Kotihoito

Laatuseloste

Kotihoidon -tilaston laatuselosteessa arvioidaan tilaston luotettavuutta ja sopivuutta eri käyttötarkoituksiin. Laatuselosteessa noudatetaan Suomen virallisen tilaston (SVT) suosituksia.

Kotihoito

Kotihoitotilasto perustuu hoitoilmoitusrekisterin (jatkossa Hilmo) tiedonkeruun mukaisiin Avohilmo-rekisterin kotihoidon tietoihin. Tiedot perustuvat automaattisena tietopoimintana ja tiedonsiirtona sähköisistä asiakas- tai potilastietojärjestelmistä toteutettuun ajantasaiseen Hilmo-ohjeistuksen mukaiseen tietotuotantoon.

Kotihoitotilasto tuotettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2020 vuosien 2018–2019 aineistosta. Säännöllisen kotihoidon raportointi perustui aiemmin kotihoidon laskentaan ennen nykyistä kotihoitotilastoa. Tällöin raportoitiin vain marraskuun tiedot. Hilmon kautta kerättävät ja raportoitavat Avohilmo-rekisterin kotihoitotilaston mukaiset tiedot korvasivat tietotuotannossa kotihoidon laskennan mukaisen raportoinnin. Kotihoitotilaston tiedot kattavat koko vuoden tiedot.

Tilastotietojen relevanssi

Kotihoitotilasto sisältää tietoja kotihoidon, kotisairaanhoidon, kotipalvelun ja kotisairaalan toiminnasta Hoitoilmoitusrekisterin tietojen pohjalta. Hoitoilmoitusrekisteri sisältää lisäksi tietoja palvelun tuottajasta, väestön palvelujen käytöstä, kotihoidon asiakkaiden terveysongelmista, asiakkaan tai potilaan kotikunnasta ja sukupuolesta, käynneistä ikäryhmittäin, palvelumuodoittain ja yhteystavoittain, käyntisyistä, toimenpiteistä ja jatkohoidosta, lääkityksestä ja rokotuksista.

Tilasto on tarkoitettu toiminnan seurannan, arvioinnin, valvonnan ja ohjauksen tueksi terveydenhuollon ammattihenkilöille, hallintoviranomaisille, suunnittelijoille ja tutkijoille, jotka tarvitsevat ajantasaista tietoa terveyskeskusten palvelutuotannosta Suomessa. Tilaston pohjana olevan hoitoilmoitusrekisterin tietosisältöä ja tiedonkeruuta sekä raportointia kehitetään yhteistyössä tiedontuottajien ja käyttäjien kanssa.

Hoitoilmoitustietojen keruu perustuu seuraaviin lakeihin
Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (668/2008) (Finlex)
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (27.8.2021/784) (Finlex).

Menetelmäkuvaus

Kotihoitotilasto perustuu palveluntuottajilta saatuihin tietoihin, jotka poimiutuvat potilastietojärjestelmistä suoraan ammattilaisten tekemistä kirjauksista asiakkaiden tietoihin (Avohilmo-tiedot). Uusia tietoja, päivityksiä ja muutoksia toimitettuihin tietueisiin vastaanotetaan Avohilmo-rekisteriin jatkuvasti. Ajantasainen tieto rekisterin tapahtumista on saatavilla THL:n verkkosivuilla tietokantaraporteilta.
Tietokantaraportit (THL)

Tämä tilastoraportti perustuu THL:lle 8.5.2023 mennessä tulleisiin kotihoidon tietoihin. Tilastoraportissa esitetään poiminta-ajankohdan mukainen tieto vuosien 2021 ja 2022 kotihoidon aineistosta.

Tilastossa käytetyt luokitukset sekä tiedonkeruun ohjeet on kuvattu Hilmo-oppaassa sekä THL:n verkkosivuilla. Keskeiset käsitteet ja määritelmät kuvataan erikseen tilastoraportin tekstiosassa.

Tietojen kattavuus

Ajantasaisin Hilmo-tieto perusterveydenhuollon osalta on saatavilla THL:n verkkosivuilla tietokantaraporteilta. Tilastoraportissa esitetään poiminta-ajankohtien mukainen tieto. Tämä tilastoraportti perustuu THL:lle 8.5.2023 mennessä Avohilmo-rekisteriin tulleisiin kotihoidon tietoihin.

Kotihoidon tiedot saadaan valtakunnallisesti kattavasti. Tietojen aluetason tarkastelussa on kuitenkin huomioitava laatuselosteessa kuvatut alueelliset puutteet aineistossa. Vuoden 2022 tietopuutteet on kuvattu kohdassa Tilastovuoden 2022 erityiskysymykset.

Tietojen tarkkuus ja luotettavuus

Tilaston perusjoukko muodostuu kaikista niistä henkilöistä, joilla on toteutunut kotihoidon käynti tarkasteluvuoden aikana. Perusterveydenhuollon järjestämisestä vastaava kunta on myös vastuussa tietojen toimittamisesta THL:ään silloin, kun palvelu ostetaan esimerkiksi yksityiseltä palveluntuottajalta.

Tietojen oikeellisuus on riippuvainen tiedonantajien toimittamien tietojen laadusta ja oikeellisuudesta. Tiedot toimitetaan THL:ään sähköisesti kerran vuorokaudessa tapahtuvalla automaattisella poiminnalla kotihoidon asiakas- tai potilastietojärjestelmistä.

Tietojen laatua seurataan THL:ssä ja tietojen tuottajien toimesta Avohilmon pikaraportilta, joka päivittyy päivittäin. Pikaraporteilta on tarkasteltavissa tietojen kattavuus ja laatu palveluntuottajittain ja palvelumuodoittain sekä käyntisyiden ja toimenpiteiden kirjaamiskattavuus.
Avohilmon pikaraportti

Tiedonantajiin ja tietojärjestelmätoimittajiin ollaan yhteydessä, jos laadussa havaitaan puutteita. Tietojen korjaaminen tapahtuu aina tiedon tuottajan toimesta. Rekisteriin vastaanotetaan tietojen päivityksiä ja korjauksia. Ne on tilastoraportissa huomioitu 8.5.2023 mennessä tulleiden päivityksien osalta.

Tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Tilastoraportti julkaistaan, kun tietojen oletetaan olevan riittävän kattavalla tasolla ja sisältävän valtaosan palvelutuottajien korjauksista tilastovuoden tietoihin. Tietojen korjaaminen on kuitenkin mahdollista tämän jälkeenkin. Päivittyneet tiedot huomioidaan seuraavan vuoden tilastoraportissa.

Päivittäin päivittyvältä pikaraportilta on saatavilla tietoja kotihoidon tapahtumista. Kuukausittain päivittyvät tietokantaraportit, eli tiivisteet ja kuutiot, mahdollistavat käyttäjän omat valinnat ja tiedonhaun rekisteriaineistosta. Tiivisteillä tarkoitetaan valmiiksi tehtyä koostetta aihealueen keskeisistä tiedoista. Kuutiot mahdollistavat tietojen monipuolisemman tarkastelun. Kotihoidon käyntitietoja voi tarkastella vuodesta 2014 alkaen alue-, palveluntuottaja- ja asiakasnäkökulmasta. 

Perusterveydenhuollon avohoidon käyntisyistä ja toimenpiteistä on saatavilla kuukausittain päivittyvät tietokantaraportit sekä tilastoraportti käyntisyistä. 

Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanetistä tietoja on mahdollista tarkastella kunta, maakunta ja koko maan tasolla väestöön suhteutettuna ja absoluuttisina lukuina. Tiedot päivittyvät vuosittain. Säännöllisen kotihoidon indikaattorit ovat saatavilla Sotkanetissä.
Tilasto- ja indikaattoripankki (Sotkanet)

Aihekohtaisissa tilastoraporteissa raportoidaan vuosittain laajemmin perusterveydenhuollon avohoidon käyntitietoja eri ammattiryhmissä ja palvelumuodoissa sekä käyntien syitä avohoidon käynneillä. Tilastoraporttien tarkempi julkaisuaikataulu ilmenee THL:n julkaisukalenterista.
THL:n julkaisukalenteri

Tilastovuoden 2022 erityiskysymykset

Vuonna 2022 kotihoidon tiedot saatiin kaikista kunnista tai terveyskeskuksista. Kotihoidon käynti- ja asiakasmäärät sen sijaan kauttaaltaan laskivat aikaisempiin vuosiin verrattuna. Ajantasainen tieto kattavuudesta on saatavilla THL:n tietokantaraporteilta.

Potilastietojärjestelmän vaihdoksesta johtuen kotihoidon tiedoissa oli puutteita Vantaalla (vuodesta 2019 alkaen), Helsingissä, Keravalla ja Kauniaisissa (vuodesta 2021 alkaen). 

Avohilmo-tiedonkeruuseen tulleiden kotihoidon tietojen tunnistettuihin muutoksiin liittyen oltiin yhteydessä palveluntuottajiin ja niistä saatiin seuraavia lisätietoja:

  • Pirkanmaan hyvinvointialueella käyttöönotettiin yhteiset palvelujen myöntämisen kriteerit, joka vaikutti alueen käyntimäärien vähenemiseen. Uusia asiakkaita tuli säännöllisen kotihoidon palvelujen piiriin aiempaa vähemmän. Lisäksi Tampereella käyttöönotettiin lääkeautomaattipalvelu, joka osaltaan vähensi säännöllisen kotihoidon asiakkaiden käyntimääriä.
  • Helsingissä Apotti-tietojärjestelmän käyttöönotto vähensi Avohilmoon siirtyvien kotihoidon käyntien määrää noin kymmenen prosenttia. Helsingin käyttämien ostopalveluntuottajien käynneistä ei siirtynyt tietoja Avohilmoon.
  • Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella Oulun tiedot vähentyivät.
  • Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella Siun soten kotihoidon käyntimäärien vähenemiseen vaikutti esimerkiksi asiakkaille käyttöönotetut lääkeannostelijat, sillä käyntejä pystyttiin korvaamaan niiden avulla. Lisäksi Siun sotessa lisättiin ostopalveluiden ja palveluseteleiden käyttöä, joka ei näy tilastoissa.
  • Lapin hyvinvointialueella Rovaniemellä kotihoidossa oli vaikea henkilöstöpula, joka laski käyntimääriä. Ranualla Avohilmoon siirtyneiden kotihoidon käyntien lukumäärä oli virheellinen elo-joulukuun 2022 ajalta.
  • Kerava-Vantaan hyvinvointialueella Keravalla Apotin käyttöönoton myötä Avohilmoon siirtyvien kotihoidon käyntien määrä laski, eikä siihen vielä löydetty korjausta.

Lisätietoa

TILASTON KOTISIVU

MUUALLA PALVELUSSA