- och sjukvård.