Vanhuspalvelujen tila

Laatuseloste

Tilastotietojen relevanssi

Tilasto sisältää tietoa ympärivuorokautisen palveluasumisen ja pitkäaikaisen laitoshoidon henkilöstömitoituksesta, yksikössä työskentelevästä sosiaali- ja terveysalan henkilöstöstä ja välittömän asiakastyön osuudesta. 

Tilaston sisältämiä tietoja käytetään vanhuspalvelulain toteutumisen arvioinnissa ja strategisten tavoitteiden ja toimenpideohjelmien, kuten laatusuosituksen seurannassa.  

Tiedonkeruu perustuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annettuun lakiin (668/2008), jonka mukaan THL:n lakisääteinen tehtävä on mm. tutkia, seurata, arvioida ja kehittää sekä ohjata sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa (2 §). Tilaston tuottaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). 

Menetelmäkuvaus

Tiedot kerätään osana Vanhuspalvelujen tila -seurantaa toteutettavalla "Henkilöstömitoituksen seuranta" -kyselyllä. Henkilöstömitoituksen seurannan perusjoukko koostuu Manner-Suomessa sijaitsevista iäkkäiden henkilöiden ympärivuorokautisen palveluasumisen toimintayksiköistä, vanhainkodeista ja terveyskeskusten pitkäaikaishoidon osastoista. Yksityiset toimintayksiköt tunnistetaan THL:n SOTE-organisaatiorekisteristä Valveri-palvelualakoodin perusteella. Hyvinvointialueet toimittavat THL:lle tiedon seurannan piiriin kuuluvista yksiköistään.   

Henkilöstömitoituksen seurannan perusjoukko ei sisällä toimintayksiköitä,

  • joiden luvan mukaisista asiakaspaikoista alle puolet on varattu 65 vuotta täyttäneille 
  • jotka ovat arviointiyksiköitä
  • jotka tuottavat vain perhehoitoa
  • joiden toiminta toteutetaan terveydenhuollon toimiluvalla 
  • joissa työskentelee vain yksi työntekijä (yksinyrittäjät)

Kuntoutusyksiköt kuuluvat harkinnanvaraisesti henkilöstömitoituksen seurantakyselyn piiriin.

Tilasto sisältää sekä julkiset että yksityiset palveluntuottajat. Vastausprosentti oli 99 prosenttia marraskuussa 2022, ja 98 prosenttia vuosina 2020 ja 2021 marraskuussa. 

Tilasto perustuu toimintayksiköiltä saatuihin tietoihin. Aineisto ei sisällä asiakastason tieota, vaan tiedot kerätään toimintayksikkötasolla. Toimintayksiköiden vastuuhenkilöt toimittivat henkilöstömitoituksen seurantatiedot sähköisellä lomakkeella THL:n lomakepalvelun kautta vuonna 2020 kerran ja vuosina 2021 ja 2022 kaksi kertaa vuodessa.  Henkilöstömitoituksen seurantajakson pituus on aina kolme viikkoa (vanhuspalvelulain 20 §). Tilasto sisältää marraskuun 2020, marraskuun 2021 ja marraskuun 2022 tiedot. 

Tietojen tarkkuus ja luotettavuus

THL ei tee muutoksia toimintayksiköiden toimittamiin tietoihin. THL tekee asetettuun määräaikaan mennessä toimitettuihin vastauksiin tarkastuksia, joilla etsitään mahdollisia tallennusvirheitä. Jos tällainen on havaittu, yksikköä on pyydetty tarkistamaan lähettämänsä tiedot.  Tarkastusmahdollisuudelle on rajattu ajanjakso, jonka jälkeen tietoja ei enää korjata takautuvasti. Tilasto sisältää THL:n asettamaan määräaikaan mennessä toimitetut tiedot. Tietoja ei ole mahdollista korjata tai toimittaa THL:n asettaman määräpäivän jälkeen.

Tilasto ei sisällä toimintayksiköitä, joiden antamissa tiedossa on epäilty ilmeistä virhettä, jonka seurauksena toteutunut henkilöstömitoitus on alle 0,25 tai yli 1,50. Vuonna 2020 tällaisia yksiköitä oli viisi ja vuonna 2021 kaksi kappaletta. Vuonna 2022 tällaisia yksiköitä ei ollut.

Tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Henkilöstömitoituksen seurantatiedot kerätään sähköisellä kyselylomakkeella suoraan toimintayksiköiltä kaksi kertaa vuodessa. Tiedot julkaistaan kerran vuodessa tilastoraporttina kuuden kuukauden sisällä seurannan päättymisestä. Toimintayksiköiden henkilöstömitoitukset julkaistaan kuitenkin jokaisen seurannan jälkeen Toteutunut henkilöstömitoitus ­‑tietokannassa neljän kuukauden sisällä seurannan päättymisestä. Tietokanta sisältää kahden viimeisimmän tiedonkeruun tulokset.
Toteutunut henkilöstömitoitus -tietokanta

Tilastojen yhtenäisyys ja vertailukelpoisuus

Tilasto päivitetään kerran vuodessa. Julkaistut tiedot ovat lopullisia, eikä niihin tehdä muutoksia. Tilasto sisältää vain seurantaan vastanneiden yksiköiden henkilöstö- ja mitoitustiedot. Henkilöstömitoituksen seurannassa ei ole tapahtunut vertailukelpoisuuteen vaikuttavia merkittäviä muutoksia vuosina 2021 ja 2022. Vuoden 2020 tiedoissa yhdistelmäyksikköjen henkilöstöä ei ole eroteltu palvelutyypeittäin, ja välittömän asiakastyön ammattiryhmiin kuulumaton ”Laitosapulaiset” on erotettu omaksi ammattiryhmäkseen vasta vuoden 2020 seurannan jälkeen.

Tietojen saatavuus ja selkeys

Tilastoraportti on saatavilla tilaston kotisivulla. Viimeisimmät tietokantaraportit on koottu THL:n Tietokantaraportit-verkkosivulle. Tilastosta tehdyt julkaisut on koottu Vanhuspalvelujen tila -seurannan hankesivulle.  
Vanhuspalvelujen tila -tilaston sivu
THL:n tietokantaraporttien sivu
Vanhuspalvelujen tila -seurannan julkaisuja ja tiedotteita
 

Muualla palvelussa