Förekomsten av syfilis i Finland

Kuppatapaukset vuosittain sukupuolen mukaan 2012-2021.

År 2021 konstaterades 169 fall av syfilis (incidens 3,1/100 000), vilket är cirka 40 fall färre än året innan. Av fallen rapporterades 13 % vara tidigare behandlade serologiska ärr, 61 % aktiva fall av syfilis och i 31 % av fallen hade inga uppgifter anmälts.

Största delen av fallen, 69 %, rapporterades från Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, som också hade den högsta incidensen (6,9/100 000).

Syfilis

  • 81 % av de smittade var män
  • 53 % av fallen konstaterades hos personer med finländskt ursprung
  • incidensen var högst i åldersgruppen 30–34 år (8,2/100 000).

I de fall där smittans ursprung hade rapporterats (60 %) var andelen infektioner som härstammade från Finland 60 %. Bland finländare som kände till smittlandet dominerade infektioner som härstammade från Finland, 80 %. Av fallen bland utlänningar hade en av tre smittats i Finland.

Sexpartnerns kön var känd i 66 % av infektionerna hos män. I 80 % av dessa fall hade smittvägen rapporterats vara sex mellan män.