Ulkomaalaistaustaisten mielenterveys

Laatuseloste

 Ulkomaalaistaustaisten mielenterveys -tilaston laatuselosteessa arvioidaan tilastokohtaisesti tilaston luotettavuutta ja sopivuutta eri käyttötarkoituksiin.

Tilastotietojen relevanssi

Ulkomaalaistaustaisten mielenterveys tilasto sisältää tietoja erikoissairaanhoidon toiminnasta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylläpitämän Hoitoilmoitusrekisterin (Hilmo) tietojen pohjalta. Tilastoraportti on tarkoitettu toiminnan seurannan, arvioinnin ja palvelujen suunnittelun tueksi terveydenhuollon ammattihenkilöille, hallintoviranomaisille, suunnittelijoille ja tutkijoille, jotka tarvitsevat ajantasaista tietoa ulkomaalaistaustaisten mielenterveydestä Suomessa. Tilastotietojen keruu perustuu lakiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (668/2008) sekä lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007).

Menetelmäkuvaus

Tiedot tilastossa esiintyvistä henkilöistä on poimittu Digi- ja väestötietovirasto järjestelmästä 9.9.2021 ja kuvaa väestöä 8.9.2021. Aineisto sisältää kaikki Suomessa kyseisenä päivänä asuneet ulkomaalaistaustaiset yli 15-vuotiaat henkilöt. Tilastossa käytetyt taustatiedot perustuvat kyseiseen poimintaan ja edustavat poiminta-ajankohdan tietoja. Lisäksi tehtiin myös sukulaispoiminta, jossa poimittiin henkilön vanhempien syntymämaat niiltä osin, kuin ne ovat tiedossa.

Taustamuuttujat:

  • Sukupuoli: mies; nainen
  • Ikä poimintapäivänä, luokiteltu 10-vuosittain.
  • Maassaoloaika: laskettu ensimmäisen maahantulopäivän perusteella. Referenssi-päivänä on aineiston poimintapäivä. Tieto on luokiteltu 0-4,99 vuotta; 5,00-9,99 vuotta; 10,00 vuotta tai enemmän.
  • Hyvinvointialue: tieto henkilön kotikunnasta poimintahetkellä.
  • Taustamaa: henkilön taustamaa on ensisijaisesti henkilön äidin syntymämaa ja toissijaisesti isän syntymämaa. Jos kumpikaan edellä mainituista ei ole tiedossa, taustamaa on henkilön oma syntymämaa.

Taustamaaryhmien kriteerit

Taustamaa on ryhmitelty maantieteellisesti siten, että kukin ryhmä on vähintään 4 % perusjoukosta.
a) Omat ryhmät muodostavat suurimmat yksittäiset taustamaat Viro ja Venäjä. Venäjä-ryhmään on yhdistetty ne, joiden taustamaa on entinen Neuvostoliitto.

b) Oman alueensa muodostavat ne YK:n tilastointialueet (UN 2021) , joiden osuus perusjoukosta on vähintään 4 %. Muut pienemmät alueet on yhdistetty saman maanosan muihin lähialueisiin.

c) Maanosat, joiden osuus perusjoukosta on alle 4 %, muodostavat oman ryhmänsä yhdessä.

d) Poikkeuksen edellä mainittuihin kriteereihin tekee Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka -ryhmä, joka muodostuu Länsi-Aasian ja Pohjois-Afrikan alueista. Ryhmään kuuluvat myös Iran ja Afganistan, jotka ovat Etelä-Aasian aluetta YK:n tilastointialueluokituksessa. Lisäksi ryhmästä on siirretty pois Kypros osaksi Etelä-Eurooppa -ryhmää. Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka -ryhmä koostuu täten samoista maista kuin THL:n aiemmissa tutkimuksissa (esim. Ulkomaista syntyperää olevien työ ja hyvinvointitutkimus UTH).

Lähde: United Nations (2021). Standard country or area codes for statistical use (M49). United Nations. Haettu 22.6.2021.

Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

ICD-10 diagnoosikirjaus edellyttää lääkäreiden asettamaa diagnoosia. Traumaperäisen stressihäiriön diagnoosi (PTSD) on F43.1-koodi ja sen diagnostiset kriteerit ICD-10-luokituksen mukaan ovat:

  • Potilas on kokenut poikkeuksellisen uhkaavan tai katastrofaalisen tapahtuman.
  • Tapahtumaan liittyvästi ilmenee jatkuvia muistikuvia, voimakkaita takaumia, painajaisunia tai ahdistuneisuutta oloissa, jotka muistuttavat koetusta tapahtumasta.
  • Potilas pyrkii välttämään joutumasta oloihin, jotka muistuttavat koetusta tapahtumasta.
  • Kykenemättömyys muistaa joitakin keskeisiä asioita tapahtumasta ja/tai jatkuvat psyykkisen herkistymisen ja ylivireyden oireet.

Oireet ilmaantuvat 6 kuukauden sisällä traumaattisesta tapahtumasta.

Hoitoilmoitusrekisterin tietojen oikeellisuus ja kattavuus vaihtelee ajallisesti ja maantieteellisesti. Hilmo-julkaisuista löytyy ajankohtainen tieto kattavuudesta.

Kirjaamiskäytännöt sekä tietojen poiminnan toteutus vaikuttavat Hilmo-tietojen tarkkuuteen ja luotettavuuteen. Näitä sekä kerättävien tietojen sisältöä pyritään paranta-maan jatkuvasti yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien, tiedontuottajien sekä THL:n kesken. Tiedot sisältävät kaikki rekisterissä olevat syy- ja oirediagnoosit, jotka on kirjattu ICD-10-luokituksen mukaan.

Tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Tiedot tilastoraportissa esiintyvistä henkilöistä on poimittu Digi- ja väestötietovirasto järjestelmästä 9.9.2021 ja kuvaa väestöä 8.9.2021. Aineisto sisältää kaikki Suomessa kyseisenä päivänä asuneet ulkomaalaistaustaiset yli 15-vuotiaat henkilöt. Tilastoraportissa käytetyt taustatiedot perustuvat kyseiseen poimintaan ja edustavat poiminta-ajankohdan tietoja.

Hilmo-tiedot on poimittu vuosilta 2016–2020.

Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys

Tilastoraportti ja tilastokuutio (”Traumaperäisen stressihäiriön (PTSD) esiintyvyys ulkomailla syntyneessä väestössä vuosina 2016–2020”) julkaistaan kokonaisuudessaan THL:n verkkosivuilla verkkojulkaisuna.

Tilastojen vertailukelpoisuus

Tässä raportissa vuosien 2016–2020 ulkomaalaistaustaisten PTSD-diagnoosit esitetään ensimmäistä kertaa iän, sukupuolen, syntymämaan ja maassaoloajan mukaan. Tiedot on tuotettu myös hyvinvointialueittain ja koko maassa. Tilastoraportti julkaistaan ensimmäistä kertaa, jolloin vertailumahdollisuutta aiempiin samankaltaisiin raportteihin ei ole.

Tietojen päivityksen yhteydessä tietoja voidaan päivittää takautuvasti, jos niihin on tullut muutoksia. Jatkossa nämä tiedot julkaistaan säännöllisesti THL:n verkkosivuilla.

Hilmo-tietojen perusteella on julkaistu yksi kansainvälinen artikkeli (Markkula, Lehti, Gissler ja Suvisaari, 2017), jossa tarkasteltiin mielenterveysdiagnooseja ulkomaalaissyntyisessä väestössä suomalaissyntyiseen väestöön verrattuna.

Selkeys ja eheys/yhtenäisyys

Vuonna 2022 julkaistu tilastoraportti on ensimmäinen ulkomaalaistaustaisten PTSD-oireyhtymää koskeva tilasto. Jatkossa nämä tiedot julkaistaan kahden vuoden välein THL:n verkkosivuilla. Tietoja ei esitetä alle 1000 asukkaan ryhmistä, jotta voidaan minimoida henkilöiden tunnistettavuus.