Perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon avohoitokäynnit

Laatuseloste

Tilastotietojen relevanssi

Perusterveydenhuollon avohoidon tilasto sisältää tietoja perusterveydenhuollon toiminnasta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylläpitämän Hoitoilmoitusrekisterin (Hilmo) tietojen pohjalta. Tilasto sisältää tietoja palvelun tuottajasta, väestön palvelujen käytöstä, väestön terveysongelmista, asiakkaan tai potilaan kotikunnasta ja sukupuolesta, käynneistä ikäryhmittäin, palvelumuodoittain ja yhteystavoittain, käyntisyistä, toimenpiteistä ja jatkohoidosta sekä lääkityksestä. 

Tilasto on tarkoitettu toiminnan seurannan, arvioinnin, valvonnan ja ohjauksen tueksi terveydenhuollon ammattihenkilöille, hallintoviranomaisille, suunnittelijoille ja tutkijoille, jotka tarvitsevat ajantasaista tietoa terveyskeskusten palvelutuotannosta Suomessa. Tilaston pohjana olevan hoitoilmoitusrekisterin tietosisältöä ja tiedonkeruuta sekä raportointia kehitetään yhteistyössä tiedontuottajien ja käyttäjien kanssa.

Tilaston tietojen keruu perustuu seuraaviin lakeihin: 
Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (668/2008)
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 703/2023 (Finlex)

Menetelmäkuvaus

Perusterveydenhuollon hoitoilmoitusrekisteriin (Avohilmo) kootaan tietoja perusterveydenhuollon avohoidon, työterveyshuollon ja kotihoidon käynneistä. Avohilmo-rekisteri on osa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) hoitoilmoitusrekisteriä. Hilmo-rekisterikokonaisuuteen kuuluvat myös sosiaalihuollon hoitoilmoitusrekisteri Sosiaali-hilmo (sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut) ja terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisteri Terveyshilmo (erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuollon vuodeosastotiedot).

Hoitoilmoitusjärjestelmä muodostaa huomattavan laajan sosiaali- ja terveydenhuollon tietovarannon: esimerkiksi Avohilmo-rekisteriin tallentui vuonna 2023 noin 100 miljoonan tapahtuman tiedot. Kunkin rekisterin tiedoista laaditaan omat erilliset tilastonsa.

Perusterveydenhuollon tilasto perustuu Avohilmo-rekisteristä saatuihin tietoihin, jotka poimitaan automaattisesti potilastietojärjestelmistä suoraan ammattilaisten tekemistä kirjauksista asiakkaiden tietoihin (Hilmo-tiedot). Asiakkaiden tiedot siirtyvät THL:lle ajantasaisesti yleensä vuorokausittain.
Tilastossa käytetyt luokitukset sekä tiedonkeruun ohjeet on kuvattu Hoitoilmoitus-oppaassa sekä THL:n verkkosivuilla. Keskeiset käsitteet ja määritelmät kuvataan erikseen tilastoraportin tekstiosassa.

Tietojen kattavuus

Uusia tietoja, päivityksiä ja muutoksia Avohilmoon toimitettuihin tietueisiin vastaanotetaan jatkuvasti eli tieto päivittyy koko ajan. Ajantasaisin tieto perusterveydenhuollon osalta on saatavilla THL:n verkkosivuilla tietokantaraporteilta eli tiivisteistä ja kuutioista. Tilastoraportissa esitetään poiminta-ajankohtien mukaiset tiedot sellaisina kuin ne tarkasteluajankohtina olivat. Tämä tilastoraportti perustuu 30.4.2024 mennessä THL:n hoitoilmoitusrekisterin (Hilmo) osarekisteriin Avohilmoon tulleisiin perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon tietoihin. Huomioitavaa on, että tilastoraportin taulukoiden tiedot on poimittu hiukan eri ajankohtina, jolloin tarkat luvut saattavat erota taulukoittain, sillä rekisterin luvut päivittyvät jatkuvasti.

Potilastietojärjestelmän vaihdoksesta johtuen avosairaanhoidon käyntitiedoissa on puutteita Vantaalla, Helsingissä ja Keravalla.

  • Vantaalla vuodesta 2019 alkaen tietojen puute on ollut aikaisempaan verrattuna 40–65 prosenttia. Vuonna 2023 tietojen puute oli noin 40 prosenttia.
  • Helsingissä vuodesta 2021 alkaen tietojen puute on ollut aikaisempaan verrattuna 25–45 prosenttia. Vuonna 2023 tietojen puute oli noin 25 prosenttia.
  • Keravalla vuodesta 2021 alkaen tietojen puute on ollut aikaisempaan verrattuna 45–60 prosenttia. Vuonna 2023 tietojen puute oli noin 45 prosenttia.

Suun terveydenhuollon tiedoissa on huomioitava, että suuhygienisti- ja hammashoitajakäynnit eivät tilastoituneet Apotti-tietojärjestelmässä oikein. Suuhygienistien käyntitiedot on lähetetty hammashoitajien tiedoissa. Esimerkiksi Keravalta, Helsingistä ja Kauniaisista suuhygienistien käyntitiedot puuttuivat kevään 2021 jälkeen ja Vantaalta vuoden 2019 keväästä lähtien. 

Käyntien kirjaamisessa kotisairaanhoidon, kotihoidon, kotipalvelun ja kotisairaalan palvelumuodoille oli suurta vaihtelua hyvinvointialueittain. Osalla hyvinvointialueita näiden palvelumuotojen käyntejä saatettiin kirjata vain joillekin palvelumuodoille. Tässä tilastoraportissa raportoitiin kotisairaanhoidon ja kotisairaalan palvelumuodoille kirjatut käynnit.

Tietojen tarkkuus ja luotettavuus

Tilaston perusjoukko muodostuu kaikista niistä henkilöistä, jotka ovat asioineet perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon avohoitopalveluissa vuoden aikana. Perusterveydenhuollon järjestämisestä vastaava kunta ja 1.1.2023 alkaen hyvinvointialue on vastuussa tietojen toimittamisesta THL:lle myös silloin, kun palvelu ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta.

Tietojen oikeellisuus Avohilmo-rekisterissä on riippuvainen tiedonantajien toimittamien tietojen laadusta ja oikeellisuudesta. Tiedot toimitetaan THL:lle sähköisesti kerran vuorokaudessa tapahtuvalla automaattisella poiminnalla potilastietojärjestelmistä.

Tietojen laatua seurataan THL:n ja tietojen tuottajien toimesta Avohilmon pikaraportilta ”Käynnit viikoittain ja kuukausittain”, joka päivittyy päivittäin. Pikaraporteilta seurataan tiedonkeruun kattavuutta ja laatua palveluntuottajittain ja palvelumuodoittain. Lisäksi seurataan käyntisyiden ja toimenpiteiden kirjaamiskattavuutta sekä ajankohtaista influenssaraportointia ”Akuutti hengitystieinfektio (influenssa ja muut virukset)”. Hilmo-tiedonkeruun kautta kerättävistä tiedoista muodostuu myös valtakunnallinen rokotusrekisteri. Osa Hilmo-tietojen laadun ja kattavuuden tarkistamista on rokotusrekisteriin tehtävät rokotustietojen täydellisyystarkistukset.
Tietokantaraportit (THL)
Valtakunnallinen rokotusrekisteri (THL)

THL on yhteydessä tiedonantajiin ja tietojärjestelmätoimittajiin ja pyytää tietojen korjaamista, jos laadussa havaitaan puutteita. Tietojen korjaaminen tapahtuu aina tiedon tuottajan toimesta. Tarvittaessa Avohilmo-rekisteriin vastaanotetaan päivittyneitä tai korjattuja aineistoja pääsääntöisesti viimeisen vuoden ajalta. Vuoden 2023 aikana Avohilmo-tietojen kattavuutta on tarkistettu viikoittain palvelutuottajittain.

Tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Päivittäin päivittyvältä Avohilmon pikaraportilta on saatavilla tietoja terveydenhuollon avohoidon tapahtumista, käyntisyistä, toimenpiteistä, influenssaseurannasta ja lääkityksistä. Tiedot terveydenhuollon avohoidon käynneistä on saatavilla tietokantaraporteilta.

Kuukausittain päivittyvät tietokantaraportit, eli tiivisteet ja kuutiot, mahdollistavat käyttäjän omat valinnat ja tiedonhaun rekisteriaineistosta. Tiivisteillä tarkoitetaan valmiiksi tehtyä koostetta aihealueen keskeisistä tiedoista. Kuutiot mahdollistavat tietojen monipuolisemman tarkastelun. Perusterveydenhuollon avohoidon käyntitietoja voi tarkastella vuodesta 2015 alkaen alue-, palveluntuottaja- ja asiakasnäkökulmasta.

Perusterveydenhuollon hoitoon pääsyn tiedot ovat saatavilla kuukausittain päivittyviltä tietokantaraporteilta, kuutioista ja tiivisteiltä. Hoitoonpääsytiedoista on myös saatavilla kaksi kertaa vuodessa päivittyvät tilastoraportit.

Perusterveydenhuollon avohoidon käyntisyistä ja toimenpiteistä on saatavilla kuukausittain päivittyvät tietokantaraportit sekä tilastoraportti käyntisyistä.

Terveystarkastuksista äitiys- ja lastenneuvolassa sekä opiskeluhuollossa on saatavilla kerran vuodessa julkaistavat tietokantaraportit sekä tilastoraportti.

Jatkohoidosta julkaistaan kuukausittaiset tietokantaraportit, jotka julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 2023.

Kotihoidosta on julkaistu käynneistä kerran kuukaudessa tai asiakkaista kerran vuodessa päivittyvät tietokantaraportit ja kerran vuodessa ilmestyvä tilastoraportti. Nämä korvasivat vuodesta 2020 alkaen aiemman kotihoidon laskennan raportoinnin.

Lasten ja nuorten ylipainosta ja lihavuudesta julkaistaan kerran vuodessa tilastoraportti.

Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanetistä on mahdollista tarkastella vuosittain päivittyviä tietoja kunta, maakunta, sairaanhoitopiiri ja koko maan tasolla väestöön suhteutettuna ja absoluuttisina lukuina.
Tilasto- ja indikaattoripankki (Sotkanet)

Laajemmin aihekohtaisilla tilastoraporteilla raportoidaan vuosittain perusterveydenhuollon avohoidon käyntitietoja eri ammattiryhmissä ja palvelumuodoissa, käyntien syitä avohoidon käynneillä sekä terveyskeskuksien vuodeosastojen tietoja potilaista, hoitopäivistä ja -jaksoista. Tilastoraporttien tarkempi julkaisuaikataulu ilmenee julkaisukalenterista.
THL julkaisukalenteri

Jokaisen tilastoraportin yhteydessä esitetään laatuseloste, jossa kuvataan tarkemmin tilastoraportin tietosisältöä.

Tietojen yhtenäisyys ja vertailukelpoisuus

Poisto- tai hoitoilmoitusjärjestelmä on ollut käytössä Suomen terveydenhuoltolaitoksissa vuodesta 1967 lähtien. Poistoilmoitus (hoidon päättämisilmoitus) muuttui hoitoilmoitukseksi vuoden 1994 alusta. Järjestelmä on alun perin kattanut ainoastaan erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon laitoshoidon.

Perusterveydenhuollon avohoidon käyntitiedot (Avohilmo) tulivat osaksi hoitoilmoitusjärjestelmän tiedonkeruuta vuonna 2011. Avohilmo-tiedonkeruu korvasi vuonna 2002 aloitetun niin kutsutun Notitia-tiedonkeruun ja samalla tiedonkeruu muuttui sähköisellä tiedonsiirrolla suoraan potilastietojärjestelmistä tapahtuvaksi.

Perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon avohoitokäyntien sekä terveyskeskusten vuodeosastojen tiedot raportoitiin samassa tilastoraportissa tilastovuosilta 2011–2014. Tilastovuodesta 2015 lähtien perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon avohoitokäyntien tiedot raportoidaan yhdessä tilastoraportissa ja terveyskeskusten vuodeosastojen tiedot voidaan julkaista erillisenä tilastoraporttina.

Työterveyshuollon palveluntuottajat alkoivat tuottamaan tietoja vuodesta 2020 lähtien Avohilmo-tiedonkeruuseen. Työterveyshuollon tietoja ei raportoida tässä tilastoraportissa, koska työterveyshuolto ei kuulu perusterveydenhuollon avohoitoon.

Yksityisten palveluntuottajien käynnit eivät ole mukana tässä tilastoraportissa lukuun ottamatta ostopalveluja.

Tässä tilastoraportissa raportoidaan käyntejä sisältäen läsnä- ja etäasioinnit. Lisäksi raportoidaan ammattihenkilöiden välisten konsultaatioiden määrää. Näiden lisäksi vuosittain kirjattiin miljoonia muita tapahtumia, joissa asiakas ei ole läsnä. Näitä ovat esimerkiksi ammattihenkilöiden väliset neuvottelut ja asiakkaan asioiden hoitaminen esimerkiksi lääkereseptin uusimiseen, laboratoriovastauksen tarkastamiseen tai lähetteen laatimiseen liittyen. Nämä yhteystavat ovat mukana liitetiedostojen taulukoissa. Tilastoraportissa ei ole mukana yhteisötilaisuuksia.

Etäasioinnit lisääntyivät vuoden 2020 jälkeen, joka vaikuttaa tilastoraportin vertailukelpoisuuteen sitä edeltäviin vuosiin verrattuna. Lisäksi ammattihenkilöiden väliset konsultaatiot ovat lisääntyneet.

Tietojen saatavuus ja selkeys

Perusterveydenhuollon tilastosta julkaistaan vuonna 2024 tilastoraportti vuoden 2023 perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon avohoitokäynneistä. Tilastoraportti julkaistaan vuosittain THL:n verkkosivulla. Tilaston tiedot ovat saatavilla tietokantaraporteilta, Sotkanetistä, vuosikirjoista ja kansainvälisissä tilastojulkaisuista.

Hoitoilmoitusrekisterin yksilötason tiedot ovat salassa pidettäviä. Yksilötason tietojen luovuttaminen Hoitoilmoitusrekisteristä edellyttää aina tietojen luovutuksen oikeutuksen tarkistusta. Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata voi myöntää tietoluvan salassa pidettävien tietojen toissijaiseen käyttöön. Tietojen luovuttamisen ehdoista ja tutkimuslupien hakemisesta tietoja löytyy THL verkkosivuilta.
Laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä (Finlex)
Tutkimuskäyttö ja tietoluvat

Tilastovuoden 2023 perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon avohoitokäynnit - tilastoraportin erityiskysymykset

Perusterveydenhuollon avohoidon käyntimäärät palautuivat koronaepidemiaa edeltävän vuoden 2019 tasolle. Käyntimäärät laskivat eniten Muu terveydenhoito -palvelumuodossa, koska tähän palveluun ohjattiin kirjattavaksi korona- ja influenssarokotuksiin liittyvät käynnit. Suun terveydenhuollossa käyntimäärä ei edelleenkään palautunut vuoden 2019 tasolle. 

Julkisen perusterveydenhuollon hankkimien ostopalvelujen Avohilmo-rekisteriin saadut tiedot eivät ole kattavia. Erityisesti palvelusetelikäynneissä on tunnistettu merkittäviä puutteita.

Tässä tilastoraportissa ei ole mukana yksityisten palveluntuottajien kokonaan yksityisiä käyntejä ja työterveyshuollon tietoja. Avohilmo-rekisterissä yksityisen terveydenhuollon käyntimäärä oli 5,4 miljoonaa käyntiä vuonna 2023 ja 3,9 miljoonaa vuonna 2022. Työterveyshuollon käyntimäärä oli 12,8 miljoonaa käyntiä vuonna 2023 ja 12,6 miljoonaa vuonna 2022.

Tilastoraporttiin on lisätty useita liitetaulukoita.

Tiedonkeruun ohjeistus ja tietosisällöt on julkaistu hoitoilmoitusoppaissa.

Lisätietoa