Sairaaloiden toiminta ja tuottavuus

Laatuseloste

Sairaaloiden toiminta ja tuottavuus -tilaston laatuselosteessa arvioidaan tilastokohtaisesti tilaston luotettavuutta ja sopivuutta eri käyttötarkoituksiin. Laatuselosteessa noudatetaan Suomen virallisen tilaston (SVT) suosituksia.

Tilastotietojen relevanssi

Tilastoraportti sisältää sairaalapalveluiden käyttöä, kustannuksia ja tuottavuutta koskevia tietoja sairaanhoitopiireittäin, hyvinvointialueittain, kunnittain, sairaaloittain ja erikoisaloittain. Lisäksi sairaaloiden toiminta- ja tuottavuustiedot (Benchmarking-tiedot) sisältävät tietoa NordDRG Full -potilasryhmittäin.

Tilastotarkastelussa ovat mukana kaikki sairaanhoitopiirit, viisi aikaisemmin sairaanhoitopiireihin kuulunutta sairaalaa (entiset aluesairaalat tai vastaavat: muu sairaala) sekä kuusi perusterveydenhuollon erikoislääkärijohtoista sairaalaa.

Alueellisessa tarkastelussa on mukana myös yksityissairaaloiden erikoissairaanhoidon vuodeosastohoito sekä lähes koko yksityissektorin päiväkirurgia. Hilmo-tieto saattaa puuttua joiltakin yksityissektorin toimijoilta.

Tilastoraportti on tarkoitettu sairaaloiden hoitotoiminnan vertailuun, ohjaukseen, arviointiin, päätöksentekoon ja suunnitteluun.

Tilastoraportti pohjautuu Stakesin ja sairaanhoitopiirien yhdessä vuosien 1997–2006 aikana kehittämään sairaaloiden toiminnan ja tuottavuuden seurannan tietojärjestelmään. Tilastoaineisto perustuu sairaaloiden toimittamiin Sosiaali- ja terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisteritietoihin (Hilmo) sekä erikseen kerättäviin kustannustietoihin.

Tiedonkeruu perustuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annettuun lakiin (668/2008). THL:n lakisääteinen tehtävä on mm. tutkia ja seurata väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä tutkia, seurata, arvioida ja kehittää sekä ohjata sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa (2 §).

Tilastoraportin tekstiosassa on kuvattu keskeiset käsitteet ja määritelmät.

Tilaston menetelmäkuvaus

Toiminta- ja tuottavuustiedoissa hoitoa tarkastellaan potilasryhmäkohtaisesti. Potilasryhminä käytetään NordDRG Full -ryhmiä, jotka muodostetaan ryhmittelemällä sairaaloiden potilaskohtaiset avo- ja vuodeosastohoitojaksot hoito-ongelman ja voimavarojen kulutuksen mukaan samankaltaisiin potilasryhmiin. Lähes 600 NordDRG Classic -ryhmän lisäksi Full -ryhmittely sisältää avohoitopotilaille tehdyt tähystykset (700-alkuiset ryhmät), pientoimenpiteet (800-alkuiset ryhmät), kalliit lääkehoidot, diagnostiset toimenpiteet sekä sädehoidon (900-alkuiset ryhmät).

DRG-ryhmittelijänä on käytetty sekä aikasarjoissa että poikkileikkaustarkasteluissa vuoden 2021 NordDRG Full-ryhmittelijää. Vertailukelpoisuuden takia aikasarjassa ryhmitellään kaikki vuodet samalla ryhmittelijällä. Aineistossa kullekin NordDRG-ryhmälle annetaan kustannuspaino, joka kuvaa kyseisen potilasryhmän vaatimaa suhteellista voimavarojen tarvetta. Kustannuspainoina on käytetty THL:n laskemia vuoden 2021 NordDRG Full -raakapainoja, joita on korjattu siten, että ne vastaavat koko maan vuoden 2021 potilasrakennetta eli casemixiä. Laskenta pohjautuu Helsingin ja Uudenmaan, Pirkanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Savon, Varsinais-Suomen ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirien Hilmon mukana toimitettuihin rivitason kustannustietoihin. Painojen laskentaan on otettu mukaan myös poikkeuksellisen kalliiden ja halpojen hoitojaksojen kustannukset (ns. outlier-kustannukset). DRG-ryhmälle 470U, lyhyt hoito kelpaamaton diagnoosi, on annettu kustannuspaino 0,11.

Tuottavuutta on mitattu tuottavuuden muutoksena omassa toiminnassa vuosien 2017–2021 aikavälillä (aikasarja-analyysi) tai tuottavuutta suhteessa toisiin, vastaaviin yksiköihin (poikkileikkaus vuonna 2021). Näkökulma voi olla tuottajakohtainen tai alueellinen. Alueellisessa näkökulmassa tarkastellaan tietyn alueen, sairaanhoitopiirin, hyvinvointialueen tai kunnan väestön käyttämiä palveluja ja niistä aiheutuneita laskennallisia kustannuksia. Alueellisessa näkökulmassa on otettu huomioon mm. alueen väestön sairastavuus ja ikä- ja sukupuolirakenne.

Tuottavuustiedoissa hoitopäivät, hoitojaksot ja avohoitokäynnit ovat välisuoritteita tuotoksen aikaansaamiseksi. Loppusuorite eli varsinainen tuotos on episodi, joka muodostaa perustan tuottavuuden mittaamiselle. Tuotoksia laskettaessa erityyppisten episodien määrät korjataan niille lasketuilla kustannuspainokertoimilla. Sairaalan tai erikoisalan kokonaistuotos saadaan laskemalla yhteen painotettujen episodien määrät. Aineistossa panoksina käytetään sairaaloiden kokonais- ja erikoisalakohtaisia kustannuksia.

Tilastoraportti pohjautuu Stakesin ja sairaanhoitopiirien yhdessä vuosien 1997–2006 aikana kehittämään sairaaloiden toiminnan ja tuottavuuden seurannan tietojärjestelmään.

Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Tietojen oikeellisuus riippuu tiedontuottajasta. Alustavat suorite- ja kustannustiedot kootaan yhteen erikoisaloittain THL:ssa ja tietoja verrataan vastaaviin edellisen vuoden tietoihin. Em. tiedot ja DRG-ryhmitelty Hilmo-aineisto toimitetaan sairaaloihin tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi. Mikäli Hilmo-aineiston mukana tulee erikoisalakohtaisia suoritetietoja, joille sairaala ei ole ilmoittanut kustannustietoja, siirretään sairaalasta saadun palautteen mukaan suoritteet niille erikoisaloille, joihin kustannukset on kohdistettu. Esim. lastenkirurgian (20L) erikoisalan suoritteet siirretään sairaalasta saadun palautteen mukaan joko kirurgian tai lastentautien erikoisaloille.

Erikoisalakohtaisia vertailuja on vaikeuttanut sairaaloiden yhteispäivystys ja akuuttilääketieteen erikoisalan käyttöönotto. Lähtökohtana vertailuissa on ollut aikaisemmin, että yleislääketieteen osuus sairaalan toiminnasta jätetään sekä suoritteiden että kustannusten osalta pois. Osassa sairaaloita yhteispäivystys on kirjattu kokonaan osaksi erikoissairaanhoitoa ja osassa sairaaloita on otettu akuuttilääketieteen (15) erikoisala käyttöön eivätkä kaikki sairaalat erottele akuuttilääketiedettä perustason (15Y) ja erikoistason (15E) päivystystoiminnaksi. Vuodesta 2017 lähtien on otettu mukaan tuottavuusvertailuun koko sairaalan yhteispäivystys sekä toiminnan että kustannusten osalta.

Tietojen vertailtavuutta heikentää sairaaloiden erilainen tai puutteellinen diagnoosi- ja toimenpidetietojen kirjaaminen perustietojärjestelmiin sekä tietojen yhdistely perustietojärjestelmistä THL:n hoitoilmoitustietosisällöksi. Hoitoilmoitusaineiston tietosisällöstä puuttuu systemaattinen lääkehoitotietojen keruu.

Ongelmana terveyskeskuksissa on käyntien osalta, että käytössä saattaa olla Avohilmon potilashallinnon järjestelmä, joten hoitoilmoitustiedon muuttaminen Hilmo-formaatin mukaiseen muotoon saattaa tuottaa suuria ongelmia tiedon tuottajille.

DRG-ryhmittelijän ominaisuudet ja DRG-kustannuspainot eivät nykyisellään ota välttämättä riittävästi huomioon potilaiden vaikeusastetta. Kustannuspainojen laskennan laajentaminen kaikkiin niihin sairaaloihin, jotka ovat toimittaneet Hilmon mukana myös rivitason kustannustiedot, on saattanut lisätä tietojen luotettavuutta.

Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Tässä tilastoraportissa tarkastellaan vuosien 2017–2021 tietoja. Tuottavuustarkastelun aikajaksoksi on sovittu sairaanhoitopiirien kanssa viisi vuotta. Jotta palvelutuotantoa voidaan vertailla eri vuosien välillä, jokainen vuosi on ryhmitelty viimeisen tarkasteluvuoden NordDRG Full -ryhmittelijällä. Tilastoraportti ilmestyy vuosittain. Tilastojen julkistamista hidastaa sairaaloista tulleet puutteelliset tai virheelliset aineistot, joita joudutaan korjaamaan ja täydentämään jälkikäteen.

THL on julkaissut sairaaloiden tuottavuus 2021 ennakkotiedot toiminta- ja tuottavuustietokantoina heinäkuussa 2022 (poikkileikkausaineisto koskien vuotta 2021). Ennakkotietojen pohjalta on tietoja korjattu sairaaloista saatujen palautteiden ja THL:n havaitsemien virheiden pohjalta syksyn 2022 ja osittain  alkuvuoden 2023 aikana.

Aikaisemmat tilastoraportit löytyvät: www.julkari.fi

 Sähköiset tietokannat (sairaaloiden toiminta- ja tuottavuustietokannat = Benchmarking-kuutiot) päivitetään uusilla tiedoilla, joten aikaisempia kuutioita ei ole saatavilla julkisesti verkosta.

Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys

Tilastoraportti julkaistaan kokonaisuudessaan THL:n verkkosivuilla verkkojulkaisuna:

Sairaaloiden tuottavuus

Tilastojen vertailukelpoisuus

Aineiston laatua ja luotettavuutta parannetaan jatkuvasti. Sairaaloiden kirjaamiskäytännöissä ja kustannuslaskennassa on edelleen eroja, jotka saattavat vaikuttaa tuloksiin. Kirjaamiskäytäntöjen ja kustannuslaskennan yhdenmukaistamiseksi tehdään valtakunnallisella tasolla kehittämistyötä, mikä parantaa aineiston laatua ja keskinäistä vertailtavuutta. Myös kansallinen ja kansainvälinen DRG:n kehittämistyö parantaa tämän aineiston laatua. DRG-kehittämistyötä tarvitaan erityisesti erikoissairaanhoidon avohoitopalvelujen ml. etäpalvelujen luokittelussa.

Tietojen vertailukelpoisuuteen tulee suhtautua varauksella erityisesti erikoislääkärijohtoisten terveyskeskussairaaloiden osalta. Niiden toiminta vaihtelee eri sairaaloissa ja eri erikoisaloilla. DRG-mittausmenetelmä ei välttämättä pysty kaikkia näitä eroja ottamaan riittävästi huomioon.

Muun sairaalan ryhmässä on tapahtunut myös rakenteellisia muutoksia, millä on vaikutusta vertailutietoihin. Muu sairaalaryhmä on myös supistunut, koska tästä ryhmästä on poistettu yliopistosairaanhoitopiirien muut sairaalat, jotka on liitetty yliopistosairaaloihin vertailukelpoisuuden parantamiseksi yliopistosairaaloiden ryhmässä.

Vertailukelpoisuutta vaikeuttaa yhteispäivystyksen aiheuttamat muutokset päivystystoimintojen kirjaamisessa. Osalla sairaaloista koko yhteispäivystys kustannuksineen on siirretty osaksi erikoissairaanhoitoa. Tämä on lisännyt episodien lukumäärää. Päivystyskäyntejä kirjataan perinteisille erikoisaloille ja osassa sairaaloita akuuttilääketieteeseen. Kirjaamiskäytäntöjen erilaisuudella on vaikutusta erityisesti erikoisalakohtaiseen vertailuun. Kun vuosien 2017–2021 tietoihin on lisätty sairaaloiden koko yhteispäivystystoiminta ml. perustason päivystys, on se lisännyt viimeisten vuosien kustannuksia ja päivystyskäyntien määrää. Tämä on kuitenkin parantanut tietojen vertailukelpoisuutta, kun kaikkien sairaaloiden tietoihin on muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta lisätty sairaaloiden koko yhteispäivystys. Sairaalan oman tuottavuuden kehitykseen yhteensä sillä ei pitäisi olla vaikutusta, koska lisääntyneiden suoritteiden mukana ovat myös kustannukset lisääntyneet.

Myös yksityisten tuottajien kanssa tekemät sopimukset/ulkoistukset vaikeuttavat vertailua, koska kustannustiedot ja Hilmo-tiedot saattavat näiltä osin olla puutteelliset.

Käyntitietojen poiminnat hoitoilmoitusaineistoon poikkeavat myös jonkin verran toisistaan. Hoitoilmoitukseen on saatettu vastoin Hilmo-ohjeita poimia jo vuosina 2016─2018 hoitokirjeitä, lähetekonsultaatioita, E-käyntejä, vuodeosastopotilaiden konsultaatiokäyntejä sekä hoitajien puheluja. Tuottavuusaineistosta on aikaisemmin THL:n toimesta pyydetty poistamaan sellaisia käyntitietoja, jotka eivät vuoden 2018 ja sitä edeltävien vuosien Hilmo-oppaan tietosisällön mukaan kuulu Hilmo-aineistoon. Aineistossa saattaa kuitenkin joidenkin sairaaloiden osalta olla edelleen mukana sinne kuulumattomia käyntejä. Näiden käyntien merkitys on kuitenkin tuottavuuden näkökulmasta vähäinen, koska niiden kustannuspaino on alhainen. Usein nämä käynnit sisältyvät episodiin.

Aikasarjavertailuun on vaikuttanut vuoden 2019 Hilmo-tietosisällön muutos, jossa aiem-min käytössä olleet terveydenhuollon palveluala- ja saapumistapa-luokitukset korvattiin uusilla yhteystapa- ja kiireellisyysluokituksilla (taulukot 1 ja 2). Uuden tietosisällön mukaisesti ilmoitetuista Hilmo-tiedoista ei voida kaikilta osin määritellä luotettavasti päiväkirurgian tietoja. Osa sairaaloista toimitti tiedot vielä vuoden 2018 Hilmo-tietosisällön mukaan ja osa uudella tietosisällöllä ja osa molemmilla (laatuselosteen taulukko 1).

Vertailukelpoisuutta heikentää myös se, että joissakin sairaaloissa on aikasarjan aikaisempina vuosina ollut virheellisiä Hilmo- tai kustannustietoja. Jos niitä ei ole korjattu aikaisempaan dataan, muutokset näyttävät suuremmilta kuin ne todellisuudessa ovat.

Selkeys ja eheys/yhtenäisyys

Tuottavuuden mittaamisessa on käytetty yleistä tuottavuuden mittaamistapaa: toiminnan tuotoksen ja sen aikaansaamiseksi käytettyjen panosten välistä suhdetta. Tuotoksena on käytetty yleisesti sairaaloissa käytössä olevia hoitojaksoja ja avohoitokäyntejä (NordDRG Full -hoitojaksoja) sekä loppusuoritteena sairaanhoitopiirien kanssa yhdessä kehitettyä episodia. Koska tuottavuuden vertailuun vaikuttaa keskeisesti sairaaloiden potilasrakenne, on tuotoksessa otettu huomioon sairaaloiden erilainen potilasrakenne NordDRG Full -ryhmityksellä ja niiden painokertoimilla. NordDRG on Pohjoismaissa ja Suomessa yleisesti käytetty luokitus, josta on olemassa julkiset luokitusperusteet.

Tilastoraportti julkaistaan kokonaisuudessaan THL:n verkkosivuilla verkkojulkaisuna:

Sairaaloiden tuottavuus

Vuoden 2021 tilaston erityiskysymykset

Vuoden 2021 aikana palvelutuotanto nousi kaikissa yliopistosairaaloissa vuoteen 2020 verrattuna ja kustannukset pääsääntöisesti laskivat. Julkisten sairaaloiden erikoissairaanhoidon tuottavuus ilman psykiatriaa kääntyi nousuun vuoden 2021 aikana.

Tässä raportissa päiväkirurgian tiedot on yhdistetty ajanvarauskäyntitietoihin. Päiväkirurgisten tietojen luotettavuus ei ole riittävä johtuen päiväkirurgiaa koskevien Hilmo-tietojen puutteista, jotka liittyvät Hilmo-tietosisällön muutokseen 2019. Tällä ei ole kuitenkaan vaikutusta tuottavuuteen.

Päivystyskäyntien osalta Hilmo-tietojen kirjaamisessa on tapahtunut muutos vuosien 2020–2021 välillä. Erityisesti HYKS:ssä ja Satakunnan keskussairaalassa päivystyskäynnit kirjattu suoraan Akuuttilääketieteen erikoisalalle, kun aiemmin niitä on kirjattu ”varsinaisille” erikoisaloille esim. sisätaudit, kirurgia. Tämä nostaa Akuuttilääketieteen päivystyskäyntien määrää, mutta sillä ei ole vaikutusta tuottavuuteen.

Iisalmen sairaalan päädiagnoositiedot puuttuvat 80 %:lla käynneistä. Tämä vaikuttaa alentavasti Iisalmen sairaalan tuottavuuslukuihin. Tuotosmäärä jää puuttuvien diagnoositietojen vuoksi alemmaksi kuin mitä se todellisuudessa on.

Kuusamon erikoislääkärijohtoisesta tk-toiminnasta saadut tiedot ovat puutteelliset.

Vuoden 2021 Vaasan keskussairaalan päivystyskäyntien voimakasta kasvua (+80 %) vuoteen 2020 verrattuna selittää koronatestaukset. Ne sisältyvät päivystyskäyntien lukumääriin. Tuottavuuteen tällä ei ole vaikutusta.

Päijät-Hämeen keskussairaalan ajanvarauskäyntien lukumäärät (ml. päiväkirurgia) sisätautien ja akuuttilääketieteen erikoisaloilla vuonna 2021 nousivat 88 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Syynä tähän ovat sisätautien erikoisalalle kirjatut koronaan liittyvät jäljityspuhelut ja akuuttilääketieteen erikoisalalle kirjatut koronatestaukset. Molemmissa tapauksissa kustannukset sisältyvät ko. erikoisalojen kustannuksiin, jolloin tällä ei ole vaikutusta tuottavuuteen.
 

Laatuselosteen taulukko 1. Hilmon yhteystapa- ja kiireellisyysluokituksen ja palvelualaluokituksen muuntotaulu 2021

Palveluala

Kiireellisyys

Yhteystapa

Huom!

1

3 TAI 4

R80

Kiireellisyys aiemmin Saapumistapa -luokituksella

2

E

R10

JA toimenpidekoodi JA Leikkaustoimenpide = K (JA tarvittaessa puoleisuus)

5

3 TAI 4

R80

 

6

4

R80

 

83

E

R10

Kiinnitettävä huomiota käynnin aikaleimoihin.

91

6 TAI 5

R10 TAI R20 TAI R30 TAI R41 TAI R52 TAI R56

 

92

E

R10 TAI R20 TAI R30 TAI R41 TAI R52 TAI R56

 

93

E

R10 TAI R20 TAI R30 TAI R41 TAI R52 TAI R56

 

 

Laatuselosteen taulukko 2. Hilmon saapumistapa- ja kiireellisyysluokituksen muuntotaulu 2021

Saapumistapa

Kiireellisyys

1

3

2

4

3

3 TAI 4

4

3 TAI 4

5

3 TAI 4

9

3 TAI 4

 

Laatuselosteen taulukko 3. Hilmo 2021 tietojen toimittaminen vanhan, uuden tai molempien luokitustapojen mukaan

Paltu Sairaala Vanhan Palveluala-luokitus Uusi Yhteystapa/Kiireellisyys-luokitus Vanha/Uusi Molemmat luokitukset Huom!
50200 HYKS   x    
40426 Hyvinkään sairaala   x    
40405 Lohjan sairaala   x    
40301 Etelä-Karjalan ks   x    
40317 Etelä-Pohjanmaan ks   x    
90614 Forssan seudun tk   x (x) Suurin osa tiedoista ilmoitettu uudella luokituksella (94,4 %)
90615 Heinolan tk   x (x) Suurin osa tiedoista ilmoitettu uudella luokituksella (99,9 %)
90152 Helsingin tk x   (x) Suurin osa tiedoista ilmoitettu vanhalla luokituksella (97,1 %)
40316 Kainuun ks   x    
40309 Kanta-Hämeen ks   x    
40315 Keski-Pohjanmaan ks   x    
40302 Keski-Suomen ks   x    
90280 Kuopion tk x   (x) Suurin osa tiedoista ilmoitettu vanhalla luokituksella (98,9 %)
50250 KYS   x    
90286 Kuusamon tk   x    
40314 Kymenlaakson ks   x    
40311 Lapin ks   x    
40310 Länsi-Pohjan ks   x (x) Suurin osa tiedoista ilmoitettu uudella luokituksella (97,9 %)
40312 Mikkelin ks   x    
40424 Oulaskankaan sairaala   x    
50275 OYS   x    
90390 Oulun tk x   (x)  
90414 Pietarsaaren tk x      
40304 Pohjois-Karjalan ks   x    
40401 Porvoon sairaala   x    
40318 Päijät-Hämeen ks   x    
90643 Raahen seudun tk   x    
40313 Satakunnan ks   x    
40305 Savonlinnan ks   x    
50290 TAYS   x    
90545 Turun tk   x (x) Suurin osa tiedoista ilmoitettu uudella luokituksella (93,5 %)
50230 TYKS   x    
40307 Vaasan ks   x    
90572 Varkauden tk   x    
90748 Ylä-Savon tk x      


Laatuselosteen taulukko 4. Akuuttilääketieteen erikoisalan suoritteet ja kustannukset 2021

Palveluntuottaja

Ajanvaraus-käynnit

Päivystys-käynnit

Vuodeosastohoitojaksot

Hoitopäivät/hoitojaksot1)

Kustannukset

Päijät-Hämeen keskussairaala

177 169

61 510

3 814

2

46 433 000

TYKS

27 728

89 752

1

15

61 087 000

Kainuun keskussairaala

25 964

25 920

0

0

16 924 000

OYS

19 026

94 170

18

2

34 798 000

Keski-Pohjanmaan keskussairaala

12 903

33 423

2 722

3

15 552 610

Satakunnan keskussairaala

12 311

59 869

3 839

2

29 306 136

HYKS

9 944

463 597

112

2

199 152 121

Lapin keskussairaala

3 454

31 975

13

2

12 273 609

KYS

3 110

11 211

155

4

6 264 137

Länsi-Pohjan keskussairaala

1 189

20 463

0

0

8 473 000

Savonlinnan keskussairaala

503

12 848

0

0

3 099 000

Keski-Suomen keskussairaala

291

70 563

0

0

30 756 010

Kymenlaakson keskussairaala

161

144 506

0

0

40 807 000

Vaasan keskussairaala

5

97 146

646

3

13 488 000

Pohjois-Karjalan keskussairaala

3

50 819

4 494

3

26 028 057

TAYS

2

117 247

7 345

2

57 150 436

Kanta-Hämeen keskussairaala

0

43 613

4 003

2

23 561 983

17

0

43 109

0

0

20 093 000

Kaikki yhteensä

293 763

1 471 741

27 162

43

644 551 100

 

 

Päijät-Hämeen keskussairaalassa on ollut vuonna 2021 enemmän ajanvarauskäyntejä akuuttilääketieteen erikoisaloilla kuin päivystyskäyntejä. Akuuttilääketieteen tulee keskittyä äkillisten sairauksien ja vammojen kiireelliseen diagnostiikkaan ja hoitoon, lähinnä päivystykselliseen toimintaan.

DRG-ryhmälle 470U, lyhyt hoito kelpaamaton diagnoosi, on annettu kustannuspaino 0,11. Laatuselosteen taulukosta 5 näkyy sairaaloittain näiden käyntien lukumäärä. Eniten näitä käyntejä oli Vaasan keskussairaalassa. Yliopistollisista sairaaloista eniten näitä käyntejä oli OYSissa. Yleislääketieteen päivystyksessä saattaa olla käyntejä, jotka on kirjattu ICPC –tautiluokituksella. NordDRG-ryhmittelijä ei tunnista ICPC-tautiluokitusta, joten näille käynneille on annettu  ko. käynnin ICPC-koodia vastaava ensisijainen ICD-10 -diagnoosikoodi, jotta DRG-ryhmittelyssä voidaan huomioida nämä käynnit.

Laatuselosteen taulukko 5. Käynnit, joissa kelpaamaton päädiagnoosi, lyhyt hoito (NordDRG 470U) sairaaloittain vuonna 2021

Sairaala

Käynnit

Sairaala

Käynnit

Vaasan keskussairaala

73 118

Keski-Pohjanmaan keskussairaala

14 004

Turun terveyskeskus

45 395

Kainuun keskussairaala

11 065

OYS

38 834

Kuopion terveyskeskus

9 287

Iisalmen sairaala

34 846

Länsi-Pohjan keskussairaala

8 983

Päijät-Hämeen keskussairaala

34 196

Etelä-Karjalan keskussairaala

8 056

Forssan sairaala

24 895

Helsingin terveyskeskus

7 644

Savonlinnan keskussairaala

21 312

Raahen sairaala

5 061

Kymenlaakson keskussairaala

19 173

Satakunnan keskussairaala

4 809

Mikkelin keskussairaala

17 761

Seinäjoen keskussairaala

4 442

Oulun terveyskeskus

17 095

Kanta-Hämeen keskussairaala

3 567

Varkauden sairaala

16 966

Pohjois-Karjalan keskussairaala

2 360

TYKS

16 571

TAYS

1 420

HYKS

15 679

Pietarsaaren sairaala

1 236

Keski-Suomen keskussairaala

15 345

KYS

930

Lapin keskussairaala

14 223

Heinolan terveyskeskus

43


NordDRG-kustannuspainojen laskennassa on käytetty vuonna 2021 kaikkien niiden sairaaloiden kustannustietoja, jotka ovat toimittaneet rivitason kustannustiedot osana Hilmo-aineistoa. Nämä tiedot saatiin kaikista yliopistosairaanhoitopiireistä sekä Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiristä.

Aluetiedoissa on laskettu tarvevakioidut tuottavuustiedot myös hyvinvointialueittain. Tarvevakioidut tiedot on laskettu myös sairaanhoitopiireittäin ja kunnittain. Tarvevakioituja aluetietoja ei ole laskettu erikoisaloittain, koska tarvekertoimet on määritelty vain sairaala yhteensä tasolla pois lukien psykiatrian erikoissairaanhoito. Alueelliset erikoisalakohtaiset tiedot on laskettu ikä- ja sukupuolivakioituna entiseen malliin sairaanhoitopiiri-/sairaanhoitoaluealue- sekä kuntakohtaisesti.