AmpC

Enterobacteriaceae, alla provtyper

AmpC-β-laktamaser är enzymer som produceras av bakterier. De kan bryta ned flera viktiga antibiotika såsom tredje generationens cefalosporiner, monobaktamer och penicilliner.

AmpC-β-laktamasgener förekommer i gramnegativa stavbakterier i familjen Enterobacteriaceae:

 • Escherichia coli
 • Klebsiella pneumoniae
 • Salmonella spp.

De finns även hos Pseudomonas- och Acinetobacter-arter. Sjukhusepidemier har framför allt orsakats av K. pneumoniae-stammar med AmpC-gener.

 • Sjukdomsklass: Andra mikrobfynd som ska registreras. Övriga.
 • Stamsamling: Ingår inte i mikrobstamsamlingen i registret över smittsamma sjukdomar.
 • Stammar som ska skickas in: Enstaka AmpC-stammar undersöks i regel inte. Om det finns ett tungt vägande skäl: ta kontakt i förväg eller skriv en tydlig motivering i remissen.
 • Vid misstanke om epidemi undersöks insamlade stammar på begäran. Ta i så fall kontakt i förväg.

Gränserna för screening finns i den nationella anvisningen:
Anvisning om diagnostik av multiresistenta bakterier – Detektering, resistensmekanismer och screening av bärarskap (på finska)

Laboratorieundersökningar

 • Typning med helgenomsekvensering vid misstanke om epidemi

Anvisningar för provförsändelser

Renodling i transportrör eller skål väl förpackad i en gul- och svartrandig kartong av kategori B.

Följande uppgifter ska framgå av remissen:

 • avsändande laboratorium
 • bakterieart
 • undersökningsremiss
 • providentifieringsnummer och/eller ålder/personbeteckning
 • patientens namn eller kön
 • provtagningsområde
 • eventuella utlandsresor; uppgifter om sjukhusvård i utlandet, resmål, om det är känt
 • gärna resultaten av laboratoriets egna resistenstest.

Provet skickas till adressen

Institutet för hälsa och välfärd
Enheten för mikrobiologisk expertis, Bakteriologi
Stamsamlingen
PB 30 (Mannerheimvägen 166)
00271 Helsingfors

Kontaktinformation

Kati Räisänen
Specialforskare
tfn 029 524 7094
[email protected]