Kasvatus- ja perheneuvonta

Kasvatus- ja perheneuvolatoiminta -tilaston laatuselosteessa arvioidaan tilastokohtaisesti tilaston luotettavuutta ja sopivuutta eri käyttötarkoituksiin. Laatuselosteessa noudatetaan Suomen virallisen tilaston (SVT) suosituksia.

Laatuseloste

Tilastotietojen relevanssi
Menetelmäkuvaus
Tietojen tarkkuus ja luotettavuus
Tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus
Tietojen yhtenäisyys ja vertailukelpoisuus
Tietojen saatavuus ja selkeys

Tilastotietojen relevanssi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on tehnyt viiden vuoden välein erillisselvityksen kasvatus- ja perheneuvolatoiminnasta. Vuosien 1991, 1997, 2002 ja 2007 erillisselvitykset lähetettiin suoraan kasvatus- ja perheneuvoloille. Vuotta 2012 koskeva kysely osoitettiin kunnille tarkoituksena selvittää mm. sitä, miten kasvatus- ja perheneuvolatoiminta on kunnissa organisoitu. Kyselyllä haluttiin myös kartoittaa, millaisia asiakastietojärjestelmiä on kuntien kasvatus- ja perheneuvoloilla käytössä. Kasvatus- ja perheneuvolatoiminnasta tarvitaan säännöllisesti kerättävää vertailukelpoista tietoa, ja siksi sen tiedonkeruuta ja tilastointia pyritään sujuvoittamaan.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on kerännyt tiedot sosiaalihuoltolain (17.9.1982/710) 17 § ja 19 § mukaisesti. Tietoja käytetään mm. päätöksenteossa ja suunnittelussa.

Menetelmäkuvaus

Vuotta 2012 koskeva kysely toteutettiin sähköisenä kyselynä (Webropol). Kunnille lähetettiin sähköpostitse linkki kyselylomakkeeseen. Kuntiin, jotka eivät olleet vastanneet kyselyyn määräaikaan mennessä, lähetettiin muistutus.

Tietojen tarkkuus ja luotettavuus

Kasvatus- ja perheneuvolatoimintaa koskevaan kyselyyn vastasi 279 kuntaa eli kunnista vastasi 83 prosenttia. Kokonaan vastaamatta jätti 57 kuntaa. Vastanneiden kuntien alueilla oli 90,9 prosenttia maan väestöstä.

Katoanalyysi väestöpohjan perusteella vuoden 2012 kasvatus- ja perheneuvontakyselyssä

Vastausprosentti vaihtelee jonkin verran kysymyksittäin ja oli väestöön suhteutettuna 73,4–90,9.

Vuoden 2012 kyselyn tulokset ovat suuntaa antavia, koska sen tietosisältöä ja määritelmiä muutettiin verrattuna vuoden 2007 kyselyyn. Nyt kysyttyjä tietoja ei ole välttämättä saatu suoraan asiakastietojärjestelmistä, minkä vuoksi kunnat eivät aina ole pystyneet vastaamaan kaikkiin kysymyksiin tai annetut lukumäärät ovat arvioita. Tämän lisäksi on huomioitava että kyselyssä käytetyt käsitteet ja määritelmät eivät vielä ole vakiintuneet, mikä voi vaikuttaa siihen, että vastaajat ymmärtävät kysymyksen eri tavoin.

Nyt saatuja tuloksia vuodelta 2012 ei voi suoraan verrata edellisiin, vuosina 1991, 1997, 2002 ja 2007 toteutettuihin kyselyihin.

Tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Kasvatus- ja perheneuvolatoimintaa koskeva tilasto julkaistaan viiden vuoden välein.

Tietojen yhtenäisyys ja vertailukelpoisuus

THL (aiemmin Stakes) on kerännyt tietoja kasvatus- ja perheneuvolatoiminnasta vuosina 1991, 1997, 2002 ja 2007. Aiemmin kysely on toimitettu kasvatus- ja perheneuvoloille, mutta vuoden 2012 kysely osoitettiin poikkeuksellisesti kuntiin. Samoin tietosisältöä ja käsitteitä muutettiin laajalti vuoden 2012 tietojen osalta. Esimerkkejä: vuoden 2012 kyselyssä asiakas oli henkilö, joka oli kirjattu palvelun saajaksi. Aiemmassa kyselyssä (2007) asiakkaaksi laskettiin myös neuvolassa vastaanotolla käyneet muut perheenjäsenet. Vuoden 2012 kyselyssä asiakaskäynniksi lasketaan asiakkaaksi kirjatun henkilön tapaamiskerta riippumatta sen ajallisesta pituudesta. Vuotta 2007 koskevassa kyselyssä yksi käyntikerta oli 45–60 min/henkilö, jolloin viisihenkisen perheen käynti kirjattiin viitenä käyntikertana. Vuonna 2012 kyselyssä kysyttiin perheiden asiakkaaksi hakeutumisen pääsyytä, kun vuoden 2007 kysyttiin asiakkaaksi hakeutumisen pääsyytä.

Tietojen saatavuus ja selkeys

Keskeiset tulokset kootaan tilastoraporttiin, joka julkaistaan THL:n verkkosivuilla.