Varhaiskasvatus

Laatuseloste

Varhaiskasvatus -tilaston laatuselosteessa arvioidaan tilastokohtaisesti tilaston luotettavuutta ja sopivuutta eri käyttötarkoituksiin. Laatuselosteessa noudatetaan Suomen virallisen tilaston (SVT) suosituksia.

Tilastotietojen relevanssi

Varhaiskasvatustilasto sisältää alueittaista tietoa varhaiskasvatukseen osallistuneista lapsista vuosittain.  Kunnan kustantamaa varhaiskasvatusta on koko- ja osa-aikainen päiväkotitoiminta ja perhepäivähoito. Tilastossa tietoa esitetään myös Kelan yksityisen hoidon tuella varhaiskasvatukseen osallistuneista lapsista iän mukaan. Tilasto sisältää myös varhaiskasvatuksen palveluseteleitä käyttäneiden lasten lukumäärät vuodesta 2015 alkaen.  Tämän kohdan tiedot kysytään erikseen alle 3-vuotiaista ja 3 vuotta täyttäneistä lapsista. 

Varhaiskasvatustilaston tiedonkeruu on osa sosiaalipalvelujen toimintatilastoa, jota Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on kerännyt tilastovuodesta 2015 alkaen.  Tilastokeskus on aikaisemmin kerännyt vastaavat tiedot osana Kuntien talous- ja toimintatilastoa ja toimittanut ne THL:lle. Kunnallista varhaiskasvatusta koskevat tilastotiedot on poimittavissa Sotkanet –verkkopalvelusta  vuodesta 1994 alkaen.

Sosiaalipalvelujen toimintatilaston tiedonkeruuseen lisättiin toimintavuodesta 2015 alkaen kysymys, jotka koskee varhaiskasvatuksen palveluseteleitä saaneiden lasten lukumääriä. Palvelusetelin käyttö mahdollistui 1.8.2009 alkaen jolloin Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä astui voimaan.

THL kerää tietoja lakisääteisten tehtäviensä suorittamiseen (Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetun lain (668/2008) 2 § momentit 1-3 ja 4d). Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa: varhaiskasvatus, lastensuojelu, kasvatus- ja perheneuvonta, ikääntyneiden palvelut, vammaisten palvelut ja päihdehuolto.

Tässä tilastoraportissa käytetyn perusaineiston eli Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston laatuseloste koskien vuoden 2014 ja sitä aiempien vuosien tietoja löytyy Tilastokeskuksen sivuilta.

Tilasto on tuotettu tukemaan kansallista päätöksentekoa ja ohjausta. Tilasto on suunnattu opetus- ja sosiaalialan päätöksentekijöille ja suunnittelijoille, alan tutkijoille ja opiskelijoille sekä kaikille, jotka tarvitsevat perustietoa lasten varhaiskasvatuksesta.

Menetelmäkuvaus

Varhaiskasvatustilaston aineisto on summatietoa ja se kerätään sähköisellä tiedonkeruulomakkeella vuosittain kaikilta Suomen kunnilta.  Kaikki Manner-Suomen kunnat sekä Ahvenanmaa ovat toimittaneet pyydetyt tiedot.

Varhaiskasvatustilaston tiedot ovat ajankohdalta 31.12. Käytetyt käsitteet ja määritelmät on selitetty tilastoraportin Käsitteet ja määritelmät -osassa. 

Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

THL sai tilastointivuoteen 2014 asti Tilastokeskuksen kunnilta ja kuntayhtymiltä keräämät ja tarkistamat, sosiaalipalvelujen toimintaa koskevat tiedot joihin sisältyi mm. varhaiskasvatus (ent. lasten päivähoito). Pyydettyjen tietojen tehtäväluokitus, käsitteet ja määritelmät perustuvat Tilastokeskuksen ja Suomen Kuntaliiton antamaan ohjeeseen ”Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston luokitukset”. 

Vuodesta 2015 alkaen, joilloin sosiaalipalvelujen toimintatilaston tietojen keruu ja aineiston tarkistus siirtyi THL:ään, tilaston tietosisältöä supistettiin, mutta käsitteet ja määritelmät säilyivät samoina, joten aikasarjat ovat vertailukelpoisia. 

Yksityisen hoidon tuki -tilastoaineisto saadaan Kelalta kunnittain ja ikävuosittain. THL ei tee tarkistuksia Kelan lähettämään aineistoon.

Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

THL tuottaa ja julkaisee lasten varhaiskasvatusta koskevan tilaston kerran vuodessa. Julkaisuajankohta on aikaisempina vuosina ollut joulukuu mutta nykyisen tiedonkeruuprosessin vakiintuessa julkaisuajankohtaa on pystytty aikaistamaan. Vuoden 2018 tilasto julkaistaan syyskuussa 2019.

Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys

Varhaiskasvatusta koskevat tilastoraportit julkaistaan THL:n verkkosivulla. Keskeisimpiä tietoja raportoidaan kansallisesti myös THL:n tilastollisissa vuosikirjoissa. Kansainvälisesti tiedot raportoidaan mm. NOMESKOn tietokannoissa ja julkaisuissa.

Sotkanet-verkkopalvelusta voi poimia aikasarja- ja aluetietoja lasten kunnallisesta varhaiskasvatuksesta sekä Kelan yksityisen hoidon tuella hoidetuista lapsista. Indikaattorit saa näkyviin asiasanalla varhaiskasvatus tai lasten päivähoito. Varhaiskasvatuksen palveluseteleitä käyttäneiden lasten lukumäärät saa näkyviin Sotkanet-verkkopalvelusta asiasanalla palveluseteli.  

Tilastojen vertailukelpoisuus

Vertailukelpoista, sähköisessä muodossa olevaa kunnallista varhaiskasvatustilastotietoa on saatavissa vuodesta 1997 lähtien sähköisessä muodossa Sotkanet-verkkopalvelussa. Tätä vanhempaa valtakunnallista aikasarjatietoa löytyy mm. Sosiaali- ja terveysalan tilastollisesta vuosikirjasta ja erillisistä painetuista tilastojulkaisuista. Varhaiskasvatuksen palveluseteleitä saaneiden lasten lukumäärät löytyvät Sotkanet-verkkopalvelusta toimintavuodesta 2015 alkaen.

Lukumäärät Kelan yksityisen hoidon tukea varhaiskasvatuksessa käyttäneistä lapsista on poimittavissa Sotkanet-verkkopalvelusta vuodesta 2007 lähtien. 

Palvelusetelin käyttö varhaiskasvatuksessa on ollut mahdollista 1.8.2009 alkaen jolloin Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (24.7.2009/569) astui voimaan.  Palvelusetelit lisättiin osaksi sosiaalipalvelujen toimintatilaston tiedonkeruuta vuodesta 2015 alkaen, tätä aikaisemmilta vuosilta (2009–2014) THL:n varhaiskasvatustilastossa ei ole tietoa varhaiskasvatuksen palveluseteleitä käyttäneiden lasten lukumääristä.  

Kuntaliitto on selvittänyt vuodesta 2008 alkaen joka toinen vuosi lasten kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisiin liittyviä summia ja laajuutta kunnissa. Palveluseteli otettiin kyselyyn mukaan vuodesta 2012 alkaen jolloin palveluseteli oli käytössä 25 kunnassa . Vuonna 2014, palveluseteli oli kyselyn mukaan käytössä varhaisvatuksessa 38 kunnassa, vuonna 2016 vastaava lukumäärä oli 48 ja vuonna 2018 se oli 75 (Kotihoidontuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisät ja palveluseteli, pdf 1168 kt).

Uusi Varhaiskasvatuslaki astui voimaan 1.8.2015. Uuden lain vaikutukset näkyvät tilastoinnissa alkuvaiheessa ennen kaikkea käsitteiden muuttumisena. Vuoteen 2014 asti on käytetty käsitettä ”Lasten päivähoito” ja vuodesta 2015 alkaen se on korvattu käsitteellä ”Varhaiskasvatus”. Nykyinen, voimassa oleva varhaiskasvatuslaki astui voimaan 1.9.2018 alkaen.

Selkeys ja eheys/yhtenäisyys

Tilasto sisältää tiedot varhaiskasvatukseen osallistuneista lapsista.  Kuntien kustantamaan varhaiskasvatukseen osallistuineista lapsista on saatavilla vertailukelpoinen aikasarja, kuten on myös Kelan yksityisen hoidon tukea saaneista lapsista.

Sen sijaan varhaiskasvatuksen palvelusetelin käytöstä tietoa on saatavilla toimintavuodesta 2015 alkaen, vuosilta 2009–2014 tietoja ei ole saatavilla. Palvelusetelin käyttö varhaiskasvatuksessa on ollut mahdollista 1.8.2009 alkaen.

Varhaiskasvatus 2020 -tilastoraportin erityiskysymykset

THL tuotti varhaiskasvatustilaston viimeisen kerran toimintavuodelta 2020 opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta. Toimintavuodesta 2021 alkaen tilastot tullaan laatimaan Opetushallituksen ylläpitämän, varhaiskasvatuksen tietovarantoon (Varda) tallennettujen tietojen pohjalta ja ne tullaan raportoimaan OKM:n ja OPH:n Vipunen tilastopalvelussa sekä Tilastokeskuksen vuosittain tuottamassa varhaiskasvatuksen SVT-tilastoraportissa.
 

tilaston kotisivu

MUUALLA PALVELUSSA