Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattioikeudet

Laatuseloste

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattioikeudet -tilaston laatuselosteessa arvioidaan tilastokohtaisesti tilaston luotettavuutta ja sopivuutta eri käyttötarkoituksiin.

Tilastotietojen relevanssi

Ammattioikeuksia koskevia lakeja ja niiden vaikutuksia tilastointiin

Menetelmäkuvaus

Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys

Selkeys ja eheys / yhtenäisyys

Muutokset terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö 2014 -raportin ammattioikeuksia koskeviin tilastotietoihin

Tilastotietojen relevanssi

Tämä tilasto on osa THL:n sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstöä koskevaa raportointia, josta Valviran osuus on tuottaa tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön (potentiaalisista) resursseista, eli kaikista ammattioikeuden ja siihen liittyvän tutkinnon suorittaneista henkilöistä ja  rekisteröidyistä ammattioikeuksista. Rekisteröityjen ammattihenkilöiden työskentelyä sosiaali- ja terveysalalla, toteutunutta (reaalista) resurssia, kuvaavat tiedot tuotetaan Tilastokeskuksen Työssäkäyntitilastosta sekä julkisen sektorin osalta kuntien ja kuntayhtymien palkkatilastosta.

Tämän raportin aineisto perustuu Valviran Terveydenhuollon (Terhikki) ja sosiaali-huollon (Suosikki) ammattihenkilöiden keskusrekisteriin. Tiedot on kerätty 31.12.2018. THL muokkaa ja tarkistaa aineiston sisäisen yhteensopivuuden. Näiden tarkennusten jälkeen Valviran aineisto ei ole täysin sama kuin THL:n käyttämä aineisto, jossa henkilön jokaiseen ammattioikeuteen ja sen saamisen ajankohtaan on liitetty erikseen siihen liittyvä tutkinto ja henkilön asuinpaikkatieto. Asuinpaikkatietoja on korjattu VTJ-järjestelmän päivitettyjen tietojen osalta ja ammattioikeuksiin liittyvien tutkintojen luokittelujen eräin osin Tilastokeskuksen tutkintonimikkeiden osalta – joita tässä perusraportissa ei kuitenkaan raportoida.

Tilasto on tuotettu tukemaan erityisesti kansallista sosiaali- ja terveyspoliittista päätöksentekoa ja ohjausta. Tilasto on suunnattu sosiaali- ja terveysalan päätöksentekijöille ja suunnittelijoille, alan tutkijoille ja opiskelijoille sekä kaikille, jotka tarvitsevat perustietoa terveyspalveluiden henkilöstön kehityksestä ja tilastoinnista kansallisesti ja kansainvälisesti.  

Ammattioikeuksia koskevia lakeja ja niiden vaikutuksia tilastointiin

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) Terveydenhuollon ammattihenkilörekisterin (Terhikki) perustana on ammattihenkilölain perusteella myönnetyt ammattioikeudet (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994). Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015) tuli voimaan 1.3.2016. Valvira toimivaltaisena viranomaisena myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa sosiaalityöntekijän ammattia laillistettuna ammattihenkilönä tai rekisteröi hakemuksesta henkilön, jolla on lain nojalla oikeus käyttää sosiaalihuollon ammattihenkilön ammattinimikettä, mikä muodostaa perustan sosiaalihuollon ammattihenkilöstörekisterille (Suosikki). Tämä tilastoraportti perustuu näiden rekisterien tietoihin. Raportoitavana tilastojaksona (2010–2018) seuraavat lakimuutokset ovat aiheuttaneet tilastoihin merkittyjä erityisiä muutoksia.

Vuonna 2011 tuli voimaan terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain muutos (312 / 2011). Muutoksella hammaslääkärien ja lääkärien kaksoislaillistusmenettelystä luovuttiin ja peruskoulutuksen suorittaneille lääkäreille ja hammaslääkäreille myönnettiin suoraan laillistus, joka oikeuttaa itsenäiseen ammatinharjoittamiseen. Hammaslääkäreillä kaksoislaillistuksen poistoon liittyi lisensiaatin tutkinnon suorittamisajan piteneminen viiteen ja puoleen vuoteen sekä syventävän käytännön harjoittelun sisällyttäminen tutkintoon. Tätä ennen hammaslääkärin tutkinnon aloittaneet kirjataan tilastoon merkinnällä KP-hammaslääkäri.

Henkilö, jolla oli sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa laissa (272/2005) ja sen nojalla annetussa valtioneuvoston asetuksessa säädetty kelpoisuus, on oikeutettu toimimaan mainitussa laissa säädetyn mukaisesti sellaisessa sosiaalihuollon ammattihenkilön tehtävässä, joka edellyttää vuonna 2016 voimaan tulleen lain (817/2015) mukaista laillistamista. Henkilön oikeus toimia sosiaalihuollon ammattihenkilönä on voimassa 30 päivään kesäkuuta 2018 tai Valvira on ratkaissut hänen viimeistään mainittuna päivänä jättämänsä hakemuksen oikeudesta toimia laillistettuna sosiaalihuollon ammattihenkilönä. Tämän seurauksena sosiaalihuollon henkilöstön rekisteröityminen alkoi laajemmin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin vasta vuonna 2017. 

Menetelmäkuvaus

Rekisteröintien ja rekisterijärjestelmämuutoksien vuoksi tässä raportissa tiedot on ajettu nykyisen Valviran ammattioikeuksia kuvaavan keskurekisterin pohjalta takautuvasti vuodesta 2010 eteenpäin, joten tiedot eivät ole kaikilta osin vertailukelpoisia edellisten vuosien raporttien kanssa.
Valviran Terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisterin (Terhikki) tietosuojaseloste ja Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisterin (Suosikki) tietosuojaseloste.

Terhikki / Suosikki-rekistereissä käytetään pääasiallisesti Suomen väestötietojärjestelmän mukaisia henkilötietoja, rekisteriin merkitään ammattioikeuteen liittyvät koulutustiedot ja myönnetty ammattioikeus. Rekisteriin merkitään ammattioikeuteen liittyvät valvontamerkinnät, esim. ammattioikeuden rajoitus- tai menetystieto. Rekisterissä ei seurata työssäolotietoja, ei sukupuolitietoa, ei kansalaisuustietoa. THL:n tilastoissa on jatkojalostettu Terhikki / Suosikki-rekisterin tietoja, jotka eivät ole itse rekisteriin merkittyjä tietoja.

Tiedot tähän raporttiin on kerätty Valviran terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteristä siten, että tiedot vastaavat tilannetta 31.12.2018. Aineistossa tarkastellaan 18–68-vuotiaita ns. työikäiseksi määriteltyjä henkilöitä. Koska Valviran rekisteri on uusittu vuonna 2016, aikasarjat on laskettu olemassa olevasta tietokannasta taaksepäin, mukauttamalla ikärakenetta tilastovuoteen yhteen sopivaksi, sekä poistamalla aineistosta kuhunkin tilastoajankohtaan liittyen rekisteristä poistuneeksi merkityt henkilöt (kuolleet, ammattioikeuden menettäneet, niistä luopuneet).

Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus 

Tietojen oikeellisuus riippuu keskeisesti Valviralta saatujen primääriaineistojen tietojen oikeellisuudesta. Tietoja tarkistetaan tilastotuotantoprosessin eri vaiheissa ajamalla aineistoja ristiin raportissa esitettyjen kuuden eri näkökulman (ammattioikeudet ja niiden haltijat yhteensä, uudet ammattioikeudet, tilastovuonna ensi kerran ammattioikeuden saaneet henkilöt ja heidän saamansa ammattioikeudet, rekisteristä iän vuoksi poistuneet henkilöt) suhteen sekä myös tässä julkaisussa raportoimattomien koulutustietojen osalta. 

Koulutustietojen julkaisematta jättämisen taustalla on perusrekisterin ominaisuus, jonka mukaan koulutustiedot liitetään ammattioikeuden myöntämisajankohtaan, jolloin koulutustiedot eivät ole ajan tasalla muuta kuin tapauksissa, joissa uusi koulutus johtaa uuteen ammattioikeuteen tai ammatilliseen erikoistumiseen. Tutkintonimikkeiden vaihtelu koulutusyksiköittäin on myös yksi syy siihen, ettei koulutustietoja ole raportoitu tässä julkaisussa. 

Tutkintotietojen julkaiseminen olisi perusteltua siitä näkökulmasta, että tällöin olisi mahdollista eritellä tarkemmin henkilökohtaisia ammattioikeuksia, sillä yksi koulutus saattaa tuottaa automaattisesti pätevyyden kahteen ammattioikeuteen (AMK-kätilö > kätilö, sairaanhoitaja)  tai henkilöllä saattaa olla yhden ammattioikeuden (erikoislääkäri) alla useita erikoistumisaloja (kirurgi, ortopedi). Raportin perusluonteen vuoksi koulutusnäkökulma raportoidaan myöhemmin erillisissä tilastoissa.

Tietojen raportointivaiheessa tietoja verrataan aikaisempien tilastovuosien poikkileikkaustietoihin, vaikka joka raportissa aikasarjat ajetaan voimassa olevan ja ajantasaisen perustietokannan mukaan, mikä mahdollista ammattioikeuksien loppumis/luopumisajankohtien sekä ammattioikeuksien haltijoiden kuolemantapausten huomioimisen tilastoinnissa. 

Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Valviran sosiaali- ja terveydenhuollon ammattioikeuksia kuvaavaan keskusrekisteriin perustuvat tiedot ovat tilastovuotta edeltävän vuodenvaihteen tietoja, jotka ovat periaatteessa THL:n käytettävissä lähes reaaliaikaisesti. THL:n sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöön koskevien muiden tilastojen osalta tiedot saadaan kuntien ja kuntayhtymien palkkatilastosta 6 kuukauden viiveellä ja työssäkäyntitilastoista 18 kuukauden viiveellä tilastovuodesta. Tiedot on tarkoitus raportoida tulevaisuudessa 3 kuukautta sen jälkeen, kun tiedot ovat THL:n käytettävissä. 

Poikkeuksena tästä yleisestä raportointikäytännöstä ovat tämän raportin vuosien 2015–2018 tiedot, joiden raportointi on uuden tietosuojalain (1050/2018) ja sosiaali- ja terveystietojen toissijaista käyttöä koskevan lain (552/2019) voimaantulon sekä THL-lain (668/2008) muutoksen (553/2019) aiheuttamien tietokantojen muutosvelvoitteiden vuoksi kolme vuotta myöhässä normaalista aikataulusta. Tämä tilasto koskee Valviran tietoja vuosilta 2010–2018 ja tietokannan kehittämisprojektin valmistuttua julkaistaan tätä tilastoa vastaavalla aikavälillä täsmentävät tiedot, jotka perustuvat Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastoihin ja kuntien sekä kuntayhtymien pakkatilastoihin.

Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys

Keskeiset henkilöstöä koskevat tiedot kootaan THL:n verkkosivuilla julkaistavaan SVT-tilastoraporttiin. Puuttuvien vuoden 2015–2018 Valviran tietojen osalta tiedot tuotetaan poikkeuksellisesti ennen varsinaista tilastoraporttia, jotta THL:n käytettävissä olevat tiedot voidaan luovuttaa ja raportoida ilman turhaa viivettä eri käyttäjien tietotarpeiden mukaisesti. Lisäksi Valviran sähköisen tiedonhallinnon järjestelmän muutoksen vuoksi tiedot tuotetaan tässä raportissa takautuvasti vuosilta 2010–2018.

Keskeisimpiä tietoja raportoidaan kansallisesti myös THL:n tilastollisissa vuosikirjoissa. Kansainvälisesti tiedot raportoidaan OECD:n, Eurostatin, WHO:n ja NOMESKOn tietokannoissa ja julkaisuissa. Henkilöstötietoja löytyy joiltain osin myös Sotkanetistä valitsemalla Sotkanetin etusivun aiheesta Palvelut ja resurssit -indikaattorikoosteen ”henkilöstö”.

Selkeys ja eheys / yhtenäisyys

Tässä raportissa on käytetty valtakunnallisten terveydenhuollon ja sosiaalihuollon ammattihenkilörekistereiden tietoja, joita hallinnoidaan Valvirassa. Valviran uusi sähköisen hallinnon järjestelmä otettiin käyttöön vuonna 2016 ja siihen on konvertoitu terveydenhuollon edeltävien ammattihenkilörekistereiden tietoja. Sosiaalihuollon ammattihenkilörekisteri on kokonaisuudessaan rakennettu uudistettuun järjestelmään. Rekisteri kattaa koko maan kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon ammattioikeuden omaavien henkilöiden tiedot. Tilastointitietojen tekninen siirto Valvirasta THL:n tilastointikäyttöön on huomioitu uudessa järjestelmässä. 

Muutokset terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö 2014 -raportin ammattioikeuksia koskeviin tilastotietoihin

  1. Valviran laaja digitalisaatiohanke (SAMPO) on siirtänyt Valviran palvelut sähköisiksi. Osana Sampo-hanketta on myös terveydenhuollon ammattihenkilörekisteri siirretty uuteen järjestelmään.
  2. Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015) tuli voimaan 1.3.2016, joten myös sosiaalihuollon ammattihenkilöiden rekisteröinti aloitettiin Valvirassa vuonna 2016.
  3. Vuonna 2018 terveydenhuollon lähihoitajat saivat myös sosiaalihuollon vastaavat oikeudet, mikä lisääsi kaksoisoikeuksien haltijamäärän yli puoleen kaikista ammattioikeuden haltijoista.
  4. SAMPO-järjestelmän myötä THL saa tietoja tilasto- ja tutkimustarkoitukseen sopimusperusteisesti suoraan ns. massatiedonsiirtojärjestelmän kautta, jonka luominen, testaus ja korjaus viivästyttivät raportointia.
  5. Tiedonsiirrossa välitetyt ammattioikeustiedot on rajattu ammattilaisiin, jotka voivat työskennellä itsenäisesti sosiaali- ja terveydenhuollon nimikesuojattavissa tai laillistettavissa ammateissa, so. ammattioikeustiedoista ei ole raportoitu väliaikaisia, tilapäisiä tai opiskeluun liittyviä ammattioikeuksia, joissa henkilöt työskentelevät jonkun toisen ammattihenkilön ohjauksen / valvonnan alaisena. 
  6. Raportointi uuden tietosuojalain (1050/2018) velvoitteiden mukaan on asettanut uusia reunaehtoja THL:n tietokantojen muodostukselle ja raportoinnille, mikä myös on viivästyttänyt tietojen tuotantoa. 
  7. Edellä olevien viivästysten vuoksi THL on päättänyt normaalin perusraportoinnin sijaan (vrt. Terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö 2014) raportoida vuosien 2015–2018 tietoja THL:n tietokantaprojektin edistyessä vaiheittain, jotta THL:n käytettävissä olevat tiedot voidaan saada ilman turhaa viivettä eri toimijatahojen tietotarpeiden mukaiseen käyttöön.