Salmonella

Vad är salmonella?

Salmonella är vanligt förekommande, djurburna bakterier som kan orsaka tarminfektioner och allmänna infektioner.

Det finns över 2 500 kända serotyper av salmonella. I Finland är S. Enteritidis och S. Typhimurium de vanligaste serotyperna som orsakar sjukdomen hos människor.

Hur smittar salmonella?

Salmonella sprids vanligtvis via livsmedel som kontaminerats med avföring från människor eller djur som bär på bakterien. Den kan också smitta mellan människor, till exempel om handhygienen är bristfällig. 

Keldjur, i synnerhet kräldjur, kan också vara smittkälla. 

De vanligaste smittkällorna är bland annat

 • dåligt tillrett eller rått kött
 • opastöriserad mjölk
 • groddar 
 • färskvaror av utländskt ursprung, till exempel grönsallad. 

I vissa yrken finns det större risk för vidarespridning av salmonella. För dessa yrken finns det särskilda anvisningar.

Hantering av lättfördärvliga oförpackade livsmedel (Livsmedelsverket)

Hur kan salmonellasmittan förebyggas?

Allmänna rekommendationer:

 • Tillred allt kött noggrant.
 • Skölj färska grönsaker noga innan de serveras.
 • Förvara rått kött åtskilt från grönsaker, tillagad mat och färdigmat.
 • Undvik opastöriserad mjölk och produkter tillverkade av sådan.
 • Tvätta händerna och diska knivar och skärbrädor efter att de kommit i kontakt med produkterna som nämns ovan.

Rekommendationer för sjuka så att smittan inte sprids vidare:

 • Tvätta händerna noggrant före måltider och efter toalettbesök.
 • Använd flytande tvål och egen handduk eller engångshandduk.
 • Laga inte mat till andra.

Tvätta händerna noggrant efter blöjbyte om barnet har en infektion.

Åtgärdsanvisning för salmonellafall

Åtgärdsanvisning för fall av tyfoidfeber och paratyfoidfeber

Vilka är symtomen på salmonellainfektioner?

De vanligaste symtomen på en salmonellainfektion i tarmen är diarré och feber. 

Inkubationstiden är 6–72 timmar. Diarrésymtomen varar i 4–10 dagar. 

Ett symtomfritt bärarskap upphör vanligen inom 4–5 veckor. Hos en del personer kan bärarskapet pågå längre: i 10–12 veckor hos 10 procent av patienterna och i över ett år hos mindre än en procent av de insjuknade. Av nyfödda som insjuknat i salmonella bär ungefär hälften på bakterien i flera månader. 

Vilka är följdsjukdomarna och konsekvenserna av en salmonellainfektion?

Upp till 10 procent av alla vuxna finländare som får en salmonellainfektion utvecklar en reaktiv ledinflammation.

Hur konstateras salmonella?

Salmonellabakterier kan konstateras i avföringsprov genom odling eller genom en kombinerad PCR- och odlingsanalys. 

När man utreder ett symtomfritt salmonellabärarskap kan man begära enbart salmonellaodling av avföring. 

Avföringsprovet ska tas innan en eventuell antimikrobiell behandling påbörjas.

Laboratorieundersökningar av salmonella (på finska) 

Hur behandlas salmonella?

I regel rekommenderas det inte att infektioner orsakade av salmonella behandlas med antimikrobiella läkemedel, dvs. antibiotika. Beslut om antimikrobiell behandling fattas utifrån patientens sjukdomsbild och allmänna hälsotillstånd. 

Antimikrobiell behandling kan övervägas i följande fall:

 • utdragen sjukdomsbild
 • sjukdomsbilden tyder på en allmän infektion
 • patienten är yngre än ett år eller är en äldre person
 • personen har en svår underliggande sjukdom, till exempel malignitet, hivinfektion eller annan immunsupression, diabetes, lever- eller njursvikt.

Hur vanligt är det med salmonella?

Läs om förekomsten av salmonella i Finland (på finska)