Toimeentulotukihakemusten käsittelyajat

Laatuseloste

Toimeentulotukihakemusten käsittelyajat -tilaston laatuselosteessa arvioidaan tilastokohtaisesti tilaston luotettavuutta ja sopivuutta eri käyttötarkoituksiin. Laatuselosteessa noudatetaan Suomen virallisen tilaston (SVT) suosituksia.

Tilastotietojen relevanssi

Toimeentulotukihakemusten käsittelyaikatietojen tiedonkeruu perustuu lakiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (668/2008) 2 § momentit 1–3 ja 4d ja lakiin toimeentulo-tuesta (1412/1997/ 27 c §).

Laissa toimeentulotuesta (27 c §) määritellään, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) pyytää hyvinvointialueilta ja Kansaneläkelaitokselta kaksi kertaa kalenterivuodessa säädettyjen määräaikojen toteutumisen kannalta välttämättömät tiedot. Aiemmin tiedot kerättiin kunnilta, mutta vuonna 2017 perustoimeentulotuki siirtyi kunnilta Kelan vastuulle ja vuonna 2023 ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen myöntäminen siirtyi kunnilta hyvinvointialueille. Kelalta ja hyvinvointialueilta saadut tiedot raportoidaan hyvinvointialuekohtaisesti kahden eri kuukauden (huhtikuu, lokakuu) poikkileikkausaineistona.

Tilasto sisältää tiedot toimeentulotukihakemusten lakisääteisten käsittelyaikojen toteutumisesta hyvinvointialueittain ja aluehallintovirastoalueittain. Tiedot kerätään hyvinvointialuekohtaisina summatietoina, eikä niistä ilmene asiakkaiden tunnistetietoja.

THL:n tulee luovuttaa hyvinvointialueita koskevat tiedot edelleen Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle (Valvira) sen valtakunnallista ohjaus- ja valvontatehtävää varten.

Valvira ja aluehallintovirastot ovat valvoneet toimeentulotukihakemusten käsittelylle asetettujen määräaikojen toteutumista THL:n toimittamien tietojen perusteella vuodesta 2014 alkaen. Vuonna 2017 tapahtuneen Kela-siirron myötä perustoimeentulotuen määräaikojen valvonta siirtyi Kelan valtuutettujen vastuulle.

Käytetyt käsitteet ja määritelmät on eritelty tilastoraportin liitteenä.

Tilaston menetelmäkuvaus

Tilaston perusjoukko muodostuu Suomen kaikista hyvinvointialueista. Aiemmin vuosina 2014–2022 perusjoukko on koostunut Suomen kaikista kunnista. Tiedonkeruu ei koske Ahvenanmaata. THL julkaisee toimeentulotukihakemusten käsittelyaikatilastotiedot hyvinvointialuekohtaisesti kahden eri kuukauden (huhtikuu, lokakuu) poikkileikkausaineistona.

Toimeentulotukihakemusten käsittelyaikatiedot saadaan perustoimeentulotuen hakemusten osalta Kelasta ja pyydetään täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen osalta hyvinvointialueilta vuodesta 2023 alkaen. Tiedot täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea koskien on saatu kunnilta 2014–2022.

Hyvinvointialueet toimittavat tiedot kyselyyn sähköisen verkkopalvelun kautta. Vastaukset tulee palauttaa seurantakuukauden jälkeisen kuukauden loppuun mennessä. Kysely sulkeutuu määräajan umpeuduttua eikä tietoja ole ollut mahdollista toimittaa enää määräajan jälkeen vuodesta 2020 lähtien.

THL:n käsittelyaikatilasto poikkeaa Kelan toimeentulotuen käsittelyaikatakuun raportoinnista. (Kela: Perustoimeentulotuen käsittelyaikatakuun toteutuminen). Kela raportoi kussakin kuussa tehtyjä perustoimeentulotuen ratkaisuja omilla verkkosivuillaan.

THL:n raportointi koskee Kelan perustoimeentulotuen ja hyvinvointialueiden täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen kahdelle seurantakuukaudelle (huhtikuu ja lokakuu) kohdistuvien toimeentulotukihakemusten käsittelyaikoja.

Seurantakuukaudelle kohdistuvien toimeentulotukihakemusten lukumäärä on yleensä suurempi kuin samalle kuukaudelle tehtyjen ratkaisujen määrä sen takia, että toimeentulotukea on voitu myöntää seurantakuukautta aiempina kuukausina pidemmälle ajanjaksolle.

Hyvinvointialueiden täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemusten käsittelyaikaseurantatiedot muodostetaan hakemuksista, joissa on käsitelty seurantajaksolle kohdistuvaa tukea ja jotka on ratkaistu viimeistään poimintapäivää edeltävänä päivänä. Kyseiset ratkaisut ovat voineet sisältää tukikautta myös muille kuukausille. Tietojen THL:lle toimittamisen aika vaihtelee hyvinvointialueittain seurantakuukautta seuraavan kuukauden alusta kuun loppuun. Myöhemmin tehdyt ratkaisut eivät ole mukana tilastossa.

Kelan käsittelyaikaseurantatiedot muodostetaan ratkaisuista, joissa on käsitelty seurantajaksolle kohdistuvaa tukea. Kyseiset ratkaisut ovat voineet sisältää tukikautta myös muille kuukausille. Tilasto muodostetaan ratkaisuista, jotka on tehty viimeistään poimintapäivää edeltävänä päivänä. Poimintapäivä on tilastointikuukautta seuraavan kuukauden loppupuolella. Myöhemmin tehdyt ratkaisut eivät ole mukana tilastossa.

Kela tilastoi lukuihinsa saman kotitalouden tehdyt hakemusten tarkistusratkaisut erillisinä hakemuksina, mikä osittain selittää Kelan toimeentulotukihakemusten suuren määrän. 

Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Tietojen oikeellisuus on riippuvaista Kelan ja hyvinvointialueiden toimittamien tietojen laadusta. Kela toimittaa tiedot tietojärjestelmistään THL:n antamien määrittelyjen mukaisesti. Hyvinvointialueiden toimittamien tietojen oikeellisuuteen vaikuttaa asiakastietojärjestelmissä olevien, tiedonpoimintaan tarkoitettujen ohjelmien toiminta.

Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Toimeentulotukihakemusten käsittelyajat -tilastoraportti muodostetaan huhti- ja lokakuun toimeentulotuen käsittelyaikatiedoista. Raportti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa, noin kolmen–neljän viikon viiveellä tiedonkeruun päätyttyä.

Tietojen saatavuus, läpinäkyvyys ja selkeys

Toimeentulotukihakemusten käsittelyajat -tilastoraportti toimitetaan sähköpostilla kaikkien hyvinvointialueiden virallisiin sähköpostiosoitteisiin ja Kelan toimeentulotuen yhteyshenkilöille. Tilastoraportti on saatavilla THL:n verkkosivulla.

Indikaattoripankki Sotkanetissä on indikaattori 3950 Kelaan osoitettujen perustoimeentulotukihakemusten käsittely 7 arkipäivän kuluessa, % hakemuksista (huhtikuu, hyvinvointialueittain) ja indikaattori 3948 hyvinvointialueille osoitettujen toimeentulotukihakemusten käsittely 7 arkipäivän kuluessa, % hakemuksista (huhtikuu).

Syksyn 2023 Toimeentulotukihakemusten käsittelyajat lokakuussa 2023 raportin yhteydessä julkaistaan uudet indikaattorit 3951 Kelaan osoitettujen perustoimeentulotukihakemusten käsittely 7 arkipäivän kuluessa, % hakemuksista (lokakuu, hyvinvointialueittain) ja indikaattori 3949 hyvinvointialueille osoitettujen toimeentulotukihakemusten käsittely 7 arkipäivän kuluessa, % hakemuksista (lokakuu).

Aiemmin käytössä olleet indikaattorit 3569 ja 3570 Kelaan osoitettujen perustoimeentulotukihakemusten käsittely 7 arkipäivän kuluessa, % hakemuksista ja indikaattorit 3526 ja 3527 kuntiin osoitettujen toimeentulotukihakemusten käsittely 7 arkipäivän kuluessa, % hakemuksista jäävät käyttöön, mutta eivät jatkossa päivity.

Tilastojen vertailukelpoisuus

Toimeentulotuen käsittelyaikoja koskeva tiedonkeruu aloitettiin huhtikuussa 2014. Lokakuun 2014 tiedonkeruuseen tehtiin muutos, jonka perusteella myös maahanmuuttajille lain mukaan kuuluva toimeentulotuki otetaan käsittelyaikatilastoinnissa mukaan.

Huhtikuussa 2015 tiedonkeruuta täsmennettiin siten, että kysymykseen 2d (hakemukset, joiden osalta päätös on tehty 10 arkipäivän tai enemmän aikana tai käsittely on vielä kesken) lisättiin poissulkukriteeri. Sen mukaan kysymyksessä 2d mukaan ei lueta hakemuksia, joiden osalta lisäselvityspyyntöprosessi on vielä kesken.

Huhtikuun 2016 käsittelyaikaseurantaan tehtiin tarkennus: Käsittelyaika päättyy hakemuksen tai siihen liittyvän lisäselvityspyynnön vastauksen perusteella tehtyyn päätökseen. Lisäselvityspyynnön sisältävien hakemusten käsittelyaika lasketaan mukaan vain kerran.

Huhtikuusta 2017 lähtien tiedonkeruu on ollut kaksiosainen: perustoimeentulotukihakemusten kuntakohtaiset käsittelyaikaseurantatiedot saadaan Kelasta ja täydentävän sekä ehkäisevän toimeentulotuen käsittelyaikaseurantatiedot on saatu Manner-Suomen kunnista, ja vuodesta 2023 alkaen hyvinvointialueilta. Tiedoista muodostetaan erilliset Kelan ja hyvinvointialueiden käsittelyaikaseurantatiedot. Huhtikuun 2017 käsittelyaikatiedot eivät ole kaikilta osin vertailukelpoisia aiempiin vuosiin.

Aiemmin kiireelliset ratkaisut tilastoitiin Kelassa etuuskäsittelijän kirjaaman merkinnän perusteella, mutta vuoden 2020 alussa tilastointitapa muuttui siten, että kiireelliseksi ratkaisuksi tilastoidaan sellaiset perustoimeentulotuen hakemukset, jotka on otettu kiireellisten hakemusten työjonolta. Tilastointimuutos kasvatti kiireellisten ratkaisujen määrää, minkä vuoksi ennen huhtikuuta 2020 tilastoitujen kiireellisten hakemusten käsittelyaikatietojen lukumäärät eivät ole vertailukelpoisia huhtikuun 2020 jälkeen tilastoitujen lukumäärien kanssa.

Huhtikuusta 2020 eteenpäin Kelan kiireellisten hakemusten lukumäärätiedot ovat vertailukelpoisia. Huhtikuun 2017 ja lokakuun 2018 väliset Kelan kiireellisten hakemusten lukumäärätiedot ovat vertailukelpoiset.

Huhtikuusta 2023 alkaen tiedonkeruu kohdistuu hyvinvointialueille osoitettuihin täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemuksiin. Tilaston tiedot Kelan perustoimeentulotuen ja hyvinvointialueiden täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen osalta raportoidaan hyvinvointialuetasoisesti. Sotkanet-indikaattoreissa (3950, 3951, 3948 ja 3949) ja tilastokuutiossa aikasarjoihin on laskettu mukaan aiempien vuosien kuntatasoiset tiedot hyvinvointialuetasoon muutettuna.

Tietojen toimittamisvelvollisuuden siirtyminen kunnilta hyvinvointialueille on saattanut vaikuttaa tietojen vertailukelpoisuuteen ja luotettavuuteen. Hyvinvointialueet ovat saattaneet kerätä tiedot tietojärjestelmistä eri tavalla kuin kunnat.

Selkeys, eheys ja yhtenäisyys

Tilastoraportti sisältää Manner-Suomen tiedot toimeentulotuen käsittelyaikojen toteutumisesta.

Toimeentulotukihakemusten käsittelyajat huhtikuussa 2024 -tilastoraportin erityiskysymykset

Kela toimitti tiedot kyselyyn perustoimeentulotuen hakemusten ja niiden käsittelyaikojen osalta. Hyvinvointialueet ja Helsingin kaupunki toimittivat täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemusten ja niiden käsittelyaikojen tiedot. Tietojärjestelmän virheen takia Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen tiedoissa on puutteita. Vastaukset kattavat 81–91 prosenttia alueen väestöstä. Hyvinvointialue sijaitsee Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella.

Toimeentulotukihakemusten käsittelyajat huhtikuussa 2024 tiedonkeruussa kysyimme hyvinvointialueilta, miten hyvinvointialueenne järjestämät kotoutumista tukevat neuvontapalvelut ovat käynnistyneet? Mitä onnistumisia ja haasteita (esim. tulkkauksen järjestyminen) on löytynyt yhteistyössä Kelan ja kuntien kanssa? Avovastauksia saapui 16 kappaletta. Vastaukset tullaan toimittamaan STM:n, THL:n ja Valviran sekä Kelan ja Hyvil Oy:n toimeentulotuen asiantuntijoille.  

Tilastopoimintaa ja tietojärjestelmiä koskevia erityiskysymyksiä

Toimeentulotukiasiakkaan henkilökohtaiseen keskusteluun pääsyn mahdollisuus

Hyvinvointialueet

Suurimmassa osassa hyvinvointialueita henkilökohtaiseen keskusteluun pääsyä ei tilastoida, joten tieto perustuu arvioon. 

Kela

Tietoa ei ole mahdollista poimia Kelan tietokannoista. Kelan tietojen osalta kysymykseen on vastattu vaihtoehto ”aina” jokaisen hyvinvointialueen osalta. Perusteluna on se, että Kelan puhelinpalvelu on käytössä joka työpäivä, ja puhelinpalvelussa tarjotaan asiakkaalle asiantuntijapalvelua. Lisäksi suuressa osassa hyvinvointialueita on Kelan toimisto tai palvelupiste, jossa voi asioida ja saada myös asiantuntijapalvelua.

Hakemusten lukumäärä yhteensä ja kiireellisenä käsiteltyjen hakemusten määrä

Hyvinvointialueet

Muutamalla hyvinvointialueella hakemuksia on enemmän kuin tehtyjä päätöksiä. Osa hakemuksista on lisäselvityksellä, eikä niitä sen vuoksi ole vielä päätetty. Tulleiden hakemusten ja päätösten lukumäärän eroavuuksia on selvitetty aikaisempien tilastoraporttien aikana kunnista. Esimerkiksi pieni osa hakemuksista on voitu unohtaa liittää päätökseen. Näin voi käydä, jos samassa päätöksessä on käsitelty kahden eri hakemuksen asiat.

Joidenkin hyvinvointialueiden tiedetään poimivan kiireellisten hakemusten lukumäärän asiakastietojärjestelmästä 0–1 arkipäivän aikana tehdyistä ratkaisuista. Tieto ei täysin vastaa kiireellisten hakemusten määrää, koska ratkaisu on voitu tehdä 0–1 arkipäivässä ilman kiireelliseksi arviointia. Suurin osa hyvinvointialueista saa kiireelliseksi arvioitujen hakemusten tiedot asiakastietojärjestelmästä.

Monella hyvinvointialueella on käytössä useampi asiakastietojärjestelmä, joista tiedot on yhdistetty manuaalisesti.

Kela

Kelaan osoitettuihin perustoimeentulotuen hakemuksiin on laskettu seurantakuukauteen kohdistuvat ratkaisut, joita voi olla samalla kotitaloudella useampia seurantakuukauden aikana. Kela tilastoi lukuihinsa samaan kotitalouteen tehdyt hakemusten tarkistusratkaisut erillisinä hakemuksina, mikä osittain selittää Kelan toimeentulotukihakemusten suuren määrän.

Toimeentulotukihakemusten käsittelyajat ja lisäselvityspyynnöt seurantajaksolla

Hyvinvointialueet

Hyvinvointialueet saavat yleensä toimeentulotuen käsittelyaikojen tiedot suoraan asiakastietojärjestelmästä. Tietojen poiminnassa on kuitenkin saattanut esiintyä haasteita. Esimerkiksi pieneen osaan hakemusten vireilletulopäivämääristä liittyy epäselvyyttä, mikä vaikuttaa määräajan laskemiseen.

Jos hakemus lähetetään asiakkaalle lisäselvitystä varten, pitää tietojärjestelmään merkitä lisäselvityspyyntö. Hyvin pieneen osaan hyvinvointialueen käsittelyaikatietoja on kirjautunut lakisääteiset käsittelyajat ylittäneitä ratkaisuja, joissa käsittelyajat eivät ole tosiasiassa ylittyneet vaan hakemukseen on unohdettu laittaa lisäselvityksellä -merkintä. Tästä syystä käsittelyaikojen ylittäneiden ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen ratkaisujen määrä näyttää suuremmalta kuin mitä se on käytännössä.