Malaria

Vad är malaria?

Malaria är en tropisk febersjukdom orsakad av parasitiska urdjur som sprids via myggor. 

Fyra olika arter av Plasmodiumparasiter orsakar sjukdomen hos människor: P. falciparum, P. vivax, P.ovale och P. malariae. Därtill kan P. knowlesi smitta från apa till människa, men det är ovanligt.

Den farligaste malarian orsakas av den vanligaste malariaparasiten P. falciparum, som utan behandling leder till döden i cirka 20 procent av alla fall. Nästan alla fall av malaria som smittats i Afrika är falciparummalaria.

Hur smittar malaria?

Malaria smittar mellan människor via stick från honmyggor av Anophelessläktet. Myggan suger blod i skymningen från solnedgången till soluppgången.

När myggan sticker tar sig urdjuret först till levern och därefter vidare till de röda blodkropparna. P. vivax och P. ovale kan gömma sig i levercellerna i flera månader eller rentav år och därför kan malaria bryta ut långt efter hemkomsten från en resa. P. falciparum och P. malariae gömmer sig däremot inte i levern.

I sällsynta fall kan malaria också smitta 

 • genom blod- eller organtransplantation
 • genom kontaminerade nålar 
 • från mamman till fostret.

Hur kan malariasmittan förebyggas?

Malaria förebyggs med läkemedelsprofylax och genom att man skyddar sig från myggstick under skymningen från solnedgången till soluppgången.

Mot stick skyddar bland annat

 • myggmedel
 • myggnät 
 • ljusa långärmade tröjor och långbyxor.

Man bör skydda sig mot myggstick även om man tar profylaktiska läkemedel. Skyddet minskar risken för malaria, men även för andra sjukdomar som överförs av myggor. Läkemedelsprofylax ger dessutom inte ett fullständigt skydd mot sjukdomen.

Hur du skyddar dig mot myggstick (Resenärens hälsoguide, på finska)

Det huvudsakliga syftet med läkemedelsprofylax är att förhindra falciparummalaria och allvarliga komplikationer och dödsfall som följer av sjukdomen. 

Läkemedelsprofylaxen och behovet av den varierar i olika områden. Risken är särskilt stor i Afrika söder om Sahara, dit man inte ska resa utan att profylaktiska läkemedel. Behovet av läkemedelsprofylax bör utredas i god tid före resan.

Så förebyggs malaria (Resenärens hälsoguide, på finska) 

Vilka är symtomen på malaria?

Symtomen på malaria uppträder minst en vecka, men vanligen 2–4 veckor efter smittillfället.

Beroende på vilken parasitart som orsakar sjukdomen kan symtomen uppträda först månader eller rentav år efter smittillfället. 

Falciparummalaria

Falciparummalaria är den klart vanligaste formen av malaria och den som orsakar mest rädsla. Falciparummalaria ska alltid misstänkas om en person får feber 7 dagar–3 månader efter hemkomsten från ett malariaområde. 

Utöver feber kan övriga symtom vara 

 • huvudvärk
 • muskelvärk
 • kraftlöshet
 • kräkningar
 • diarré
 • magont. 

Dessutom kan sjukdomen orsaka symtom i det centrala nervsystemet, till exempel förvirring och nedsatt medvetandegrad som rentav kan leda till koma. 

Sjukdomen kan förvärras och orsaka livsfara på bara några timmar. Den kan ge lever-, njur- och tarmskador samt lung- eller hjärnödem och slutligen leda till döden. 

Övriga malariaarter 

Typiska symtom för övriga malariaarter är återkommande feberattacker som börjar med frossa och kraftiga svettningar när febern sjunker. 

När symtomen börjar kan febern vara ganska oregelbunden eller kontinuerlig, men när sjukdomen framskrider kommer attackerna mycket regelbundet.

Mellan feberattackerna kan den insjuknade personen må bra, rentav normalt.

Hur konstateras malariasmitta?

Vid misstanke om malaria ska patienten skickas till närmaste sjukhus, där malaridiagnostik utförs. 

Malaria konstateras genom blodprov från en fingertopp. Provet bör tas under en febertopp, för det är då parasiterna förekommer i blodet. 

Alla patienter med feber som har kommit från malariaområden misstänks ha smittats med malaria tills sjukdomen har uteslutits med tester. 

Behandling av malaria (Resenärens hälsoguide, på finska) 

Hur behandlas malaria?

I Finland behandlas malaria alltid på sjukhus och behandlingen ska inledas omedelbart efter att malariadiagnos har ställts.

Läkemedlen som används i behandlingen beror bland annat på vilken parasitart som orsakat malarian och i vilket område patienten smittats med malaria. 

Om det ännu är oklart vilken parasitart som orsakat malarian inleder man i första hand behandling mot P. falciparum-malaria.

Hur vanligt är det med malaria och hur sker uppföljningen?

Malaria är ett av de största hoten mot världshälsan. 

Världshälsoorganisationen WHO uppskattar att över 200 miljoner människor insjuknar i malaria varje år och av dem dör närmare en halv miljon människor. Majoriteten av dem som avlider är barn och gravida kvinnor. Till exempel var mer än hälften av alla personer som dog i malaria 2017 barn under 5 år.

De flesta insjuknade, över 90 procent, smittas av malaria i tropiska Afrika, men sjukdomen förekommer även i Asien, Sydamerika och Centralamerika.

Malaria förekommer inte i Finland, men varje år diagnostiseras cirka 40 fall som smittats av malaria i utlandet.

Malaria tillhör de övervakningspliktiga smittsamma sjukdomarna och läkare ska anmäla smittfall till det nationella registret över smittsamma sjukdomar.

Läs mer om förekomsten av malaria (på finska)