Förekomsten av shigella i Finland

Shigellatapaukset vuosina 2012-2021.År 2021 var incidensen av shigellos 0.5/100 000. Totalt 30 fall anmäldes (2020: 41). Av fallen hade 13 (43 %) smittats i Finland. Det fanns ingen information om turism i sex av fallen.

Shigellastammar från 23 personer sändes till THL:s laboratorium (2020: 28). Alla stammar isolerades från avföring. Sammanlagt tre laboratorier skickade stammar (2020: 9). De vanligaste arterna av shigella var Shigella sonnei (16) och Shigella flexneri (6).

Bestämningen av känsligheten mot antimikrobiella läkemedel gjordes för 10 stammar, där Finland hade antecknats som smittland eller där det inte fanns uppgifter om smittan; alla 10 var multiresistenta (R för minst tre grupper av antimikrobiella läkemedel).