Alkoholijuomien hintakehitys

Laatuseloste

Alkoholijuomien hintaindeksti -tilaston laatuselosteessa arvioidaan tilastokohtaisesti tilaston luotettavuutta ja sopivuutta eri käyttötarkoituksiin. Laatuselosteessa noudatetaan Suomen virallisen tilaston (SVT) suosituksia.

Tilastotietojen relevanssi

Alkoholijuomien hintaindeksit -tilasto kuvaa kuluttajien alkoholijuomista maksamien hintojen kehitystä.

Alkoholijuomien hintaindeksin (2017:12=100) referenssijakso on vuoden 2017 joulukuu. Aiemmat alkoholijuomien hintaindeksien referenssijaksot ovat olleet vuodet 1951, 1969 ja 2000. 

Julkaisun tiedot perustuvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) (vuoteen 2008 saakka Stakesin), Alko Oy:n ja Tilastokeskuksen keräämiin valtakunnallisiin tilastoihin ja rekistereihin. Niiden keruu perustuu Tilastolakiin (280/2004) ja lakiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (668/2008).

Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus

Alkoholijuomien hintaindeksi lasketaan painottamalla yhteen alkoholijuomien vähittäismyyntihintaindeksi ja anniskeluhintaindeksi. Painoina käytetään laskettavaa indeksiä vastaavan vuoden alkoholijuomien kulutuksen arvo-osuuksia.

Vähittäismyynnin hintaindeksi lasketaan painottamalla yhteen Alko Oy:n laatimat Alkon alkoholijuomien hintaindeksit ja Tilastokeskuksen laskemat elintarvikeliikkeiden alkoholijuomien hintaindeksit. Painoina käytetään laskettavaa indeksiä vastaavan vuoden alkoholijuomien kulutuksen arvo-osuuksia.

Anniskeluhintojen hintaseurantaa varten THL kerää neljä kertaa vuodessa noin 190 ravintolalta esimerkkijuomien ravintolahintatiedot. Otoksessa on mukana keskimäärin 120 AB-ravintolaa ja 70 C-ravintolaa. Kyselyn ravintolat valitaan satunnaisotannalla, ja yksi ravintola on kyselyssä mukana keskimäärin 3 vuotta. Niille otantaan valituille ravintoloille, jotka eivät vastaa määräaikaan mennessä, lähetetään muistutuskirje. Ravintolat ilmoittavat kustakin määritellystä juomaryhmästä suosituimman tuotteensa hinnan.

Hintaindeksien laskennassa sovelletaan Divisia-Törnqvist-indeksikaavaa. Käytetystä indeksistä ja menetelmistä löytyy tarkempi kuvaus julkaisusta Valtion tuottavuustilaston laatuseloste 2007.

Valtion tuottavuustilaston laatuseloste 2007

Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Vähittäismyynnin tietojen oikeellisuus riippuu Alko Oy:ltä ja Tilastokeskukselta saatavien tietojen oikeellisuudesta ja tarkkuudesta. Virhettä epäiltäessä tiedot tarkistetaan.

Anniskelumyynnin tiedot ovat oikeita, jos ravintolat ilmoittavat hintatiedot oikein. Hintatietoja verrataan aikaisempiin ja suurten poikkeamien syyt pyritään selvittämään. Jos epäillään virhettä, tieto jätetään tilastoinnin ulkopuolelle.

Myyntiin tulevat uudet tuotteet voidaan ottaa mukaan indeksilaskentaan vasta, kun ne ovat olleet markkinoilla vähintään kahden laskentakauden ajan.

Tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

THL tuottaa vähittäismyynnin hintaindeksit kuukausittain ja ne ovat saatavilla tilastokuukautta seuraavan kuukauden 14. päivänä tai sitä seuraavana arkipäivänä. Anniskelumyynnin hintaindeksit lasketaan neljä kertaa vuodessa ja ne ovat saatavilla tilastointikuukautta seuraavan puolentoista kuukauden sisällä. Tilasto on ilmestyessään ennakollinen. Lopulliset tiedot julkaistaan tilastointivuotta seuraavan kesän aikana.

Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys

Alkoholijuomien hintakehityksestä julkaistaan vuosittain ilmestyvä tilastoraportti, joka löytyy THL:n verkkosivuilta. Tiedot löytyvät myös SVT-sarjaan kuuluvasta Päihdetilastollisesta vuosikirjasta.

Tilastojen vertailukelpoisuus

Alkoholijuomien hintakehitystä kuvaavia tietoja on tuotettu vuosina 1932–1994 Alko Oy:ssä. Vuodesta 1995 lähtien alkoholijuomien hintaindeksit on laadittu ja julkaistu Stakesissa ja vuodesta 2009 lähtien THL:ssa. Alko Oy on vuodesta 1995 lähtien kerännyt ja laatinut alkoholijuomien hintaindeksisarjat Alkon vähittäismyynnin osalta, Tilastokeskus elintarvikeliikkeiden myymien alkoholijuomien osalta ja THL ravintoloissa anniskeltavien alkoholijuomien osalta.

Saadut indeksisarjat painotetaan yhteen ja julkaistaan THL:ssa. Alkoholijuomien hintakehitystä kuvaavat tiedot ovat saatavilla vuodesta 1951 alkaen THL:sta. Käsitteet ja määritelmät ovat pysyneet samansisältöisinä. Julkaisussa käytetyt käsitteet on määritelty tekstin kohdassa Käsitteet ja määritelmät.

Tilastoissa käytetään käyttötarkoituksen mukaista tuoteluokitusta, joka perustuu kansainvälisesti hyväksytyn COICOP-luokituksen Euroopan unionin tilastotoimessa vahvistettuun versioon. Kansallista käyttöä varten luokitusta on hieman tarkennettu.

COICOP-luokitus

Selkeys ja eheys/yhtenäisyys

Tilastoraportti sisältää koko maan kattavia hintatietoja. 

Vuoden 2018 ennakkotietoja koskevat erityiskysymykset

Alkoholin valmisteveroja korotettiin 1.1.2018 keskimäärin 10 prosenttia. Mietojen käymisteitse valmistettujen juomien veroa korotettiin 10,7 prosenttia, viinin veroa 13,0 prosenttia, oluen veroa 10,9 prosenttia ja välituotteiden veroa 9,9 prosenttia ja väkevien alkoholijuomien veroa 5,0 prosenttia. 

Alkoholilain uudistus tuli kokonaisuudessaan voimaan 1.3.2018. Eräät uudistukset tulivat voimaan jo 1.1.2018. Tällöin päivittäistavarakaupat ja vastaavat saivat oikeuden myydä enintään 5,5 tilavuusprosenttia alkoholia sisältäviä juomia aiemman 4,7 tilavuusprosentin sijaan. Samalla valmistustaparajoite poistui. 1.3.2018 alkaen ravintolat voivat anniskella kaikkia alkoholijuomia yhdellä anniskeluluvalla aiempien A-, B-, ja C-lupien sijaan. Muutosten seuraamiseksi alkoholijuomien hintaindeksin referenssijaksoksi vaihdettiin joulukuu 2017.