Fågelinfluensa

Uppdaterad 3.8.2023

På den här sidan:

Sedan år 2020 förekommer högpatogent influensavirus A(H5N1) i stor utsträckning i vilda fågelpopulationer i Europa, särskilt hos måsar. Viruset har orsakat massdöd bland vilda fåglar och tamfåglar samt allvarliga infektioner i däggdjur.

WHO och ECDC (Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar) följer fågelinfluensasituationen i samarbete med nationella myndigheter. Man strävar efter att minimera risken för smittspridning genom bekämpningsåtgärder i rätt tid. Risken för pandemi ökar om viruset börjar spridas mellan däggdjur. Andra influensavirus har som bekant orsakat flera pandemier bland befolkningen.

Sommaren 2023 har man även i Finland konstaterat exceptionellt omfattande massdöd bland vilda fåglar orsakade av A(H5N1)-virusinfektionen. Viruset har också spridit sig till pälsfarmer och orsakat hög sjuklighet hos djuren.

I Finland har både låg- och högpatogena fågelinfluensavirus påträffats hos fåglar, men hos människor har man inte konstaterat smittor.  Ett högpatogent virus kan på grund av sina genetiska egenskaper orsaka en allvarligare sjukdom hos fjäderfä. Förmågan att framkalla sjukdom är olik hos fåglar och människor.

Vad är fågelinfluensa?

Med fågelinfluensa avses subtyper av influensa A-virus som är specifika för fåglar. De är en mångformig virusgrupp typisk för vattenfåglar.

Fågelinfluensavirus delas in i lågpatogena (LPAI, low pathogenic avian influenza) och högpatogena (HPAI, highly pathogenic avian influenza) virus utifrån förmågan att framkalla sjukdom (hos fåglar) eller HA-gensekvensen.

Merparten av subtyperna av influensa A-virus hos fåglar är LPAI-virus som inte ger fåglarna nämnvärda symptom. Till två subtyper (H5 och H7) hör dock även HPAI-virus som kan orsaka allvarliga fågelinfluensaepidemier och medföra stora förluster för fjäderfäuppfödningen. Karakteristiskt för HPAI-smitta är multiorganskador samt hög sjukfrekvens och/eller dödlighet bland fåglarna, särskilt bland fjäderfä.

Influensa A-virus är ett virus med hög mutationsförmåga. När fågelinfluensaviruset överförs till en ny värdart uppstår det lätt mutationer i dess arvsmassa. Mutationerna påverkar virusets egenskaper, till exempel dess förmåga att framkalla sjukdom. Det är typiskt för LPAI-fågelinfluensavirus att de kan muteras till HPAI-virus i situationer där de sprids i en tät fjäderfäpopulation.

Även människans säsongsinfluensavirus har ursprungligen varit ett fågelinfluensavirus typ A men de har med tiden muterat och anpassat sig till människan.

Hur smittar fågelinfluensa?

Hos fåglar orsakar influensan en infektion i mag- och tarmkanalen. Viruset utsöndras i fågelns avföring som kontaminerar lätt dess livsmiljö.

På grund av skillnaderna i fågelcellens och människocellens ytstrukturer överförs fåglarnas influensavirus inte lätt till människan. Det är dock möjligt att en människa smittas av en infekterad fågel eller av material eller miljö som kontaminerats med fågelavföring.

Förekomsten av fågelinfluensa är hög i fågelpopulationerna. I relation till det är smittan ytterst sällsynt hos människor.

Vissa typer av fågelinfluensavirus har sporadiskt orsakat smitta hos människor. Det är ytterst sällsynt att människor smittats med högpatogent fågelinfluensavirus A(H5). Risken för smitta är större hos personer som har hanterat sjuka eller smittade djur eller deras sekret.
Läs mer: Var har fågelinfluensa konstaterats?

Nästan alla människor som fått fågelinfluensavirusinfektioner har varit i nära kontakt med fjäderfä bland annat när de arbetat på fjäderfägårdar eller deltagit i åtgärder för att göra sig av med smittat eller sjukt fjäderfä.

Viruset smittar inte lätt mellan människor, även om enstaka fall har konstaterats.
H5N1 human infections: Past Examples of Probable Limited, Non-Sustained, Person-to-Person Spread of Avian Influenza A Viruses (CDC, på engelska)

Hur kan fågelinfluensasmitta förebyggas?

För att förebygga smittspridning är det viktigt med god handhygien.

Kontakt med döda och sjuka fåglar eller andra vilda djur samt ytor som kontaminerats med deras sekret ska undvikas.

Om det är nödvändigt att hantera döda djur är det viktigt att iaktta god handhygien. Händerna bör skyddas med engångshandskar och tvättas noggrant med vatten och tvål efter att de tagits av. Dessutom kan man använda handsprit. Om möjligt ska en mask eller andningsskydd och skyddsglasögon användas när djuret hanteras. Vid massdöd eller avlivning av djur rekommenderas starkt användning av skyddsutrustning. Skyddsutrustningen ska förstöras efter användningen.

Symtom som tyder på fågelinfluensa hos fjäderfä och andra djur samt observerad massdöd bland vilda fåglar anmäls till kommunal- eller länsveterinären i enlighet med Livsmedelsverkets anvisningar.

Vilka symtom orsakar fågelinfluensa?

Hos människor orsakar fågelinfluensavirus ofta en symtomfri eller lindrig luftvägsinfektion eller ögoninflammation, men den kan också orsaka allvarliga symtom.

Hos grundfriska personer ger smittan vanligen lindriga eller inga symtom. Därför är det möjligt att smittan inte alltid identifieras. Äldre personer och personer med underliggande sjukdomar löper högre risk att insjukna i en allvarlig sjukdom.

En del personer som insjuknat i A(H5)-virusinfektioner har konstaterats ha allvarliga luftvägsinfektioner, till exempel pneumoni eller akut andningssvikt (ARDS, akut andningssviktssyndrom). Feber, hosta och andnöd har också hört till sjukdomsbilden.

Hos en del däggdjur har A(H5N1)-smittan orsakat en allvarlig sjukdom som kännetecknats av neurologiska symtom. Feber hör också ofta till symtomen. Därför är det viktigt att beakta risken för neurologiska symtom även hos människor. Symtomen kan vara ovanlig huvudvärk som börjat plötsligt, nackstelhet, förvirring, fördunklat medvetande eller förlamningssymtom som inte har någon annan klar orsak.

Hur behandlas fågelinfluensainfektioner?

Undersökningar visar att A(H5N1)-viruset som sprider sig bland vilda fåglar i Europa och A(H7N9)-viruset som förekommer hos fjäderfä i Asien verkar vara känsliga för de läkemedel för behandling av influensa som används för närvarande (oseltamivir och zanamivir).

I samband med säsongsinfluensainfektioner och fågelinfluensa A(H5N1)-infektioner har man konstaterat att läkemedelsbehandlingen förkortar sjukdomens varaktighet och lindrar dess svårighetsgraden. Detta förutsätter dock att läkemedelsbehandlingen har inletts i ett tidigt skede av sjukdomen.

Var har fågelinfluensa konstaterats?

Högpatogena virus (HPAI)

Det högpatogena viruset A(H5N1) konstaterades första gången hos en människa i Kina 1997. År 2013 utbröt en H5N1-fågelinfluensaepidemi i Sydostasien och den spred sig även till Centralasien, Mellanöstern och Afrika.

Omfattande epidemier av det högpatogena fågelinfluensaviruset A(H5) 2.3.4.4b har konstaterats hos fåglar i Europa ända sedan 2020. Utöver fåglar har smitta också konstaterats hos flera däggdjursarter.

I Finland observerades dödsfall orsakade av HPAI-virus bland fåglar första gången 2016. Det årliga antalet fall bland fåglar har varit relativt litet i Finland, med undantag av sommaren 2023 då viruset A(H5) 2.3.4.4b konstaterades orsaka ett stort antal fall av massdöd bland vilda fåglar samt smittfall på flera pälsdjursfarmar.

I Finland har inga högpatogena fågelinfluensavirus konstaterats hos människor.

Lågpatogena virus (LPAI)

En infektion av A(H7N9)-viruset med låg sjukdomsalstrande förmåga konstaterades första gången hos en människa i Kina i mars 2013. Än så länge har A(H7N9)-viruset konstaterats hos människor endast i Kina eller hos personer som besökt Kina. Även några andra H7-virus (H7N2, H7N3 och H7N7) har orsakat infektioner hos människor.

Även enstaka infektioner orsakade av A(H9N2)-viruset har konstaterats hos människor. Infektionerna har i regel varit lindriga. Merparten av infektionerna har konstaterats i Kina.

Eventuella infektioner orsakade av andra subtyper av fågelinfluensa hos människor som varit i kontakt med fåglar antas i regel vara så lindriga att de inte identifieras.