RSV

Vad är RSV?

RSV är en förkortning av respiratory syncytial virus.

Viruset hör till pneumovirusen, en grupp i familjen paramyxovirus. Det finns två kända subtyper av viruset, A och B. Subtyperna delas in ytterligare i genetiska grupper.

RSV ger vanligen under vintermånaderna upphov till infektioner. RSV söker sig särskilt till luftvägarnas ytskikt.

Hur smittar RSV?

RSV överförs mycket effektivt via droppsmitta, till exempel vid nysningar och indirekt via händer och näsdukar.

En smittad person utsöndrar viruset i cirka en vecka efter sjukdomsutbrottet. Inkubationstiden är cirka 4–5 dagar.

En person kan smittas med RSV flera gånger. Den första smittan ger den allvarligaste sjukdomsbilden. Sedan är symtomen lindrigare.

Hur förebyggs RSV-smitta?

Med god handhygien kan man försöka förhindra att infektionen smittar. I familjer med spädbarn bör man undvika besök från personer med förkylning och halsont.

Vaccin mot RS-virus håller på att utvecklas.

Vilka är symtomen på RSV?

RSV kan orsaka en luftvägsinfektion hos personer i alla åldrar. En sjukdom orsakad av RSV kan inte utifrån sjukdomsbilden särskiljas från andra virala luftvägsinfektioner.

RSV är en synnerligen stor orsak till nedre luftvägsinfektion hos spädbarn och små barn. Hos äldre konstateras också många RSV-infektioner. På vårdinstitutioner för äldre kan RSV ge upphov till epidemier.

Hos vuxna och äldre barn orsakar RSV vanligen en lindrig infektion i de övre luftvägarna med snuva, halsont och eventuellt feber.

Hos små barn och äldre kan RSV orsaka

  • allvarlig inflammation i de nedre luftvägarna
  • lunginflammation
  • inflammation i de små luftvägarna, dvs. bronkiolit.

Lunginflammation och bronkiolit kan leda till andningssvårigheter.

Hur konstateras en RSV-infektion?

En RSV-infektion kan konstateras genom påvisning av virus i sekret från nasofarynx med genamplifikationsteknik, dvs. PCR.

Denna teknik är den känsligaste och mest tillförlitliga metoden för prov från patienter i alla åldrar.

Laboratorieundersökningar av RSV

Hur behandlas en RSV-infektion?

Vid infektioner som ger lindriga symtom är vila den främsta behandlingen.

Spädbarn och äldre kan ibland få allvarliga andningssvårigheter och då kräver sjukdomen sjukhusvård.

Hur vanligt är det med RSV-infektioner och hur sker uppföljningen?

Förekomsten av RSV i Finland (på finska)