Perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon avohoitokäynnit

Laatuseloste

Tilastotietojen relevanssi

Perusterveydenhuollon avohoidon tilasto sisältää tietoja perusterveydenhuollon toiminnasta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylläpitämän Hoitoilmoitusrekisterin (Hilmo) tietojen pohjalta. Tilasto sisältää tietoja palvelun tuottajasta, väestön palvelujen käytöstä, väestön terveysongelmista, asiakkaan tai potilaan kotikunnasta ja sukupuolesta, käynneistä ikäryhmittäin, palvelumuodoittain ja yhteystavoittain, käyntisyistä, toimenpiteistä ja jatkohoidosta sekä lääkityksestä. 

Tilasto on tarkoitettu toiminnan seurannan, arvioinnin, valvonnan ja ohjauksen tueksi terveydenhuollon ammattihenkilöille, hallintoviranomaisille, suunnittelijoille ja tutkijoille, jotka tarvitsevat ajantasaista tietoa terveyskeskusten palvelutuotannosta Suomessa. Tilaston pohjana olevan hoitoilmoitusrekisterin tietosisältöä ja tiedonkeruuta sekä raportointia kehitetään yhteistyössä tiedontuottajien ja käyttäjien kanssa.

Tilaston tietojen keruu perustuu seuraaviin lakeihin: 
Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (668/2008)
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (27.8.2021/784).

Menetelmäkuvaus

Perusterveydenhuollon hoitoilmoitusrekisteriin (Avohilmo) kootaan tietoja perusterveydenhuollon avohoitokäynneistä. Avohilmo-rekisteri on yksi kolmesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) hoitoilmoitusrekisteristä. Kaksi muuta ovat sosiaalihuollon hoitoilmoitusrekisteri ja terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisteri.

Hoitoilmoitusjärjestelmä muodostaa huomattavan laajan sosiaali- ja terveydenhuollon tietovarannon: esimerkiksi Avohilmo-rekisteriin tallentui vuonna 2022 noin 101 miljoonan tapahtuman tiedot. Kunkin rekisterin tiedoista laaditaan omat erilliset tilastonsa.

Perusterveydenhuollon tilasto perustuu Avohilmo-rekisteristä saatuihin tietoihin, jotka poimitaan automaattisesti potilastietojärjestelmistä suoraan ammattilaisten tekemistä kirjauksista asiakkaiden tietoihin (Hilmo-tiedot). Asiakkaiden tiedot siirtyvät THL:lle ajantasaisesti vuorokausittain.

Tilastossa käytetyt luokitukset sekä tiedonkeruun ohjeet on kuvattu Hoitoilmoitus-oppaassa ja THL:n verkkosivuilla. Keskeiset käsitteet ja määritelmät kuvataan erikseen tilastoraportin tekstiosassa.

Tietojen kattavuus

Uusia tietoja, päivityksiä ja muutoksia Avohilmoon toimitettuihin tietueisiin vastaanotetaan jatkuvasti eli tieto päivittyy koko ajan. Ajantasaisin tieto perusterveydenhuollon osalta on saatavilla THL:n verkkosivuilla tietokantaraporteilta eli tiivisteistä ja kuutioista. Tilastoraportissa esitetään poiminta-ajankohtien mukaiset tiedot sellaisina kuin ne tarkasteluajankohtina olivat. Tämä tilastoraportti perustuu 16.1.-30.3.2023 välillä THL:n hoitoilmoitusrekisterin (Hilmo) osarekisteriin Avohilmoon tulleisiin perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon tietoihin.

Potilastietojärjestelmän vaihdoksesta johtuen avosairaanhoidon käyntitiedoissa on puutteita Vantaalla (vuodesta 2019 alkaen), Helsingissä, Keravalla ja Kauniaisissa (vuodesta 2021 alkaen). Helsingissä avosairaanhoidon lääkärin fyysiset käynnit ja etäasioinnit (yksilökäynnit) vähenivät 50 prosenttia vuodesta 2020 vuoteen 2022, Keravalla vastaavasti käynnit vähenivät 30 prosenttia ja Kauniaisissa 18 prosenttia. Vantaalla käyntimäärät olivat 39 prosenttia alhaisemmat vuonna 2020 verrattuna potilastietojärjestelmän vaihtoa edeltävään vuoteen.

Suun terveydenhuollon tiedoissa on huomioitava, että suuhygienisti- ja hammashoitajakäynnit eivät tilastoituneet Apotti-tietojärjestelmässä oikein. Suuhygienistien käyntitiedot on lähetetty hammashoitajien tiedoissa. Esimerkiksi Keravalta, Helsingistä ja Kauniaisista suuhygienistien käyntitiedot puuttuivat kevään 2021 jälkeen ja Vantaalta vuoden 2019 keväästä lähtien.

Tietojen tarkkuus ja luotettavuus

Tilaston perusjoukko muodostuu kaikista niistä henkilöistä, jotka ovat asioineet perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon avohoitopalveluissa vuoden aikana. Perusterveydenhuollon järjestämisestä vastaava kunta ja 1.1.2023 alkaen hyvinvointialue on vastuussa tietojen toimittamisesta THL:lle myös silloin, kun palvelu ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta.

Tietojen oikeellisuus Avohilmo-rekisterissä on riippuvainen tiedonantajien toimittamien tietojen laadusta ja oikeellisuudesta. Tiedot toimitetaan THL:lle sähköisesti kerran vuorokaudessa tapahtuvalla automaattisella poiminnalla potilastietojärjestelmistä.

Tietojen laatua seurataan THL:n ja tietojen tuottajien toimesta Avohilmon pikaraportilta ”Käynnit viikoittain ja kuukausittain”, joka päivittyy päivittäin. Pikaraporteilta seurataan tiedonkeruun kattavuutta ja laatua palveluntuottajittain ja palvelumuodoittain. Lisäksi seurataan käyntisyiden ja toimenpiteiden kirjaamiskattavuutta sekä ajankohtaista influenssaraportointia ”Akuutti hengitystieinfektio (influenssa ja muut virukset)”. Hilmo-tiedonkeruun kautta kerättävistä tiedoista muodostuu myös valtakunnallinen rokotusrekisteri. Osa Hilmo-tietojen laadun ja kattavuuden tarkistamista on rokotusrekisteriin tehtävät rokotustietojen täydellisyystarkistukset.
Tietokantaraportit (THL)
Valtakunnallinen rokotusrekisteri (THL)

THL on yhteydessä tiedonantajiin ja tietojärjestelmätoimittajiin ja pyytää tietojen korjaamista, jos laadussa havaitaan puutteita. Tietojen korjaaminen tapahtuu aina tiedon tuottajan toimesta. Tarvittaessa Avohilmo-rekisteriin vastaanotetaan päivittyneitä tai korjattuja aineistoja pääsääntöisesti viimeisen vuoden ajalta. Vuoden 2022 aikana Avohilmo-tietojen kattavuutta on tarkistettu viikoittain palvelutuottajittain.

Tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Päivittäin päivittyvältä Avohilmon pikaraportilta on saatavilla tietoja terveydenhuollon avohoidon tapahtumista, käyntisyistä, toimenpiteistä, influenssaseurannasta ja lääkityksistä. Tiedot terveydenhuollon avohoidon käynneistä on saatavilla tietokantaraporteilta.

Kuukausittain päivittyvät tietokantaraportit, eli tiivisteet ja kuutiot, mahdollistavat käyttäjän omat valinnat ja tiedonhaun rekisteriaineistosta. Tiivisteillä tarkoitetaan valmiiksi tehtyä koostetta aihealueen keskeisistä tiedoista. Kuutiot mahdollistavat tietojen monipuolisemman tarkastelun. Perusterveydenhuollon avohoidon käyntitietoja voi tarkastella vuodesta 2015 alkaen alue-, palveluntuottaja- ja asiakasnäkökulmasta.

Perusterveydenhuollon hoitoon pääsyn tiedot ovat saatavilla kuukausittain päivittyviltä tietokantaraporteilta, kuutioista ja tiivisteiltä. Hoitoonpääsytiedoista on myös saatavilla kaksi kertaa vuodessa päivittyvät tilastoraportit.

Perusterveydenhuollon avohoidon käyntisyistä ja toimenpiteistä on saatavilla kuukausittain päivittyvät tietokantaraportit sekä tilastoraportti käyntisyistä.

Terveystarkastuksista äitiys- ja lastenneuvolassa sekä opiskeluhuollossa on saatavilla kerran vuodessa julkaistavat tietokantaraportit sekä tilastoraportti.

Kotihoidosta on julkaistu käynneistä kerran kuukaudessa tai asiakkaista kerran vuodessa päivittyvät tietokantaraportit ja kerran vuodessa ilmestyvä tilastoraportti. Nämä korvasivat vuodesta 2020 alkaen aiemman kotihoidon laskennan raportoinnin.

Lasten ja nuorten ylipainosta ja lihavuudesta julkaistaan kerran vuodessa tilastoraportti.

Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanetistä on mahdollista tarkastella vuosittain päivittyviä tietoja kunta, maakunta, sairaanhoitopiiri ja koko maan tasolla väestöön suhteutettuna ja absoluuttisina lukuina.
Tilasto- ja indikaattoripankki (Sotkanet)

Laajemmin aihekohtaisilla tilastoraporteilla raportoidaan vuosittain perusterveydenhuollon avohoidon käyntitietoja eri ammattiryhmissä ja palvelumuodoissa, käyntien syitä avohoidon käynneillä sekä terveyskeskuksien vuodeosastojen tietoja potilaista, hoitopäivistä ja -jaksoista. Tilastoraporttien tarkempi julkaisuaikataulu ilmenee julkaisukalenterista.
THL julkaisukalenteri

Jokaisen tilastoraportin yhteydessä esitetään laatuseloste, jossa kuvataan tarkemmin tilastoraportin tietosisältöä.

Tietojen yhtenäisyys ja vertailukelpoisuus

Poisto- tai hoitoilmoitusjärjestelmä on ollut käytössä Suomen terveydenhuoltolaitoksissa vuodesta 1967 lähtien. Poistoilmoitus (hoidon päättämisilmoitus) muuttui hoitoilmoitukseksi vuoden 1994 alusta. Järjestelmä on alun perin kattanut ainoastaan erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon laitoshoidon.

Perusterveydenhuollon avohoidon käyntitiedot (Avohilmo) tulivat osaksi hoitoilmoitusjärjestelmän tiedonkeruuta vuonna 2011. Avohilmo-tiedonkeruu korvasi vuonna 2002 aloitetun niin kutsutun Notitia-tiedonkeruun ja samalla tiedonkeruu muuttui sähköisellä tiedonsiirrolla suoraan potilastietojärjestelmistä tapahtuvaksi.

Perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon avohoitokäyntien sekä terveyskeskusten vuodeosastojen tiedot raportoitiin samassa tilastoraportissa tilastovuosilta 2011–2014. Tilastovuodesta 2015 lähtien perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon avohoitokäyntien tiedot raportoidaan yhdessä tilastoraportissa ja terveyskeskusten vuodeosastojen tiedot voidaan julkaista erillisenä tilastoraporttina.

Työterveyshuollon palveluntuottajat alkoivat tuottamaan tietoja vuodesta 2020 lähtien Avohilmo-tiedonkeruuseen. Työterveyshuollon tietoja ei raportoida tässä tilastoraportissa, koska työterveyshuolto ei kuulu perusterveydenhuollon avohoitoon.

Etäasioinnit lisääntyivät vuoden 2020 jälkeen, joka vaikuttaa tilastoraportin vertailukelpoisuuteen sitä edeltäviin vuosiin verrattuna.

Tietojen saatavuus ja selkeys

Perusterveydenhuollon tilastosta julkaistaan vuonna 2023 tilastoraportti vuoden 2022 perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon avohoitokäynneistä. Tilastoraportti julkaistaan vuosittain THL:n verkkosivulla. Tilaston tiedot ovat saatavilla tietokantaraporteilta, Sotkanetistä, vuosikirjoista ja kansainvälisissä tilastojulkaisuista.

Hoitoilmoitusrekisterin yksilötason tiedot ovat salassa pidettäviä. Yksilötason tietojen luovuttaminen Hoitoilmoitusrekisteristä edellyttää aina tietojen luovutuksen oikeutuksen tarkistusta. Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata voi myöntää tietoluvan salassa pidettävien tietojen toissijaiseen käyttöön. Tietojen luovuttamisen ehdoista ja tutkimuslupien hakemisesta tietoja löytyy THL verkkosivuilta.
Laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä (Finlex)
Tutkimuskäyttö ja tietoluvat

Tilastovuoden 2022 perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon avohoitokäynnit - tilastoraportin erityiskysymykset

Perusterveydenhuollon avohoidon käyntimäärät palautuivat vuoden 2018 tasolle vuoden 2021 nousun jälkeen. Käyntimäärät laskivat eniten Muu terveydenhoito -palvelumuodossa, koska tähän palveluun ohjattiin kirjattavaksi korona- ja influenssarokotuksiin liittyvät käynnit vuonna 2021.

Tämän tilastoraportin käyntitiedoissa eivät ole kattavasti mukana kaikki julkisen perusterveydenhuollon avohoidon ostopalvelut.

Tässä tilastoraportissa ei ole mukana yksityisen avosairaanhoidon ja työterveyshuollon tietoja. Avohilmo-rekisterissä yksityisen avosairaanhoidon käyntimäärä oli 3,2 miljoonaa käyntiä vuonna 2022 ja 2,9 miljoonaa käyntiä vuonna 2021. Työterveyshuollon käyntimäärä oli 11,2 miljoonaa käyntiä vuonna 2022 ja 12,6 miljoonaa vuonna 2021.

Avohilmo-rekisterin ajantasaisista perusterveydenhuollon tiedoista on tuotettu sote-tilannekuvatiedot kuvioina. 
Perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon käyntimäärät

Tiedonkeruun ohjeistus on julkaistu hoitoilmoitusoppaissa.

Lisätietoa