Liikunnan edistäminen kunnissa – TEA

Laatuseloste

Liikunnan edistäminen kunnissa –tilaston laatuselosteessa arvioidaan tilaston luotettavuutta ja sopivuutta eri käyttötarkoituksiin. Laatuselosteessa noudatetaan Suomen virallisen tilaston (SVT) suosituksia.

Tämän sivun sisältö

Tilastotietojen relevanssi

Terveyden edistämisen vertailutietojärjestelmä TEAviisari on kehitetty yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, sosiaali- ja terveysministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen kanssa. Vertailutietojärjestelmä tekee näkyväksi kuntien tekemän työn asukkaidensa terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi seitsemällä eri toimialalla. Liikunnasta vastaavan toimialan lisäksi palvelussa on vertailutiedot terveydenedistämisaktiivisuudesta (TEA) perusterveydenhuollossa, perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa, ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa, kulttuuripalveluissa ja kuntien strategisessa johtamisessa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) keräämä liikunnan edistäminen kunnissa -aineisto sisältää tietoja kuntien toiminnasta kuntalaisten liikunnan edistämiseksi ja liikunnan edellytysten luomiseksi. Tiedot liittyvät kuntien toimintaan laajojen väestöryhmien liikunnan edistämiseksi. Tietoja käytetään mm. liikuntalain (390/2015) ja poikkihallinnollisen Liikuntapolitiikan koordinaatioelimen toimintasuunnitelman (2021) seurannassa sekä Valtion liikuntaneuvoston toteuttamassa arviointityössä. Tietoja käytetään myös kuntien valtionosuuksien perusteena olevan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lisäosan (hyte-kerroin) tietopohjassa.

Tietojen avulla kunnat ja alueet voivat vertailla liikunnanedistämistoimintansa tilannetta koko maahan tai toisiin kuntiin. Tiedot on tarkoitettu kuntien ja kaupunkien viranomaisille sekä kansallisille ja alueellisille viranomaisille, sekä suunnittelijoille ja tutkijoille.

Liikunnan edistäminen kunnissa -kokonaisuus jakaantuu kuuteen eri ulottuvuuteen eli sitoutumiseen, johtamiseen, seurantaan ja tarveanalyysiin, liikunnan edistämisen voimavaroihin, osallisuuteen ja muihin ydintoimintoihin. Lisäksi lomakkeen lopussa kerätään tietoa vaihtuvista teemoista hallinnonalan kansallisiin, ajankohtaisiin tietotarpeisiin liittyen. Vuonna 2022 vaihtuvat teemat liittyivät palveluverkkoselvitykseen, työvoiman saatavuuteen, rekisteröimättömien yhdistysten liikuntatoimintaan ja nousevien lajien liikuntapaikkojen päätöksiin.

 • Sitoutuminen kuvaa strategiatasolla kunnan sitoutumista liikunnan edistämiseen
  esim. teeman näkyvyys erilaisissa asiakirjoissa sekä kansallisten ohjelmien hyödyntämistä
 • Johtaminen kuvaa liikunnan edistämisen organisointia, vastuun määrittelyä ja
  toimeenpanoa.
 • Seuranta ja tarveanalyysi kuvaa liikunnan edistämiseen vaikuttavien tekijöiden
  seurantaa ja tarveanalyysia väestöryhmittäin sekä raportointia johto-
  /työryhmälle ja luottamushenkilöille.
 • Voimavarat kuvaa liikunnan edistämisen resursointia esim. harjoitusvuoromaksujen subventointia liikuntapaikoilla sekä liikunnanhallinnon ja –ohjauksen työpanosta.
 • Osallisuus kuvaa kunnan liikunta- ja urheiluseurojen, muiden yhdistysten yhteiselimiä.
 • Muut ydintoiminnat ovat toimialakohtaisesti määritettäviä liikunnan edistämisen ydintoimintoja, jotka jokaisessa kunnassa tulisi toteuttaa.

Tilasto kerätään parillisina vuosina ja tiedot on kerätty vuodesta 2010 alkaen. Tiedonkeruu tehdään yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön liikunnan vastuualueen, Suomen Kuntaliiton ja Valtion liikuntaneuvoston kanssa. Tiedonkeruun valmistelussa asiantuntijaryhmä käy läpi edellisen tiedonkeruun sisällöt ja uudelleenarvioi sekä pisteyttää yksittäiset kysymykset. Lisäksi kunnista saadut palautteet ja uudet sisältöehdotukset huomioidaan valmistelussa. Työryhmässä on useita kuntien edustajia (Helsinki, Jyväskylä, Asikkala, Joroinen ja Tampereen kaupunkiseutu).

Menetelmäkuvaus

THL kokoaa TEAviisari-verkkopalveluun Liikunnan edistäminen kunnissa -kokonaisuuteen tarvittavat tiedot eri tietolähteistä. Yhteensä laajojen väestöryhmien liikunnan edistämisen indikaattoreita on 97 kappaletta, joista 84 kerätään suoraan kuntien ja kuntayhtymien liikunnan edistämisestä vastaavilta viranhaltijoilta Liikunta kunnan toiminnassa -tiedonkeruun avulla. Kuntien liikuntatoiminnasta vastaaville viranhaltijoille suunnatun tiedonkeruun lisäksi tietoja poimitaan suomalaisten liikuntapaikkojen tietopankista eli LIPAS-järjestelmästä (liikuntapaikkojen lukumäärät), Valtiokonttorista (liikunnan ja ulkoilun kustannukset) ja THL:n Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen peruskouluissa -tiedonkeruusta (koulupäivän liikuntaa lisäävät toimenpiteet).

Liikunta kunnan toiminnassa -tiedonkeruu kuntien liikunnan edistämisestä vastaaville viranhaltijoille tehdään parillisina vuosina huhtikuusta alkaen. Viranhaltija kokoaa tiedonkeruulomakkeella kysytyt tiedot ja tallentaa ne sähköiselle verkkolomakkeelle. Tietojen toimittamisesta muistutetaan kahdesti sähköpostilla. Tarvittaessa vastaamattomiin kuntiin ollaan yhteydessä puhelimitse.

THL suosittaa, että lomakkeen tiedot käsitellään kunnan liikunnan edistämisestä vastaavassa työryhmässä tai johtoryhmässä vastaamisen yhteydessä. Tiedonkeruun alkamisesta informoidaan myös kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä koordinoivia yhdyshenkilöitä, asiantuntijoita, suunnittelijoita tms.

Tiedot kuvaavat kunnan liikunnan edistämisen kuutta ulottuvuutta, jotka ovat sitoutuminen, johtaminen, seuranta ja tarveanalyysi, voimavarat, osallisuus ja muut ydintoiminnat. Ulottuvuuskohtaiset pistemäärät on saatu pisteyttämällä kunnan toimintaa kuvaavat tosiasialuonteiset tiedot suhteessa lainsäädäntöön, suosituksiin ja hyviin käytäntöihin. Kokonaispistemäärä on ulottuvuuksia kuvaavien pistemäärien keskiarvo. Indikaattorit on pisteytetty asteikolla 0–100. Pistemäärä kuvaa, miten hyvin liikunnan edistäminen toteutuu kunnassa. Pistemäärä 100 tarkoittaa, että toiminta on kaikilta osin hyvän käytännön ja hyvän laadun mukaista.

Lisätietoa tiedonkeruun materiaaleista.

Esimerkki kysymyksen pisteytyksestä:

Kysymys 17. Seurataanko liikunnan edistämisestä vastaavalla toimialalla säännöllisesti seuraavia asioita? Lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuutta

Ei seurata (0 pistettä)
Valtuustokausittain (50 pistettä)
Kahden vuoden välein (100 pistettä)
Vuosittain tai jatkuvasti (100 pistettä)

Alueiden pistemäärä on kuntakohtaisten tietojen väestömäärällä painotettu keskiarvo.

Taulukko 1. Muuttujaluettelo 2022 (xlsx 15 kt)
Taulukko 2. Kysymyskohtaiset perustaulukot (html)

Tietojen kattavuus

Vuonna 2022 tietojen kattavuus oli 289 kuntaa (99 % kaikista Manner-Suomen kunnista). AVI-alueittain kattavuus oli korkein Itä-Suomen, Lapin ja Lounais-Suomen (100 %) kunnissa ja matalin Etelä-Suomessa (95 %). Kunnan koko oli yhteydessä kattavuuteen: alle 5 000 asukkaan kunnista 96 prosenttia toimitti tiedot. Yli 5000 asukkaan kunnista 100 prosenttia toimitti tietonsa. Tietonsa toimittaneet kunnat kattoivat 99,9 prosenttia koko maan väestöstä. Ahvenanmaan kunnat eivät olleet mukana tiedonkeruussa.

Lomakkeella kerättiin 84 kunnan liikunnan edistämistä kuvaavaa yksittäistä tietoa. Tiedot olivat sellaisia, jotka jokaisen kunnan olisi ollut mahdollista toimittaa tiedonkeruuta varten. Täysin kattavia vastauksia oli 48 kappaletta. Alle 5 prosenttia puuttuvia tietoja oli 50 prosentissa vastauksista. Puuttuvien tietojen lukumäärä oli yhteydessä tilastolliseen kuntaryhmitykseen siten, että maaseutumaisten kuntien vastauksissa puuttuvia tietoja oli keskimäärin enemmän kuin kaupunkimaisten ja taajaan asuttujen. Vastaava yhteys oli havaittavissa kunnan asukasluvun osalta. 

Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Ohje on, että liikunnasta vastaavan viranhaltijan tulisi koota tiedot yhteistyössä kunnan liikunnan edistämisestä vastaavan työryhmän kanssa. Vuonna 2022 42 prosentia kunnista oli käsitellyt tiedonkeruulomakkeen liikunnasta vastaavassa työryhmässä tai johtoryhmässä. Yli 10 000 asukkaan kunnissa tiedonkeruuta käsiteltiin pieniä kuntia yleisemmin myös työryhmässä tai johtoryhmässä.

Vuonna 2022 aineiston laadun ja luotettavuuden kehittämiseksi kahden kysymyksen vastaukset tarkistettiin ja käytiin läpi systemaattisesti. Tarkastukseen valittiin harkin-nanvaraisesti keskeisiä kysymyksiä eri ulottuvuuksista. Kysymykset olivat:
19. Tehdäänkö liikunnan edistämisestä vastaavalla toimialalla seuraavista asioista vuosittainen yhteenveto niin, että se raportoidaan kunnan toimintakertomuksessa, hyvinvointikertomuksessa tai vastaavassa? Lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuus
30. Järjestikö kunta vuonna 2021 liikkumisryhmiä omana toimintana tai yhteistyössä joillekin seuraavista ryhmistä erikseen tai integroidusti? Liikunta- ja urheiluseuratoiminnan ulkopuolella olevat lapset ja nuoret

Valitut tiedot tarkistettiin käymällä läpi kuntien asiakirjoja ja katsomalla löytyykö niistä kysytty tieto. Asiakirjoja etsittiin kuntien kotisivuilta, ja jos asiakirjaa ei löytynyt, kuntiin oltiin yhteydessä sähköpostilla tai puhelimella. Jos asiakirjasta ei löytynyt etsittyä asiaa, tarkistettiin asiakirja uudelleen, sekä sen jälkeen vielä pyydettiin kunnalta varmistusta siitä, että on tarkistettu oikea asiakirja, eikä ole tehty tarkistusvirhettä. Tällä pyrittiin varmistamaan myös tarkastelun luotettavuus pienentämällä tarkistusvirheen mahdollisuutta sekä antamaan kunnan yhdyshenkilölle mahdollisuus tarkentaa ilmoittamaansa tietoa.

Tarkastettuja asiakirjoja oli yhteensä 393 ja niistä lisätietopyyntö lähetettiin 71 kunnalle. Korjattavia tietoja oli 43. Korjattavaa oli yhteensä 43 kunnan tiedoissa eli korjaukset koskivat eri kuntia. Luotettavuuden ja laadun kehittämisen kannalta oleellista on, että virheellisten tietojen toimittaminen ei ollut systemaattista. Tarkistustyön aikana havaittiin, että useampi kunta oli tulkinnut kysymyksessä 19 Move!-tulosten olevan liikunta-aktiivisuuden seurantaa.

Kuntien liikunnanohjauksen sekä hallinnon ja suunnittelun ammattihenkilöiden lukumäärätiedoista lasketut tunnusluvut lähetettiin tarkistettavaksi kaikkiin tiedot toimittaneisiin Manner-Suomen kuntiin. Tiedot lähetettiin liikunnasta vastaaville yhdyshenkilöille sähköpostilla elokuussa 2022. Yhdyshenkilöitä pyydettiin tarkastamaan kaksi tietoa, jotka oli laskettu heidän antamistaan tiedoista. Tarkastettavia tietoja oli yhteensä 1152. Tietoja tarkensi yhteensä 93 kuntaa. Näistä 19 kuntaa ilmoitti, että tarkistettaviksi lähetetyt tiedot ovat oikein. Korjattavia tietoja oli yhteensä 97. Liikunnan hallinnon ja suunnittelun henkilöstön tunnuslukua korjasi ylöspäin 26 kuntaa ja alaspäin 19 kuntaa. Liikunnanohjaushenkilöstön tunnuslukua korjasi alaspäin 39 kuntaa ja korotti 13 kuntaa.

Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Tiedot liikunnan edistämisestä kerätään parillisten vuosien huhtikuussa ja kysymyskohtaiset perusjakaumat julkaistaan perustaulukoissa kyseisen vuoden kesä-elokuussa kuntakoon, tilastollisen kuntaryhmityksen, aluehallintoviraston alueen ja maakuntajaon mukaan.

Kuntakohtaiset tiedot raportoidaan pisteytettyinä lokakuussa TEAviisarissa. TEAviisarissa tiedot esitetään valmiiksi analysoituina yhteenvetoina ja toiminnan suunnittelun, johtamisen ja arvioinnin kannalta hyödyllisinä visuaalisina kuvioina. TEAviisari näyttää kokonaiskuvan sekä auttaa tunnistamaan kunnan toiminnan keskeiset vahvuudet ja kehittämistarpeet.

Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys

Tiedot ja kysymyskohtaiset perusjakaumataulukot THL:n ylläpitämässä TEAviisari-verkkopalvelussa 
Poimi tilastotietoja Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanetistä

Sotkanetissä on mahdollista tarkastella vain kokonaispisteitä sekä valikoituja yksittäisiä indikaattoreita. Ulottuvuuksien ja kaikkien yksittäisten indikaattoreiden tiedot ovat saatavilla TEAviisarista. Tiedot raportoidaan voimassa olevalla kuntajaolla. THL:n tilastoraportissa julkaistaan kansalliset päätulokset

Tilastojen vertailukelpoisuus

Liikunnan edistäminen kunnissa -aineisto on kerätty kahden vuoden välein vuosina 2010–2022. Tietosisältöön on kehitetty uusia indikaattoreita ja myös tehty pieniä muutoksia. Keskeinen tietosisältö, yhteensä 19 indikaattoria on pysynyt samana. Vuonna 2022 indikaattoreita oli yhteensä 97, joista 87 oli käytössä myös vuonna 2020.

Uudet indikaattorit eivät ole olennaisella tavalla muuttuneet ulottuvuuksien keskeistä sisältöä. Yksittäiset muuttuneet/uudet indikaattorit vuonna 2022 olivat esimerkiksi seuraavanlaisia: asiakirjat vaihtuneet (sitoutuminen), liikunnasta vastaavan viranhaltijan osallistuminen maankäytön suunnittelun prosesseihin (johtaminen) ja lasten ja nuorten fyysinen toimintakyky (Move!-mittaukset) (seuranta ja arviointi). Osallisuusindikaattoreista jätettiin pois kolme indikaattoria, jotka toteutuivat edellisellä tiedonkeruukierroksella erittäin hyvin, eivätkä erotelleet kuntia toisistaan. Tämä muutos vaikuttaa Osallisuus-ulottuvuuden tulosten vertailtavuuteen. Kysymyksen 27 vaihtoehtoja muutettiin vuonna 2020 siten, että kaksi luokkaa pidettiin ennallaan, kahden sanamuotoa muutettiin ja loput yhdistettiin yhdeksi luokaksi. Tämän vuoksi tiedot eivät ole välttämättä täysin vertailukelpoisia aiempiin vuosiin. 

Selkeys ja eheys/yhtenäisyys

Tilasto sisältää kattavasti koko maan tiedot liikunnan edistämisestä (99 % kunnista). Vuosina 2010–2020 kuntien kattavuus on ollut 68–97 prosenttia.

Vuoden 2022 erityiskysymykset

Seuraavat kunnat eivät toimittaneet tietoja: Humppila, Lestijärvi, Lumijoki ja Ypäjä.