Meningokokin esiintyvyys Suomessa

Pylväskaavio esittää verestä ja aivoselkäydinnesteestä tehtyjen Neisseria meningitidis -bakteerilöydösten lukumäärät ja seroryhmäjakauman vuosina 2014–2023. Kaikki meningokokkilöydökset: 10 vuonna 2023; 7 vuonna 2022; 2 vuonna 2021; 5 vuonna 2020; 16 vuosina 2017, 2018 ja 2019. Lähde: Tartuntatautirekisteri.

Vuonna 2023 verestä tai aivo-selkäydinnesteestä todettuja vakavia meningokokki-infektioita ilmoitettiin tartuntatautirekisteriin 10 (ilmaantuvuus 0,18/100 000). Tämä on 6 tapausta vähemmän kuin koronapandemiaa edeltävinä vuosina 2017–2019, jolloin infektioita ilmoitettiin 16 vuosittain. Pandemian hallintaan käytetyt hygienia- ja rajoitustoimet vähensivät vakavan meningokokkitaudin ilmaantuvuutta vuosina 2020–2022. 

Löydöksistä 7 (70 %) todettiin miehillä. Sairastuneista yksi oli alle 5-vuotias. Kaksi kuului ikäryhmään 15–19-vuotiaat ja seitsemän ikäryhmiin 35–85-vuotiaat. Kaikki tapaukset olivat yksittäisiä, eikä tautirypäitä havaittu.

Meningokokkilöydöksistä yhdeksän oli todettu bakteeriviljelyllä ja yksi nukleiinihapon osoituksella.

Viljelylöydöksistä kuusi oli meningokokin seroryhmää B, mikä on yhtä paljon kuin ennen pandemiaa. Meningokokki Y aiheutti infektion kolmelle. Löydöksistä kaksi ei ryhmittynyt fenotyyppisesti, mutta bakteerikantojen osoitettiin kuuluvan meningokokin kapseliryhmään Y kokogenomin sekvensointiin pohjautuvilla menetelmillä. Nukleiinihapon osoituksella todetun löydöksen seroryhmä jäi tuntemattomaksi. 

Vuosina 2021–2023 tartuntatautirekisteriin ei ilmoitettu yhtään seroryhmien C ja W aiheuttamaa infektioita. 

Seroryhmään B kuuluvat bakteerikannat jakaantuivat neljään klooniin, joista samaan klooniin kuuluneet kannat erosivat tarkemmissa analyyseissä kuitenkin selvästi toisistaan.  

Kapseliryhmän Y -kannat kuuluivat tälle seroryhmälle tyypillisesti cc23-klooniin, ja myös ne erosivat tarkemmassa vertailussa toisistaan. 

Meningokokkirokotukset

Yksittäisen meningokokki-infektion yhteydessä lähikontakteille terveydenhuoltohenkilökuntaa lukuun ottamatta tulisi antaa estolääkityksen lisäksi rokotus, jos infektion aiheuttanut kanta on ehkäistävissä meningokokki ACWY-rokotteella. Saatavilla on rokotteita myös B-ryhmän meningokokin aiheuttamien infektioiden torjumiseksi. 

Meningokokkirokotteita on tarjottu kansallisessa rokotusohjelmassa maksutta elokuusta 2020 alkaen THL:n määrittämiin lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluville. Sekvenssitiedon perusteella ohjelmassa oleva meningokokki B -rokote vastasi varsin hyvin (67 %) Suomessa vuonna 2023 esiintyneitä bakteerikantoja.

Varusmiespalvelukseen tai naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen astuvalle tarjotaan rokotussuoja ryhmien A-, C-, W- ja Y-meningokokkeja vastaan. Rokotteita suositellaan yksilöllisen riskinarvion perusteella myös joillekin matkailijoille.

Lisätietoa meningokokkirokotuksista