Terveystarkastusten ja muiden käyntien toteumat äitiys- ja lastenneuvolassa sekä kouluterveydenhuollossa

Laatuseloste

Tilastotietojen relevanssi

Tilaston tiedot perusterveydenhuollon toiminnasta pohjautuvat Hoitoilmoitusrekisterin tietoihin. Tilasto sisältää tietoja lasta odottavien naisten sekä lasten ja nuorten terveyden edistämiseksi tehdyistä terveystarkastuksista.

Terveystarkastusten ajankohdat ja sisällöt ohjeistaa Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (VNA 380/2009, nykyisin VNA 338/2011), joka tuli voimaan 1.7.2009. Terveystarkastuksia koskevat 9 ja 10 § tulivat voimaan 1.1.2011.

Tilasto on tarkoitettu neuvola- ja kouluterveydenhuollon toiminnan seurannan, arvioinnin, valvonnan ja ohjauksen tueksi terveydenhuollon ammattihenkilöille, hallintoviranomaisille, suunnittelijoille ja tutkijoille, jotka tarvitsevat ajantasaista tietoa terveyskeskusten palvelutuotannosta Suomessa. Tilaston pohjana olevan Hilmo-rekisterin osarekisteriin, perusterveydenhuollon hoitoilmoitusrekisterin, Avohilmon, tietosisältöä ja tiedonkeruuta sekä raportointia kehitetään yhteistyössä tiedontuottajien ja käyttäjien kanssa. Tilaston tietojen keruu perustuu lainsäädäntöön.
Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (668/2008) (Finlex) 
Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (553/2019) (Finlex) 
Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (710/2023) (Finlex) 
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (703/2023) (Finlex)

Menetelmäkuvaus

Tämä tilastoraportti perustuu palveluntuottajien potilastietojärjestelmiin kirjattuihin ja sieltä lähetettyihin ja Avohilmoon vastaanotettuihin asiakaskäyntitietoihin. Uusia tietoja, päivityksiä ja muutoksia aiemmin toimitettuihin tietueisiin vastaanotetaan Avohilmo-rekisteriin jatkuvasti. Ajantasaisin Avohilmo-tieto on saatavilla THL:n verkkosivuilla tietokantaraporteilta. Tässä tilastoraportissa esitetään 3.9.2023 mennessä (Laajat tarkastukset lastenneuvoloissa ja kouluterveydenhuollossa), 28.1.2024 mennessä (Suun terveydenhuollon terveystarkastukset) tai 23.9.2023 mennessä (muut neuvola-asetuksen tietokantaraportit) Avohilmoon tulleet tiedot, jotka on päivitetty samana päivänä tietokantaraportteihin. Taulukoissa ja kuvioissa käytetään pääsääntöisesti tietokantaraportteja, jotka julkaistaan Avohilmon raportointi – osiossa otsikon ”Neuvola-asetuksen tiedot” alla tai tietokantaraportit sivulla. Nämä tietokantaraportit julkaistaan vuosittain tämän tilastoraportin julkaisun yhteydessä.

Avohilmon tietokantaraportit

Kirjaaminen potilastietojärjestelmään

Potilastietojärjestelmät tallentavat osan asiakkaan käyntitiedoista automaattisesti (kuten käyntien aikaleimat), osan tiedoista ammattilainen valitsee tietojärjestelmän tarjoamista vaihtoehdoista ja osan ammattilainen kirjaa manuaalisesti järjestelmään. Nämä kirjaamistavat vaihtelevat potilastietojärjestelmittäin. Asetuksessa (VNA 338/2011) määritellyt neuvoloissa ja kouluterveydenhuollossa toteutuneet laajat tai määräaikaiset terveystarkastukset tai lisäkäynnit on ohjeistettu kirjaamaan potilastietojärjestelmään käyttäen THL- Toimenpideluokituksen tai käytöstä jo poistuneen SPAT-luokituksen (Perusterveydenhuollon avohoidon toimintoluokitus) mukaisia toimenpidekoodeja.

Potilastietojärjestelmään rakenteisena kirjattavat koodit ja tilastossa käytetyt luokitukset sekä muut tiedonkeruun ohjeet on kuvattu terveydenhuollon hoitoilmoitusoppaassa sekä THL:n verkkosivuilla. NEUKO-tietokanta ohjaa toimintaa äitiys- ja lastenneuvoloissa sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa, ja sisältää terveystarkastusten keskeiset menetelmät. Laaja terveystarkastusoppaassa kuvataan laajan terveystarkastuksen järjestäminen alusta loppuun, taustoineen ja yksityiskohtineen. Keskeiset käsitteet ja määritelmät kuvataan erikseen tilastoraportin tekstiosassa sekä Lastenneuvoloiden ja kouluterveydenhuollon kirjaamisen oppaassa.

Viitteet:

Kouluterveydenhuolto, Avohilmo-kirjaukset NEUKO-tietokanta Hakulinen-Viitanen, Tuovi ym. (2012)
Laaja terveystarkastus - Ohjeistus äitiys- ja lasten-neuvolatoimintaan sekä kouluterveydenhuoltoon. Opas: 22. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Avohilmon tietokantaraportit
Hoitoilmoitusopas terveydenhuollolle 2023
Lastenneuvoloiden ja kouluterveydenhuollon kirjaamisen opas

Rekisteripoimintojen rajaukset

Äitiysneuvoloiden laajojen terveystarkastustietojen rekisteripoiminnan rajauksena käytettiin äitiysneuvolan laajan terveystarkastuksen THL-Toimenpidetietoa (tai lakkautettua SPAT-koodistoa). Lisäksi rekisteripoiminnassa edellytettiin samaan asiakkaaseen liittyvää sekä lääkärin että terveydenhoitajan tekemää laajan terveystarkastuksen toimenpidekirjausta. Tietokantaraporteilta voi halutessaan tarkastella terveydenhuollon eri ammattilaisten suorittamien tarkastusten vuosittaisia äitiysneuvoloiden käynti- ja asiakasmääriä tarkemmin.

Äitiysneuvoloiden laajojen terveystarkastusten kattavuus arvioitiin raskausaikana toteutuneiden laajojen terveystarkastusten asiakasmäärien osuutena raportointivuonna alkaneiden raskauksien lukumäärää kohden. Koko maan kattavuuksia laskettaessa koko maan samana vuonna alkaneiden raskauksien lukumäärästä vähennettiin samana vuonna Ahvenanmaalle kirjattujen samana vuonna alkaneiden raskauksien lukumäärä, koska Ahvenanmaalta ei ollut käytettävissä lainkaan terveystarkastuskäyntitietoja.

Tietokantaraporttien poimintaehdoissa uusi raskaus määritetään siten, että valitaan ensimmäinen käynti äitiysneuvolan palvelumuodossa siten, että edellisestä äitiysneuvolakäynnistä on kulunut yli 280 vuorokautta. Uuden raskauden kesto on tästä ensimmäisestä käynnistä 365 vuorokautta. Laajat tarkastukset äitiysneuvolassa haetaan tältä 365:n vuorokauden ajanjaksolta. Määrittelyssä ei yritetä huomioida keskenmenoja tai raskauden keskeyttämistä.

Äitiysneuvoloissa toteutuneiden laajojen terveystarkastusten lisäksi tässä tilastoraportissa esitetään äitiysneuvolan seurantakäynneistä lääkärin ja terveydenhoitajan tai kätilön tekemät seuraavat THL Toimenpidekirjaukset käyntien ja asiakkaiden lukumäärän mukaan kalenterivuosina 2015-2022:

 • normaaliraskauden seuranta (SPAT1196) (poistunut koodi 31.12.2014) 
 • raskaana olevan terveystarkastus (OAA11, SPAT1379)
 • synnytyksen jälkitarkastus (OAA12, SPAT1380) 
 • yksilöllisen tarpeen mukaan tehty terveystarkastus (OAA41, SPAT1317) 
 • erityisen tuen tarpeen mukainen käynti (OAA43, SPAT1389)

Lasta odottavien perheiden laajat terveystarkastukset (Avohilmo) 
Äitiysneuvolan seurantakäynnit (Avohilmo)

Lastenneuvoloiden ja kouluterveydenhuollon laajojen terveystarkastusten tietojen rekisteripoiminta rajattiin käsittämään lääkärin ja terveydenhoitajan tekemän laajan terveystarkastuksen toimenpiteen (THL-Toimenpide-/ SPAT-koodi) kirjausmerkinnän mukaan tarkastusikäisille lapsille ja nuorille.

Lastenneuvolan laajoissa tarkastuksissa raportointivuosi on se vuosi, kun lapsi saavuttaa asetuksessa määrätyn iän. Esimerkiksi puolitoistavuotiaan laajojen tarkastusten raportointivuosi on se vuosi, kun lapsi täyttää 18 kuukautta. Laajojen tarkastusten tiedot poimitaan kullekin ikäryhmälle määritetyn vaihteluvälin mukaan riippumatta kalenterivuodesta. Ikäluokittaiset laajojen terveystarkastusten toteutumisiän vaihteluvälit on kuvattu alempana tässä raportissa. Esimerkiksi puolitoistavuotiaan osalta ikähaarukka on 16 - 20 kuukautta.

Kouluterveydenhuollon laajat tarkastukset esitetään vastaavasti kouluvuosittain 1.6. – 31.5., kun lapsi on iältään 1. luokkalainen, 5. luokkalainen tai 8. luokkalainen. Laajojen tarkastusten tiedot poimitaan alla olevissa vaihteluväleissä riippumatta todellisesta luokka-asteesta. Lastenneuvola- ja kouluterveydenhuollossa toteutuneiden laajoihin terveystarkastuksiin sisältyvien sekä lääkärin että terveydenhoitajan tarkastuksen edellytettiin ajoittuneen ikäryhmittäin seuraaville vaihteluväleille:

Asetuksen mukainen terveystarkastusikä Luokittelun vaihteluväli
4 kuukautta tasan 3 kuukautta – alle 5 kuukautta
1,5 vuotta tasan 16 kuukautta – alle 21 kuukautta
4 vuotta tasan 4 vuotta – alle 5 vuotta
1. luokka tasan 6 vuotta – alle 9 vuotta
5. luokka tasan 10 vuotta – alle 13 vuotta
8. luokka tasan 12 vuotta – alle 15 vuotta

Edelleen lastenneuvoloiden ja kouluterveydenhuollon laajojen terveystarkastusten rekisteripoiminnassa edellytettiin samaan asiakkaaseen liittyvää sekä lääkärin että terveydenhoitajan tekemää lapsen iänmukaista laajan terveystarkastuksen toimenpidekirjausta eo. taulukon mukaisella vaihteluvälillä. Tietokantaraporteilta voi halutessaan tarkastella terveydenhuollon eri ammattilaisten suorittamien lastenneuvola- ja kouluterveystarkastusten vuosittaisia käynti- ja asiakasmääriä tarkemmin. Laajojen terveystarkastusten toteutumisen kattavuus arvioitiin toteutuneiden laajojen terveystarkastusten asiakkaiden (lasten) vuosittaisen lukumäärän osuutena kyseisen vuoden viimeisenä päivänä tilastoitua saman ikäistä väestöä kohden (Tilastokeskus StatFin). 
Laajat terveystarkastukset lastenneuvolassa ja kouluterveydenhuollossa (Avohilmo)

Lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon määräaikaisten, yksilöllisen tarpeen mukaisten, erityisen tarpeen mukaisten ja lastensuojelulain mukaisten terveystarkastusten tiedot esitetään tässä tilastoraportissa käyntien ja asiakkaiden lukumäärinä. Lastenneuvolan määräaikaisten terveystarkastuksien tiedot on poimittu kalenterivuosittain ja kouluterveydenhuollon lukuvuosittain 1.6–31.5 kirjatusta THL-Toimenpiteistä (SPAT) seuraavasti:

 • määräaikainen terveystarkastus (OAA40, SPAT1315)
 • yksilöllisen tarpeen mukainen terveystarkastus (OAA41, SPAT1317)
 • yksilöllisen tarpeen mukainen laaja terveystarkastus (OAA42, SPAT1388)
 • erityisen tuen tarpeen mukainen käynti (OAA43, SPAT1389)
 • lastensuojelulain mukainen terveyden tutkiminen (OAA49, SPAT1320)

Lastenneuvola- ja kouluterveydenhuollossa toteutuneiden muiden kuin laajojen terveystarkastusten ikäryhmät määriteltiin seuraavasti:

Raportin esitysmuoto Luokittelun määritys
alle 1 vuotta alle 1 vuotta
1-6 vuotta tasan 1 vuotta – alle 7 vuotta
7-16 vuotta tasan 7 vuotta – alle 17 vuotta

Määräaikaiset terveystarkastukset ja lisäkäynnit lastenneuvolassa ja kouluterveydenhuollossa (Avohilmo)

Vanhemmuuden tunnustaminen tehdään käytännössä aina äitiysneuvolassa, minkä vuoksi poiminnassa ei erikseen ole rajattu palvelumuotona äitiysneuvolaa. Vanhemmuuden tunnustamisen tieto raskauden aikana on poimittu terveydenhoitajan tai kätilön kirjaamista THL-Toimenpiteistä (SPAT) seuraavasti:

 • Isyyden tunnustaminen vastaanottaminen ennen lapsen syntymää (OAA70, SPAT1399)
 • Äitiyden tunnustamisen vastaanottaminen ennen lapsen syntymää (OAA71)

Suun terveydenhuollon terveystarkastustiedot perustuvat hammaslääkärien, suuhygienistien ja hammashoitajien tekemiin THL-Toimenpide-kirjauksiin sekä terveydenhoitajien tekemien THL-Toimenpide- (tai SPAT-) kirjauksien poimintaan Avohilmosta:

 • suun terveystarkastus 1. lasta odottavalle
 • suun terveystarkastus, alle 1–vuotiaalle
 • suun terveystarkastus, 1–6 –vuotiaalle
 • suun terveystarkastus, 7–15 –vuotiaalle

Suun terveydenhuollon terveystarkastukset (Avohilmo)

Tietojen kattavuus

Perusterveydenhuollon avohoidon äitiys- ja lastenneuvolan sekä kouluterveyden-huollon käyntitiedot saatiin kattavasti vuonna 2022 lukuun ottamatta Helsinkiä, Vantaata, Keravaa ja Kauniaista, joiden tiedoissa on ollut puutteita aiemmasta potilastietojärjestelmästä uuteen siirryttäessä. Vantaalla potilastietojärjestelmä vaihtui keväällä 2019 ja Helsingissä, Keravalla ja Kauniaisissa keväällä 2021. Esimerkiksi Helsingin äitiys- ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhuollon käyntitiedoissa on puutteita vuoden 2021 keväästä alkaen. 

Perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon käyntimäärät, Käynnit vuosittain ja kuukausittain

Laatuselosteen kuviossa 1 ja taulukoissa 1 ja 2 (ks. tilastoraportti) esitetään Helsingin, Keravan ja Vantaan tiedontoimitusongelmien vaikutus koko maan vuosittaisiin laajojen terveystarkastusten kattavuuksiin. Kouluterveydenhuollon 8.luokkalaisten viimeinen tarkastelujakso (tässä raportissa lukuvuosi 2022-23) jää toistuvasti vuosittain vajaaksi, koska kaikkia 8.-luokkalaisten tarkastuksia ei ole vielä raportin julkaisuvaiheessa ehditty toteuttaa. Nämä tiedot täydentyvät aina seuraavassa julkaistavassa tilastoraporteissa. 

Laajojen terveystarkastusten tietojen siirtymiseen rekisteriin ja näiden terveystarkastusten kattavuutta alentaa väistämättä se, jos lääkärintarkastus toteutetaan ostopalveluna tai palvelusetelillä tai muusta syystä käynnin tiedot eivät siirry rekisteriin ohjeistetulla tavalla tai kirjaamisohjeistusta ei noudateta (esim. laajan terveystarkastuksen rakenteisen kirjaamisen toimenpidekoodi jää kirjaamatta tai tiedot eivät siirry julkisen järjestelmän ylläpitämään potilasrekisteriin) tai laajoihin terveystarkastuksiin sisältyvä terveydenhoitajan ja lääkärin yhteisenä vastaanottokäynnillä toteutetun tarkastuksen kirjaa ainoastaan toinen ammattilaisista. Lisäksi on mahdollista, että tietojen kirjaaminen suoritetaan siten, ettei siitä synny erillistä käyntiä eivätkä tiedot sen vuoksi siirry Avohilmoon. 

Esimerkkinä kirjaamisen mahdollisista puutteellisuuksista voidaan tarkastella 4-vuotiaiden lasten laajaa terveystarkastusta vuonna 2022. Tällöin lapsia, joille 4-vuotiaana laajan tarkastuksen teki sekä lääkäri että hoitaja, oli 26 865 (kattavuus 55 prosenttia ikäluokasta). Samassa ikäluokassa oli kuitenkin 33 299 lasta, joille laajan tarkastuksen oli tehnyt lääkäri. Kattavuus olisi tällöin 68 prosenttia ikäluokasta. Vastaavasti 5. luokalla olevia koululaisia, joille lukuvuonna 2022-2023 laajan tarkastuksen teki sekä lääkäri että hoitaja, oli 32 590 (kattavuus 52 prosenttia ikäluokasta) ja viidesluokkalaisia, joille laajan tarkastuksen teki lääkäri oli samassa ikäluokassa 37 693. Kattavuus olisi tällöin 60 prosenttia ikäluokasta.

Tilastokuvaaja, päähavainnot kerrottu sivun tekstissä ja tarkat lukumäärät Laatuselosteen taulukoissa 1 ja 2.

Laatuselosteen kuvio 1. Laajojen terveystarkastusten kattavuudet neuvoloissa ikätarkastuksen mukaan eri vuosina (A) ja kouluterveydenhuollossa koululuokittain eri lukuvuosina (B). Yhtenäisillä viivoilla kuvattu koko maan kattavuudet ja katkoviivoilla kattavuudet koskien muita alueita kuin Helsinkiä, Vantaata ja Keravaa eli kaupunkeja, joista on viime vuosina ollut tiedontoimituksen puutteita liittyen Apotin käyttöönottoon

Ikävälimäärityksen väljentämisen vaikutus neljän kuukauden iän tarkastusten kattavuuteen

Neuvola-asetuksen mukaan ja tässä raportissa esitettiin neljän kuukauden iän laajojen terveystarkastuksen toteutumisen ja kirjaamisen kattavuus kolmen kuukauden ja alle viiden kuukauden ikävälillä. Tähän ikäväliin tuli osua sekä terveydenhoitajan että lääkärin kirjaama neljän kuukauden iän laaja terveystarkastus. Tarkastelimme lisäksi vastaavaa neljän kuukauden laajan terveystarkastuksen toteumaa väljemmällä ikävälimäärityksellä: kolmesta kuukaudesta alle 12 kuukauden ikään. Tämän jälkeen vertasimme näillä erilaisilla ikävälimäärityksillä toteutuneiden laajojen terveystarkastusten vuosittaisia lapsimääriä ja kattavuuksia. Laatuselosteen taulukossa 3 (ks. tilastoraportti) nähdään, kuinka ikävälimääritystä väljentämällä toteutuneiden laajojen terveystarkastusten lukumäärä näytti kasvavan ja näin ollen tiukempaa ikäväliä soveltaen toteutuneista laajoista terveystarkastuksista oli jäänyt pois ainakin neljästä prosentista (1025 tarkastusta vuonna 2015) kuuteen prosenttiin (1241 tarkastusta vuonna 2022) terveystarkastuksia. Ikävälin väljentäminen lisäsi 2 prosenttiyksikköä neljän kuukauden ikäisten laajojen terveystarkastusten kattavuutta vuosittain. Nämä kattavuusarvioista poisjääneet tarkastukset eivät osuneet neuvola-asetuksen edellyttämään ikäväliin ja koska tilastoraportissa esitämme ensisijaisesti neuvola-asetuksen mukaisten toteutuneiden terveystarkastusten kattavuudet, emme siksi sisällyttäneet näitä ikävälin ylittäneitä tarkastuksia raporttiin. 

Osassa kunnista/kaupungeista pääosa (yli 50%) laajoihin terveystarkastuksiin sisältyneistä terveydenhoitajakäynneistä oli ajoittunut alle kolmen kuukauden ja kolmen viikon ja osassa pääosa (yli 50%) yli kolmen kuukauden ja kolmen viikon ikään. Laatuselosteen kuvio 2 (ks. tilastoraportti) osoittaa laajojen terveystarkastusten terveydenhoitajakäyntien varhaisen ajoittumisiän (alle 3.75 kuukauden iässä) osuuden lisääntymisen noin 10 prosenttiyksiköllä aikavälillä 2015-2022 kaikista terveydenhoitajien laajoista neljän kuukauden iässä tehtävistä laajoista terveystarkastuksista, joihin oli sisältynyt kirjausohjeiden mukainen ja rekisteriin saatu tieto toteutuneesta laajasta lääkärintarkastuksesta. Tässä tarkastelussa neljän kuukauden laajojen terveystarkastusten edellytettiin sisältävän sekä terveydenhoitajan että lääkärien kirjaamat toimenpidekoodit ja näiden molempien käyntien aikaleimojen ja syntymäaikojen perusteella laskettujen lapsen terveystarkastuskäynti-ikien tuli osua ikävälille: kolmen kuukauden iästä alle 12 kuukauden ikään. 

Tarkastelimme terveydenhoitajan vastaanotolla 4kk ikäisten lasten laajojen terveystarkastusten kuukausittaista ajoittumista eri vuosina rajaten 4kk ikätarkastuksen iän vaihteluvälin 3kk-12kk (Laatuselosteen kuvio 3, ks. tilastoraportti). Kuukausittaisten käyntimäärien nähtiin laskevan vuodesta 2015 vuoteen 2022. Alhaisin kävijämäärä havaittiin heinäkuussa 2022.

Tietojen tarkkuus ja luotettavuus

Tilaston perusjoukko muodostuu kaikista niistä henkilöistä, jotka ovat käyneet perusterveydenhuollon äitiys- ja lastenneuvolassa vuoden 2022 aikana tai kouluterveydenhuollossa käynneillä lukuvuonna 2022–2023. Perusterveydenhuollon järjestämisestä vastaava hyvinvointialue on vastuussa myös tietojen toimittamisesta THL:ään silloin, kun palvelu ostetaan esimerkiksi yksityiseltä palveluntuottajalta. 
Tietojen oikeellisuus on riippuvainen tiedonantajien toimittamien tietojen laadusta ja oikeellisuudesta. Tiedot toimitetaan THL:ään sähköisesti kerran vuorokaudessa tai potilastietojärjestelmäriippuvalla syklillä tapahtuvalla automaattisella poiminnalla potilastietojärjestelmistä. Tietojen toimittamisen frekvenssistä ei ole erillistä määräystä laissa tai asetuksissa.

THL ja tietojen toimittajat seuraavat tietojen laatua Avohilmon päivittäin päivittyvältä pikaraportilta sekä kuukausittain päivittyviltä tietokantaraporteilta. THL:n asiantuntijat ovat yhteydessä tiedontoimittajiin ja tietojärjestelmätoimittajiin ja pyytävät tietojen korjaamista, mikäli laadussa havaitaan puutteita tai tietojen toimitus keskeytyy yli kahden viikon ajaksi. Tietojen korjaaminen tapahtuu aina tiedon tuottajan toimesta. Tarvittaessa Avohilmo-rekisteriin vastaanotetaan päivitettyjä tai korjattuja aineistoja myös takautuvasti. Avohilmo-tietojen kattavuutta seurataan jatkuvasti. Puuttuvien tietojen korjaamiseksi on oltu tarvittaessa yhteydessä tietojärjestelmätoimittajiin ja palveluntuottajiin. 

Avohilmon tietokantaraportit

Tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Tilastoraportti julkaistaan, kun Avohilmo-tietojen oletetaan olevan riittävän kattavalla tasolla ja sisältävän valtaosan palvelutuottajien korjauksista tilastovuoden tietoihin. Tietojen korjaaminen on kuitenkin mahdollista tämän jälkeenkin, ja päivittyneet tiedot huomioidaan seuraavan vuoden tilastoraportissa. Tästä johtuvat käyntien ja asiakasmäärien pienet lukumäärien lisääntymiset edellisinä vuosina julkaistuihin tilastoraportteihin verrattuna.

Ajantasaiset tiedot tietokantaraporteilta

Päivittäin päivittyvältä Avohilmon pikaraportilta on saatavilla tietoja perusterveydenhuollon avohoidon tapahtumista. Kuukausittain päivittyvät tietokantaraportit, eli tiivisteet ja kuutiot, mahdollistavat käyttäjän omat valinnat ja tiedonhaun rekisteriaineistosta. Tiivisteillä tarkoitetaan valmiiksi tehtyä koostetta aihealueen keskeisistä tiedoista. Kuutiot mahdollistavat tietojen monipuolisemman tarkastelun. Äitiys- ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhuollon terveystarkastustiedot ovat saatavilla vuosittain päivittyviltä tietokantaraporteilta. Tiedot on kuvattu koko maan, hyvinvointialueen, palveluntuottajan ja toimipaikan tasolla.

Avohilmon tietokantaraportit

Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanetistä vuosittain päivittyviä tietoja on mahdollista tarkastella kunta, maakunta tai hyvinvointialue ja koko maan tasolla väestöön suhteutettuna ja absoluuttisina lukuina.

Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet

Laajemmin aihekohtaisilla tilastoraporteilla raportoidaan vuosittain perusterveydenhuollon avohoidon käyntitietoja eri ammattiryhmissä ja palvelumuodoissa, käyntien syitä avohoidon käynneillä sekä terveyskeskuksien vuodeosastojen tietoja potilaista, hoitopäivistä ja -jaksoista. Tilastoraporttien tarkempi julkaisuaikataulu ilmenee THL:n tilastojen julkaisukalenterista.

THL Tilastojen julkaisukalenteri

Tietojen yhtenäisyys ja vertailukelpoisuus

Poisto-/hoitoilmoitusjärjestelmä on ollut käytössä Suomen terveydenhuoltolaitoksissa vuodesta 1967 lähtien. Poistoilmoitus (hoidon päättämisilmoitus) muuttui hoitoilmoitukseksi vuoden 1994 alusta. Järjestelmä on alun perin kattanut ainoastaan erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon laitoshoidon. Perusterveydenhuollon avohoidon käyntitiedot (Avohilmo) tulivat osaksi hoitoilmoitusjärjestelmän tiedonkeruuta vuonna 2011. Avohilmo-tiedonkeruu korvasi vuonna 2002 aloitetun niin kutsutun Notitia-tiedonkeruun ja samalla tiedonkeruu muuttui sähköisellä tiedonsiirrolla suoraan potilastietojärjestelmistä tapahtuvaksi.

Tietojen saatavuus ja selkeys

Hoitoilmoitusrekisterin yksilötason tiedot ovat salassa pidettäviä. Yksilötason tietojen luovuttaminen Hoitoilmoitusrekisteristä edellyttää aina tietojen luovutuksen oikeutuksen tarkistusta. Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata voi myöntää tietoluvan salassa pidettävien tietojen toissijaiseen käyttöön. Tietojen luovuttamisen ehdoista ja tutkimuslupien hakemisesta tietoja löytyy THL:n verkkosivuilta.

Tutkimuskäyttö ja tietoluvat -THL
Laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä (Finlex)

Vuonna 2019 julkaistiin ensimmäistä kertaa Avohilmo-aineistosta erillinen tilastoraportti äitiys- ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhuollon terveystarkastusten toteutumisesta. Edellinen neuvola- ja kouluterveystarkastusten raportti julkaistiin alkuvuodesta 2023. Tilastoraportit julkaistaan THL:n verkkosivulla.

Tilaston tiedot ovat saatavilla tietokantaraporteilta. Terveystarkastuksien tietokantaraportit on julkaistu vuodesta 2015 lähtien THL:n verkkosivuilla. Terveystarkastuksien toteutumisen tietoja on saatavilla myös Sotkanet-indikaattoripankissa, THL:n Sotekuva-verkkopalvelussa, Tilastollisessa vuosikirjassa ja perusterveydenhuollon tietokantaraporteista. Valtioneuvoston asetuksessa (VNA 338/2011) ei ole säädetty lasta odottavan perheen laajan terveystarkastuksen ajankohdasta vastaavasti kuten asetuksen mukaisten terveystarkastuksien toteutumisen tiedot tietokantaraporteilla ovat kerran vuodessa päivittyviä aluehallintovirastoittain, terveyskeskuksittain ja toimipaikoittain.

Sosiaali- ja terveysalan tilastollinen vuosikirja 2022
Sotekuva