Grupp A streptokock

Vad är streptokock A?

Streptokock A, dvs. Streptococcus pyogenes, är en betahemolytisk och grampositiv kockbakterie.

Pyogenes syftar på bakteriens förmåga att bilda var, alltså förmågan att orsaka variga infektioner. I litteraturen benämns bakterien ofta med förkortningen GAS (Group A Streptococcus).

Hur smittar en streptokock A-infektion?

Streptokock A-bakterier finns i svalget eller på huden hos 10–20 procent av alla barn och 5 procent av alla vuxna.

Streptokock A sprider sig från svalget eller näsan genom droppsmitta och till närkontakter genom kontaktsmitta från hudinfektioner eller via händerna.

Allvarliga streptokock A-infektioner förekommer vanligen i enstaka fall utanför sjukhusen. Ungefär 10 procent av alla allvarliga streptokock A-infektioner är vårdrelaterade.

Hur kan streptokock A-smittan förebyggas?

Smitta kan förebyggas genom god handhygien.
Tvätta händerna med tvål och vatten

 • efter toalettbesök
 • efter blöjbyte
 • efter att du snutit dig och hostat
 • före måltider
 • före matlagning.

Sårvård:

 • Håll sår rena.
 • Täck öppna sår.
 • Följ upp tecken på en infektion.

Om ett sår utvecklas till en varig infektion eller om feber uppkommer i samband med en lindrig infektion, bör man vända sig till en läkare för bedömning.

Frånvaro från dagvård, skola eller arbete

Personer med streptokock A-infektion ska stanna hemma från daghemmet, skolan eller arbetsplatsen tills det har gått 24 timmar från det att en effektiv antibiotikabehandling inleddes.

Om svinkoppor behandlas med lokal antibiotika bör man stanna hemma 48 timmar.

I vissa situationer kan en antibiotikakur också ges till symtomfria närkontakter. Exempel på sådana situationer är epidemier på daghem och barnsängsfeber.

Närstående till en person med allvarlig streptokock A-allmäninfektion

Familjemedlemmar och närkontakter till en person med allvarlig streptokock A-allmäninfektion bör iaktta god handhygien.

De ska söka sig till läkare för bedömning om de under följande månad får

 • halsont
 • hudinfektioner
 • feber.

Åtgärdsanvisning för fall av grupp A-streptokocker

Vilka är symtomen på streptokock A-infektion?

Den vanligaste infektionen som streptokock A-bakterien ger upphov till är svalginfektion med feber, dvs. angina. Incidensen är högst bland barn i åldern 5–15 år.

Andra vanliga infektioner är

 • scharlakansfeber
 • svinkoppor, dvs. impetigo
 • hudinfektion vid blöjområdet hos småbarn, dvs. perianal dermatit
 • rosfeber, dvs. erysipelas.

Allvarliga allmäninfektioner

Streptokock A kan orsaka allvarliga allmäninfektioner också hos friska människor om den kommer in i kroppen, vilket vanligen sker via hudsprickor. Typiska allmäninfektioner är snabbt framskridande mjukvävnadsinfektioner, till exempel nekrotiserande fasciit och lunginflammationer.

I en betydande del av fallen med allmäninfektioner hittas inga lokala inflammationer hos patienten, men bakterien växer ändå i blododlingsprov eller också är infektionens symtom lågt blodtryck och multiorgansvikt, dvs. toxiskt chocksyndrom.

De vårdrelaterade infektionerna är infektioner i operationsområdet, ibland fall av barnsängsfeber.

Hög ålder och storkonsumtion av alkohol ökar risken för en allvarlig sjukdomsform. Av dem som insjuknar i allvarlig streptokock A-allmäninfektion dör 15 procent.

Vilka är följdsjukdomarna och konsekvenserna av en streptokock A-infektion?

Sällsynta följdsjukdomar efter en streptokock A-infektion är

 • reumatisk feber
 • reaktiv ledinflammation
 • njurinflammation, dvs. glomerulonefrit.

Hur konstateras en streptokock A-infektion?

Vid svalginfektion eller scharlakansfeber konstateras streptokock A-infektionen genom ett svalgprov som tas genom antigensnabbtest eller odling.

I samband med en svalginfektion med feber hos 3–15-åringar bekräftas ett negativt antigensnabbtest genom svalgodling.

Vid allvarlig streptokock A-infektion växer bakterien i blodprov, hjärn-ryggmärgsvätska eller andra normalt sterila vävnads- eller vätskeprov.

Om bakterieodlingsproven är negativa och en streptokock A-infektion misstänks, kan man också undersöka antikroppar, dvs. streptococcus DNase B-antikroppar, och antistreptolycin. Förhöjda värden av dem tyder på att en streptokockinfektion nyligen förekommit.

Laboratorieundersökningar av streptokock (på finska)

A Hur behandlas en streptokock A-infektion?

Svinkoppor på ett begränsat område kan behandlas med lokal antibiotika.

I annat fall används penicillin, om patienten inte är överkänslig. Alternativa läkemedel är första generationens cefalosporiner och klindamycin.

Behandlingen av svalginflammationer och scharlakansfeber tar 10 dygn. Behandlingen av en hudinfektion med feber eller en annan allvarlig streptokock A-infektion inleds på sjukhus med intravenös antibiotika. Vid behandlingen av en snabbt framskridande mjukvävnadsinfektion behövs ofta kirurgiska ingrepp på det infekterade området. Om behandlingen inleds snabbt är prognosen bättre i allvarliga sjukdomsfall.

Hur vanligt är det med streptokock A-infektioner och hur sker uppföljningen?

Läs om förekomsten av grupp A-streptokocker (på finska)