Toimeentulotuki

Laatuseloste

Toimeentulotukitilaston laatuselosteessa arvioidaan tilastokohtaisesti tilaston luotettavuutta ja sopivuutta eri käyttötarkoituksiin. Laatuselosteessa noudatetaan Suomen virallisen tilaston (SVT) suosituksia.

Tilastotietojen relevanssi

Toimeentulotuen vuositilasto sisältää tietoja toimeentulotukea saaneista kotitalouksista sekä kuntouttavan työtoiminnan kustannuksia toimeentulotukena saaneista henkilöistä.

Tilasto muodostaa tuensaajien (viitehenkilö, puoliso) osalta henkilörekisterin, jonka tilastoyksikkönä voi olla kotitalous tai henkilö. Pakolaisille, paluumuuttajille ja turvapaikanhakijoille myönnetyt valtion kokonaan korvaamat avustukset on rajattu rekisterin ulkopuolelle.

Tilastossa esitettävät vuositiedot ovat tuensaajien ikärakenne, kotitaloustyyppi, tuen kesto, tuen euromäärä sekä tuen saajien määrä kalenterivuoden kunakin kuukautena. Lisäksi saadaan tietoja kuntouttavaan työtoimintaan osallistuneista. Marraskuun poikkileikkaustietoja ovat tuensaajien tulolähteet ja marraskuun toiminta.

Raportin tekstiosassa on esitetty käytetyt käsitteet, määritelmät ja symbolit. Raportti on tarkoitettu viranomaisille, suunnittelijoille ja tutkijoille, joilla on tarve saada tietoa toimeentulotuen saajista. Tiedonkeruu perustuu Toimeentulotukilakiin (1412/1997) sekä lakiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (668/2008 2 §:n 1 momentin kohdat 1–3, 4 ja 4 d).

Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus

Kunnat saavat kunkin vuoden tammikuussa tilastoaineiston keruuohjeet ja muun tiedonkeruussa tarvittavan materiaalin. Kunnat toimittavat kotitalouskohtaiset toimeentulotuen vuositiedot THL:lle seuraavan vuoden helmikuun 15. päivään mennessä. Kunnat ovat ilmoittaneet tiedot joko sähköisessä muodossa asiakastietojärjestelmistään tai joissain tapauksissa manuaalisesti tilastolomakkeilla.

Ne kunnat, jotka eivät lähetä tietoja määräaikaan mennessä, saavat asiasta muistutuksen. Tilastotiedot saadaan yleensä kaikista kunnista. Jos kunta ei toimita tietoja ollenkaan, ilmoitetaan tieto puuttuvaksi.

Kela toimittaa THL:lle tiedot tietojärjestelmistään kuukausitasoisina tietosiirtoina THL:n antamien määrittelyjen mukaisesti. THL muodostaa Kelan ja kuntien yhdistetyistä tiedoista vuositiedon toimeentulotukirekisteriin. Toimeentulotukirekisteri toimii toimeentulotuen vuositilaston lähteenä. 

Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Tietojen oikeellisuus on riippuvaista Kelan ja kuntien toimittamien tietojen laadusta. Tiedon oikeellisuuteen vaikuttaa myös asiakastietojärjestelmissä olevien, tiedonpoimintaan tarkoitettujen ohjelmien toiminta. Tietojen oikeellisuutta testataan kuntakohtaisesti ja valtakunnallisesti sekä erikseen (Kelan ja kunnan tiedot), että yhdistettynä (yhteensä -tiedot).

Kuntien tiedonkeruuohjeiden yhteydessä esitetään myös loogisuustestit, jotka ovat luettavissa tilastojen verkkosivuilta.  Aineistossa tarkastellaan sekä tilastoyksikköjen luotettavuutta että aineiston sisäistä johdonmukaisuutta. Sähköisesti tiedon tuottavat kunnat ovat sisällyttäneet perustestit omiin tietojärjestelmiinsä. Tarvittaessa pyydetään tarkistus toimeentulotukitiedot toimittaneelta kunnalta.

Kunnittain kerätyt tiedot toimeentulotukea saaneiden kotitalouksien määristä sisältävät päällekkäisyyksiä, koska sama henkilö tai kotitalous on voinut asioida useammassa kunnassa tai sama henkilö on saattanut olla osallisena eri kotitalouksissa tarkasteltuna ajanjaksona.

Tilastovuoteen 2016 asti nämä päällekkäisyydet poistettiin niin, että yksi kotitalous esiintyy vain kerran sekä rekisterissä että tilastoissa ja yksi henkilö (viitehenkilö ja/tai puoliso) esiintyy vain yhdessä kotitaloudessa. Korjaus toteutettiin vuoteen 2016 asti siten, että kotitalous (ja/tai henkilö) kaikkine kustannuksineen esiintyy vain siinä kun-nassa, jossa asiointikuukausia on ollut eniten vuoden aikana. Toissijaisena valikointikriteerinä ovat kotitaloudelle maksettujen tukien euromäärien kohdentuminen.

Tilastovuodesta 2017 lähtien kotitalouksien päällekkäisyyksiä ei ole poistettu kuntatasolla. Tiedot poimitaan toimeentulotukirekisteristä, jolloin toimeentulotukea saavan henkilön aluetieto perustuu saajan kotitalouden jäsenten ensisijaiseen oleskelukuntaan. Vuositiedoissa saaja on tilastoitu kaikkiin niihin oleskelukuntiin ja niiden maakuntiin, joissa henkilö on saanut toimeentulotukea. Näin ollen sama henkilö, joka on asioinut useammassa kunnassa tarkasteltuna ajanjaksona tai sama henkilö, joka on ollut osallisena eri kotitalouksissa tarkasteltuna ajanjaksona, lasketaan tilastoon eri kotitaloutena. Koko maan tiedoissa kukin saaja on tilastoitu vain kerran.

Valtaosaltaan tietojen kattavuus ja luotettavuus on hyvää. Toimeentulotukirekisteriin kerättävä tieto viitehenkilön ja puolison sosioekonomisesta asemasta on luotettavuudeltaan heikentynyttä. Tietoja tuotetaan enää vähemmissä määrin kunnissa, koska tiedot pyritään saamaan Kelan toimittamista tiedoista. Kuitenkin osassa Kelan toimittamasta datasta sosioekonomisen aseman tieto puuttuu, on vanhaa tai sosioekonomiseksi asemaksi on merkitty ”tuntematon”. Tiedon laadun poikkeamien takia sosioekonomisen aseman tietoa ei ole esitetty vuodesta 2017 lähtien. 

Kuntouttavan työtoiminnan tietojen luotettavuus vaihtelee. Kuntakohtaisia tietoja puuttuu ja osin tiedoissa on huomattavia poikkeamia edellisvuoteen verrattuna. 

Tilastosta löytyneet mahdolliset virheet korjataan. Tämä koskee myös aiempien vuosien tietoja. 

Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Vuositilasto on raportointivuotta edeltävän vuoden tilasto. Raportissa julkaistut tiedot raportoidaan tilastovuoden aluejaolla. Toimeentulotuen vuositilaston ilmestymistä aikaistettiin tilastovuodesta 2018 lähtien marras-joulukuusta touko-kesäkuulle.

Toimeentulotuen menot raportoidaan tilastovuoden hinnoin. Bruttomenojen päivittämisessä käytetään Tilastokeskuksen elinkustannusindeksin vuosikeskiarvopistelukua.

Toimeentulotuen tiedot julkaistaan myös tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanetissä, jolloin tiedot raportoidaan tilastovuotta seuraavan vuoden aluejaolla. Indikaattorit saadaan näkyviin Sotkanetin linkin kautta tai esim. asiasanoilla: toimeentulo, toimeentulotuki, toimeentuloturva.

Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys

Toimeentulotuen vuositilasto julkaistaan THL:n verkkosivuilla. Toimeentulotuen vuositilaston verkkosivuille päivitetään tilaston julkaisemisen yhteydessä myös linkki tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanetin toimeentulotuen indikaattoreihin.

Tilastojen vertailukelpoisuus

Toimeentulotuen rekisteritasoinen tiedonkeruu ja tilastointi alkoivat vuonna 1969. Tämän jälkeen tuotetut tiedot ja aikasarjat ovat vertailukelpoista. Vuosina 1969–1983 tilastotiedot perustuvat huoltoapua saaneiden kotitalouksien määrään. Toimeentulotukirekisteriin on alettu kerätä tietoja vuodesta 1985 lähtien.

Vuonna 2001 tiedonkeruuseen lisättiin seuraavat tiedot: tukikuukaudet, marraskuun tulolähde -luokitus sekä viitehenkilön ja puolison toiminta marraskuussa. Tieto marraskuun tuen tarpeen taustatekijöistä poistettiin ja sosioekonomisen aseman luokittelua karkeistettiin. Lisäksi sähköistä asiakastietojärjestelmää käyttäviltä kunnilta alettiin kerätä hieman eri sisältöistä tietoa kuin niin sanotuilta "manuaalikunnilta". Marraskuun poikkileikkaustiedot kerätään vain sähköisiä tietojärjestelmiä hyödyntäviltä kunnilta.

Vuonna 2002 tiedonkeruuseen lisättiin kuntouttavan työtoiminnan tiedot, kuukausien lukumäärä sekä toimintarahan ja matkakustannusten euromäärä. Markat muuttuivat euroiksi. 

Vuonna 2003 samaa sukupuolta olevien rekisteröityjen parien parisuhteet rinnastettiin aviopareihin. Samana vuonna lisättiin myös marraskuun tulolähteisiin elatusapu/elatustuki.

Vuonna 2006 toimeentulotuen bruttomenojen tietojen keruutapa muuttui, kun varsinainen toimeentulotuki jaettiin kahteen osaan, perustoimeentulotukeen ja täydentävään toimentulotukeen. Jakoa ei kuitenkaan toteutettu Ahvenanmaan alueella. Muutoksen jälkeen varsinaisen toimeentulotuen määrä ei enää valtakunnallisesti täsmää perus- ja täydentävän toimeentulotuen summatietoon. Vuodesta 2018 alkaen myös Ahvenanmaalta on saatu perus- ja täydentävän toimeentulotuen tiedot eroteltuna.

Vuonna 2013 tiedonkeruun ohjeistusta täsmennettiin siten, että kansainvälistä suojelua ja maahanmuuttajia koskevien avustusten määrittelyt ovat yhtenäiset STM:n oppaan kanssa (Opas toimeentulotukilain soveltajille).

Vuoden 2014 tilastoraportista lähtien kustannustiedot on esitetty reaalihinnoin, jolloin raportin liitetauluissa olevat kustannustiedot lasketaan viimeisen tilastovuoden hintoihin suhteutettuna. Tämä takaa paremman vuosittaisen tietojen vertailukelpoisuuden.

Perustoimeentulotuen hakemusten käsittely, myöntäminen ja maksatus siirtyi kunnilta Kelan tehtäväksi 1.1.2017. Kunnan sosiaalitoimi myöntää edelleen täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea. Perustoimeentulotuen Kela-siirto ei koske Ahvenanmaata, joten Ahvenanmaan osalta kaikkien toimeentulotukilajien tiedot saadaan Ahvenanmaan kunnista.

Perustoimeentulotuen Kela-siirron siirtymäaika päättyi 31.3.2017. Kunnalle oli voinut koitua perustoimeentulotuen menoja vielä siirtymäkauden (1.1.–31.3.2017) jälkeenkin ja tämä asia otettiin huomioon vuoden 2017 tilastotiedoissa.
Tilastovuodesta 2017 lähtien toimeentulotukirekisterissä esiintyy yksi henkilö tilastovuoden aikana, mutta henkilö voi esiintyä useammassa kotitaloudessa tilastovuoden aikana.

Tilastovuodesta 2017 lähtien toimeentulotuen asiakkaiden viitehenkilöiden ja puolisojen sosioekonomisen aseman tietojen ensisijainen lähde on Manner-Suomen kunnissa Kela ja toissijainen kuntien tiedonkeruu. Ahvenanmaan kuntien toimeentulotuen asiakkaiden viitehenkilöiden ja puolisoiden sosioekonomisen aseman tiedot saadaan kunnista.

Tilastovuodesta 2017 lähtien sosioekonomisen aseman tietoa ei ole esitetty tilastoraportissa tiedon laadun ja poikkeavuuksien takia.

Marraskuussa toimeentulotukea saaneiden kotitalouksien tulolähdetietojen ja pääasiallisen toiminnan tietojen ensisijainen lähde on Manner-Suomen kunnissa Kela ja toissijainen kuntien tiedonkeruu. Ahvenanmaan kuntien toimeentulotuen asiakkaita koskevat tulolähde- ja pääasiallisen toiminnan tiedot kerätään vain sähköisiä asiakastietojärjestelmiä käyttävistä kunnista.

Tilastovuodesta 2021 alkaen jätettiin pois aiempi liitetaulukko ”kuntouttavan työtoiminnan toimintarahaa ja matkakorvauksia saaneet henkilöt” tiedon luotettavuuden heikkenemisen vuoksi. Myös aiempi liitetaulukko ”toimeentulotukea saaneet kotitaloudet kotitaloustyypin mukaan Suomen kotitalouksista” jätettiin pois tilastovuodesta 2021 alkaen. 

Selkeys ja eheys / yhtenäisyys

Tilastoraportti sisältää koko maan kattavasti tiedot toimeentulotukea saaneista kotitalouksista, niiden rakenteesta, tuen saajista (henkilöistä), kestosta ja toimeentulotuen bruttomenoista sekä poikkileikkaustietona marraskuun asiakkaiden tulolähteet ja toiminnan.

Toimeentulotuen menotilaston julkaiseminen on lopetettu tilastovuoteen 2015. Tämän takia toimeentulotuen kokonaismenotietojen valtakunnalliset ja alueittaiset tiedot perustuvat tilastovuodesta 2015 alkaen toimeentulotukirekisteristä kerättyihin kustannustietoihin. Toimeentulotuesta esitetään menotietoja suhteutettuna tukilajeihin ja tuen kestoon. 

Toimeentulotuki 2023 -tilastoraportin erityiskysymykset

Vuonna 2023 perustoimeentulotuen tiedot saatiin kaikista Suomen kunnista. Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen tiedot saatiin kaikilta hyvinvointialueilta sekä Ahvenanmaalta sisältäen kaikkien kuntien (309 kpl) tiedot. Kaikki tiedot saatiin sähköisesti.

Muutaman kunnan täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen tietoja ei kuitenkaan pystytty hyvinvointialueiden toimesta erottelemaan toisistaan. Vuoden 2023 täydentävän- ja ehkäisevän toimeentulotuen Kangasalan tiedot sisältävät myös kuhmoislaisten tiedot ja Inarin tiedot myös utsjokilaisten tiedot.

Kökarissa ei ollut lainkaan toimeentulotuen asiakkaita vuonna 2023.

Vuoden 2023 tilastoraportissa luovuttiin kuntouttavan työtoiminnan toimintarahan ja matkakorvauksen keräämisestä.