Salmonellan esiintyvyys Suomessa

Tilastokuvaaja, päähavainnot kerrottu sivun tekstissä.
Vuonna 2023 salmonellatapauksia ilmoitettiin yhteensä 821 (Vuonna 2022: 666).  Vuosittainen ilmaantuvuus oli koko maassa 15/100 000. Tapauksista 53 % oli naisia. Tartuntoja ilmoitettiin eniten elo-lokakuussa. Tartunnoista 47 % oli Suomessa saatuja tartuntoja. 

THL ottaa vastaan salmonellakantoja kotimaisista ja/tai invasiivisista tartunnoista tai jos kyseessä on S. Typhi- tai S. Paratyphi. Vuonna 2023 kaikkiaan 386 salmonellatapauksen bakteerikanta lähetettiin THL:ään. Kotimaisia kantoja lähetettiin 189 (49 %) ja ulkomaisia 30 (8 %). Tieto salmonellan tartuntamaasta jäi puuttumaan 167 (43 %) tapauksessa. 

Kotimaisten salmonellatartuntojen serotyypit

Kotimaisia salmonellatartuntoja (kotimaiset sekä tapaukset, joilta puuttui tartuntamaatieto, N=356) aiheutti 58 eri serotyyppiä. Näistä neljä yleisintä Enteritidis (144), Typhimurium (52), Ryhmä B (21) ja Senftenberg (12) aiheuttivat 64 % tartunnoista. 

Kotimaisten kantojen mikrobilääkeherkkyys

Kotimaisista Enteritidis- kannoista 79 % ja Typhimurium-kannoista 63 % oli herkkiä kaikille testatuille mikrobilääkkeille. Kaikki kotimaiset Ryhmä B-kannat olivat monofaasisia Typhimurium-kantoja ja useimmat olivat moniresistenttejä (80 %).

Verestä eristetyt salmonellakannat

Verestä eristetty salmonellakanta analysoitiin 47 henkilöltä. Suurella osalla näistä tieto tartuntamaasta jäi puuttumaan (45 %), kotimaasta saatuja tartuntoja oli 10 (21 %). Verestä eristetyt kannat jakautuivat 15 eri serotyyppiin, joista yleisin oli Enteritidis (34 %). Verestä eristettyjä Salmonella Typhi-kantoja oli 6 (13%). Nämä tartunnat oli saatu ulkomailta, luukunottamatta yhtä, jonka tartuntamaatieto jäi puuttumaan. 

Kaikille verikannoille tehtiin mikrobilääkeherkkyysmääritys ja neljä kantaa oli moniresistenttejä.

Kokogenomin sekvensoinnit

Kokogenomin sekvensointi (WGS) tehtiin yhteensä 363 salmonellakannalle. Menetelmän avulla tunnistettiin kolme pienempää salmonellaklusteria (klustereissa 6-10 sekvensoitua potilaskantaa) joiden aiheuttajina olivat serotyypit Enteritidis, Mikawasima ja Typhimurium sekä hieman isompi 12 potilaskannan Salmonella Senftenberg klusteri. Ituihin liittyvä Salmonella Enteritidis-kannan aiheuttama epidemia selvitettiin myös WGS:n avulla. Epidemian aikana sekvensointiin jopa 79 potilaskantaa.  

Lisätietoa

Salmonella