Mjältbrand

Vad är mjältbrand?

Mjältbrand är en sällsynt infektionssjukdom som orsakas av bakterien Bacillus anthracis. Sjukdomen är främst känd som en sjukdom hos nötkreatur, får, getter och andra växtätare.

Bakterien bildar sporer som kan finnas kvar i jorden i åratal. Smittan är mycket sällsynt hos människor och beror vanligen på kontakt med sjuka djur eller produkter som härstammar från sjuka djur.

Hur smittar mjältbrand?

Mjältbrand smittar inte mellan människor. Människan kan smittas av mjältbrand via sporer på tre olika sätt:

Vid hudkontakt kommer bakteriesporerna in i vävnaderna genom sprickor i huden.

Största delen (95 %) av smittfallen hos människa överförs via huden. Smittan kan till exempel överföras vid hantering av hudar, ull eller kött från sjuka djur. Tack vare effektiv antibiotikabehandling är dödligheten låg i denna sjukdomsform.

Sjukdomen kan smitta via luftvägarna till exempel om man andas in sporer som finns kvar i ull eller hudar från sjuka djur. I eventuella avsiktligt orsakade sjukdomsfall är luftvägarna den mest sannolika smittvägen.

Via luftvägarnas slemhinna kommer sporerna in i lymfkörtlarna i bindvävsrummet och gror där till bakterier.

Via magtarmkanalen kan sporerna komma in i människan till exempel vid förtäring av otillräckligt tillagat kött från ett sjukt djur.

Hur kan mjältbrandssmittan förebyggas?

I områden där sjukdomen förekommer hos djur är det viktigt att vara försiktig vid hanteringen av animaliska produkter, till exempel kött och ull.

Vaccin mot mjältbrand är inte tillgängligt i Finland.

Åtgärder vid misstanke om mjältbrand eller exponering för mjältbrand. Anvisning för hälso- och sjukvårdspersonal (på finska)

Vilka är symtomen på mjältbrand?

När sjukdomen smittar via hudkontakt uppträder symtomen ungefär en vecka efter smittillfället. Först bildas svullnader som påminner om insektsbett och som senare utvecklas till sår. Ofta svullnar de lokala lymfkörtlarna. Om infektionen inte behandlas kan den utvecklas till en allmäninfektion med feber.

Vid smitta via luftvägarna är inkubationstiden vanligtvis 1–5 dygn, men den kan också vara betydligt längre, ända upp till 60 dygn.

Typiskt är att sjukdomsbilden består av två skeden:

 • I början påminner den om en vanlig infektion i de övre luftvägarna.
 • De gifter som bakterien utsöndrar orsakar en kraftig inflammation i lymfkörtlarna i bindvävsrummet och på 2–5 dagar leder detta till akuta andningssvårigheter och en allvarlig allmäninfektion.

Smitta som överförts via luftvägarna kan också vara förknippad med hjärnhinneinflammation. Dödligheten i denna sjukdomsform är hög trots antibiotikabehandling.

Vid smitta via magtarmkanalen är symtomen

 • sår i mun och matstrupe
 • illamående
 • feber
 • magsmärtor
 • blodiga kräkningar
 • kraftig diarré.

Dödligheten är hög.

Vilka är följdsjukdomarna och konsekvenserna av mjältbrand?

Smitta som överförts via luftvägarna och magtarmkanalen ger allvarliga sjukdomsbilder och leder till döden om sjukdomen inte behandlas.

Hur konstateras mjältbrand?

Klinisk misstanke om mjältbrand orsakar en sjukdomsbild som är förknippad med feber och – efter symtom på kortvarig övre luftvägsinfektion – andningssvikt och radiologiskt konstaterad breddökad mediastinum, pleuravätska eller kraftiga magsmärtor och sepsis.

Misstanke om mjältbrand som överförts via hudkontakt orsakar hudförändringar. Först bildas svullnader och blåsor, som efter 2–6 dagar utvecklas till svarta gropformade sårskorpor.

Akut febersjukdom med ovannämnda symtom hos en person som kommer från ett område där mjältbrand förekommer och som har hanterat djur eller produkter från djurriket, kan tyda på naturlig smitta som överförts från djur.

Hur behandlas mjältbrand?

Sjukdomen kan behandlas med vanlig antibiotika, såsom penicillin, tetracyklin och ciprofloxacin. Behandlingen måste inledas i ett så tidigt skede som möjligt redan när smitta misstänks.

Hur vanligt är det med mjältbrand?

I Finland har inga fall av mjältbrand hos människor konstaterats på flera decennier och det senaste fallet hos nötdjur konstaterades 2008.

Mjältbrand hos djur förekommer bland annat i

 • Syd- och Centralafrika
 • området kring Karibiska havet
 • Öst- och Sydeuropa
 • Mellanöstern
 • Asien.

Även på nordamerikanska fastlandet konstateras årligen fall av mjältbrand hos djur.