Q-feber

Vad är Q-feber?

Q-feber är en sjukdom som smittar från djur till människa, dvs. en zoonos, och orsakas av bakterien Coxiella burnetii. C. burnetii kan infektera nötkreatur, får och getter och i sällsynta fall också andra djur.

Hur smittar Q-feber?

Ett infekterat djur sprider bakterien i sin närmiljö via mjölk, urin och avföring. Speciellt rikligt med bakterier utsöndras i efterbörden i samband med kalvning.

När efterbörden torkar uppstår damm och bakterierna sprids som aerosol i luften. Till människan överförs smittan vanligen via luftvägarna.

I sällsynta fall kan smittan överföras via kontaminerad opastöriserad mjölk. Smittan kan också överföras via fästingbett.

Smitta mellan människor är ytterst sällsynt.

Hur kan Q-febersmittan förebyggas?

Man kan förebygga Q-feber genom att iaktta god hygienpraxis vid boskapsskötsel och genom att inte dricka opastöriserad mjölk.

Vilka är symtomen på Q-feber?

Ungefär hälften av alla smittade människor drabbas av akut feber, vanligen 2–3 veckor efter smittan.

Utöver hög feber kan sjukdomen orsaka

  • huvudvärk
  • muskelvärk
  • desorientering
  • halsont
  • torr hosta
  • bröstsmärtor
  • illamående och kräkningar
  • magsmärtor eller diarré.

Många får också lunginflammation. Hos en stor del av patienterna konstateras förhöjda levervärden och en liten del av patienterna utvecklar också leverinflammation.

Vilka är följdsjukdomarna och konsekvenserna av Q-feber?

Hos en del patienter kan sjukdomsförloppet vid Q-feber bli långdraget. Då kan symtomen fortsätta i mer än ett halvår. Infektionen kan också ge upphov till allvarliga komplikationer, bland annat hjärtklaffsinflammation, dvs. endokardit.

Största delen av patienterna blir fullt återställda inom några månader, också utan behandling med antimikrobiella läkemedel. Genomgången sjukdom ger bestående immunitet.

Hur konstateras Q-feber?

Q-feber konstateras genom påvisning av antikroppar i blodprov. Antikroppar börjar bildas först under den andra sjukdomsveckan. PCR-analys kan användas för påvisning av bakteriell nukleinsyra i vävnadsprov.

Hur behandlas Q-feber?

Akut Q-feber behandlas med antimikrobiella läkemedel. I första hand används doxicyklin. Om sjukdomsförloppet blir långdraget övervägs antibiotikabehandling från fall till fall och behandlingen kan vara mycket lång.

Hur vanligt är det med Q-feber och sker uppföljningen?

C. burnetii-smitta förekommer i hela världen bortsett från Nya Zeeland.

I Finland har man tidigare testat enstaka djur för Q-feber främst i samband med exportkontroller. År 2008 konstaterades bakterien C. burnetii för första gången i Finland på en gård med nötkreatur.

Q-feber är enligt förordningen om smittsamma sjukdomar en smittsam sjukdom som laboratorierna ska anmäla. Sjukdomsfall ska även anmälas till den veterinärmedicinska myndigheten.