CPE

Vad är CPE?

Karbapenemasbildande enterobacter kallas för CPE-bakterier.

Karbapenemas är en egenskap som bakterien tillägnat sig och som gör den resistent mot de antibiotika som allmänt används inom vården.

Bakterier med eventuell karbapenemas är t.ex. Klebsiella pneumoniae och Enterobacter sp. Dessa bakterier finns i avföringen hos alla människor och är en vanlig orsak till infektioner.

Vilka slags infektioner orsakas av CPE-bakterier?

CPE-bakterier orsakar följande infektioner:

 • urinvägsinfektion, det är den vanligaste
 • olika infektioner i buken, såsom inflammation i gallblåsa eller blindtarmsbihang
 •  lunginfektioner.

Vad är bärarskap och vad är infektion?

Om CPE-bakterier påträffas i tarmen hos en symtomfri person, är personen bärare av bakterien.

Med infektion avses att CPE-bakterien orsakar personen en symtomgivande sjukdom.

Vem kan få CPE-bakterier?

CPE-bakterier kan smitta på vårdinrättningar.

Vanligen är det fråga om att CPE-bakterier, antingen från en annan patient eller från vårdmiljön, fastnat på vårdarens eller läkarens händer. I samband med en behandlingsåtgärd överförs bakterierna till nästa patient. På sjukhusen försöker man med alla medel förebygga den typen av smitta.

CPE-bakterier kan smitta t.ex. inom vården utomlands i länder där CPE-bakterier är vanliga.

Hur behandlas en CPE-infektion?

CPE-bakterier är resistenta mot många antibiotika.

Behandlingen av infektionerna planeras utifrån bakteriens läkemedelskänslighet. Inom vården måste man ofta använda en kombination av flera antibiotika.

Varför är det viktigt att bekämpa CPE-bakterier på sjukhus?

CPE-bakterier blir allt vanligare på sjukhus, vilket leder till att de vårdrelaterade infektionerna ökar och antibiotikabehandlingen försvåras.

Hur kan CPE-smitta förebyggas?

På sjukhus och vårdinrättningar förebygger man infektioner genom att desinficera händer och rengöra ytorna i vårdmiljön på lämpligt sätt.

Ibland räcker dessa åtgärder inte till, utan vårdpersonalen använder också engångshandskar och annan skyddsklädsel i samband med vård- och behandlingsåtgärder och när de vistas längre tid i ett patientrum.

För att förhindra spridning kan patienten placeras i enkelrum.

Åtgärderna kan variera mellan sjukhusen, men ofta iakttas följande anvisningar:

 1. Patienten placeras i enkelrum eller i ett rum med andra CPE-patienter.
 2. När en patient lämnar rummet för en vård- eller behandlingsåtgärd eller för undersökning eller rehabilitering ska personalens anvisningar iakttas.
 3. I patientrummet ska personalen som regel använda engångshandskar och ibland skyddsförkläde eller skyddsrock och klä av sig dessa och desinficera händerna med en alkoholhaltig lösning när de lämnar rummet.
 4. Det kan hända att man ber besökare använda engångshandskar och ibland skyddsförkläde eller skyddsrock, i synnerhet om de hjälper till med vården av patienten eller om det är sannolikt att de kommer i kontakt med patientens hud, blod, urin, sår eller andra sekret.
 5. Besökare ska alltid desinficera sina händer med en alkoholhaltig lösning när de lämnar patientrummet. På detta sätt säkerställs att de inte för med sig CPE utanför rummet.

Patienten kan också själv minska risken för smitta på sjukhuset genom att:

 • Tvätta sina händer med tvål och vatten, om de är nersmutsade
 • Alltid desinficera händerna före måltider och efter toalettbesök
 • Undvika att röra vid katetrar, drän och sår

Den personal som ansvarar för bekämpningen av sjukhusinfektioner avgör när det är säkert att avsluta försiktighetsåtgärderna och isoleringen av en CPE-patient. Vanligen pågår de hela vårdperioden.

Anvisning om bekämpning av multiresistenta mikrober (på finska)

Ska samma försiktighetsåtgärder fortfarande iakttas när en patient kommer hem?

Hemma behöver patienten inte följa några rutiner som avviker från det normala. God hygien ska iakttas oavsett om personen konstaterats vara bärare av CPE eller inte:

 • Håll händerna rena genom att tvätta dem med tvål och vatten
 • Håll sår och söndrig hud rena och skyddade tills de har läkt
 • Om du har torr hud, använd fuktighetskräm för att förhindra sprickor i huden

Undvik att röra vid material som kontaminerats med andra människors sår och sårsekret.

Hur vanligt förekommande är CPE-bakterien?

Läs om förekomsten av CPE-bakterien i Finland (på finska)