Mykobakterier

Vad är mykobakterier?

Det finns cirka 200 kända arter av mykobakterier och nya arter påträffas hela tiden.

Den viktigaste infektionssjukdomen som mykobakterier ger upphov till är tuberkulos som orsakas av M. tuberculosis och närbesläktade bakterier. Övriga mykobakteriers sjukdomsalstrande förmåga varierar.

De vanligaste miljömykobakterierna är M. avium, M. intracellulare, M. fortuitum och M. lentiflavum, som är villkorligt dvs. opportunistiskt patogena bakterier. Det innebär att bakteriens sjukdomsalstrande förmåga beror på patientens motståndskraft.

M. gordonae är också en vanlig allmän miljömykobakterie, men praktiskt taget aldrig patogen.

M. leprae orsakar lepra, som kan konstateras hos invandrare eller personer som vistats länge i tropiska länder.

Mykobakterios är en infektion som orsakas av miljömykobakterier.

Hur smittar mykobakterier?

De icke-tuberkulösa mykobakterierna smittar inte från en patient till en annan, utan smittan härrör från miljön.

En frisk hud och tarm stoppar mykobakterierna effektivt.

Ibland kan bakterierna ändå komma in i kroppen

  • via sår i huden, såsom M. marinum från akvarie- eller havsvatten
  • via tarmen hos en person med nedsatt immunförsvar, såsom M. avium och M. intracellulare.

Vilka är symtomen på en mykobakterieinfektion?

Sjukdomsbilden vid olika arter av mykobakterier, arternas kliniska betydelse och behandlingen av de infektioner som dessa ger upphov till varierar i hög grad. Med tanke på patientens slutliga diagnos, behandling och särskilda åtgärder är det därför viktigt att fynden av mykobakterier artbestäms.

Det finns stora individuella skillnader i människors benägenhet för att insjukna i infektioner orsakade av miljömykobakterier. Benägenheten varierar efter ålder så att riktigt små barn och äldre personer löper störst risk.

Vanligen orsakar mykobakterier i den omgivande miljön bara sjukdom hos personer med nedsatt immunförsvar.

Hur konstateras en mykobakterieinfektion?

En mykobakterieinfektion kan konstateras genom

  • odling av bakterien från sekret eller vävnadsprov
  • färgning av sputum
  • påvisning av bakterien med genamplifikationsteknik.

En mykobakterie artbestäms med gensond eller gensekvensering. Vid behov kan man också göra en bestämning av läkemedelskänslighet.

Laboratorieundersökningar av mykobakterier

Hur behandlas en mykobakterieinfektion?

Kliniskt viktiga mykobakterier är vanligen mycket resistenta mot alla antimikrobiella läkemedel.

Därför är det nödvändigt med en kombination av fyra, ibland rentav fem, läkemedel och behandlingstider som sträcker sig över flera månader.

Eftersom behandlingen har dålig effekt på icke tuberkulösa mykobakterier, blir det ibland nödvändigt också med kirurgisk behandling.

Hur vanligt är det med mykobakterieinfektion och hur sker uppföljningen?

I Finland isoleras ungefär 800 miljömykobakterier i patientprov varje år.

Mykobakterieinfektioner tillhör de övervakningspliktiga smittsamma sjukdomarna. Laboratoriet anmäler fynd av mykobakterier till THL:s register över smittsamma sjukdomar.