Puumala-virus

Vad är sorkfeber?

Sorkfeber är hemorragisk feber med njursymtom som orsakas av Puumalaviruset som finns i sekret från skogssorkar. Puumalaviruset sprids enbart av skogssorkar. 

Puumalaviruset är ett hantavirus.

Hur smittar sorkfeber?

Människor smittas i allmänhet av viruset via luftvägarna när skogssorkens avföring eller urin blandas med damm i inandningsluften.

Sorkfeber smittar inte mellan människor.

Hur förebyggs sorkfeber?

Det finns inget vaccin mot sorkfeber. Den som haft sjukdomen har sannolikt livslångt skydd mot den. 

Det bästa sättet att skydda sig mot sjukdomen är att undvika att andas in damm som kontaminerats med skogssorkars avföring. 

När man städar sommarstugan eller vedlider är det bra att använda en fuktig trasa så att dammet inte sprids i luften. Utebyggnader ska städas i början av sommaren när antalet skogssorkar som sprider viruset är som lägst. 

Skyddsutrustning, som andningsskydd, ger extra skydd.

Vilka är symtomen på sorkfeber?

Sjukdomens inkubationstid är 2–4 veckor. 

Vanliga symtom på sorkfeber är hög feber utan symtom i luftvägarna, huvudvärk, muskelvärk, illamående samt värk i mage och rygg. 

Andra eventuella symtom:

  • mindre urinmängd
  • synstörningar
  • blödningar (ovanliga). 

Under återhämtningen ökar urinmängden till över det normala. 

Vilka är följdsjukdomarna och följderna av sorkfeber?

Sorkfeber leder sällan till följdsjukdomar.

Hur konstateras sorkfeber?

Sorkfeber kan konstateras genom att undersöka antikroppar mot Puumalaviruset i ett blodprov.

Hur behandlas sorkfeber?

Behandlingen är symtomatisk. Antiinflammatoriska läkemedel ska undvikas eftersom de försämrar njurarnas funktion.

Lindriga fall kan skötas inom den öppna hälsovården, svåra fall på sjukhus. 
I cirka 1–5 procent av fallen tvingas man använda dialys. 

Det är extremt ovanligt med dödsfall i samband med sorkfeber, i Finland är det knappt ett om året.

Hur vanligt förekommande är sorkfeber? 

Läs om förekomsten av Puumalaviruset i Finland (på finska)