Acinetobacter

Acinetobacter, Pseudomonas

Till Acinetobacter-släktet hör över 50 gramnegativa, främst stavformade arter, varav A. baumannii är den kliniskt viktigaste.

Acinetobacter-arterna klarar sig bra i sjukhusmiljö och orsakar oftast bara infektioner hos patienter i dålig kondition. De är naturligt resistenta mot flera antibiotika och därför finns det bara ett fåtal antibiotika som kan användas för att behandla infektioner orsakade av acinetobacter.

 • Stammar som ska skickas in: Pseudomonas-stammar resistenta mot karbapenemer och ceftazidim, Acinetobacter-stammar resistenta mot karbapenemer, endast vid misstanke om epidemi eller om patienten har kontakt med utlandet, eller annat mycket vägande skäl. Ta i så fall kontakt i förväg.

Laboratorieundersökningar

 • Påvisning av de vanligaste resistensgenerna med PCR eller helgenomsekvensering.
 • MLST-typning med helgenomsekvensering.
 • Typning med helgenomsekvensering vid misstanke om epidemi.

Anvisningar för provförsändelser

Renodling i transportrör eller på platta väl förpackad i en gul- och svartrandig kartong av kategori B.

Av remissen ska följande framgå:

 • avsändande laboratorium
 • bakterieart
 • undersökningsremiss
 • providentifieringsnummer och/eller patientens ålder/personbeteckning
 • patientens namn eller kön
 • provtagningsområde
 • eventuella utlandsresor; uppgifter om sjukhusvård i utlandet, resmål, om det är känt
 • gärna resultaten av laboratoriets egna resistenstest.

Provet skickas till adressen

Institutet för hälsa och välfärd
Enheten för mikrobiologisk expertis, Bakteriologi
Stamsamlingen
PB 30 (Mannerheimvägen 166)
00271 Helsingfors

Kontaktinformation

Kati Räisänen
Specialforskare
tfn 029 524 7094
[email protected]