Laboratorieundersökningar av difteri

Corynebacterium diphtheriae

THL:s referenslaboratorium för difteri/kikhosta upprätthåller en stamsamling av Corynebacterium diphtheriae som är en del av mikrobsamlingen i registret över smittsamma sjukdomar.

I referenslaboratoriet genomförs typning av bakteriefynd som är positiva för Corynebacterium diphtheriae.

 • Sjukdomsklass: Allmänfarlig smittsam sjukdom
 • Stamsamling: Ingår i stamsamlingen i registret över smittsamma sjukdomar
 • Stammar som ska skickas in: Alla stammar

Laboratorieundersökningar

På mottagna renodlingar görs rutinmässigt följande typbestämningstester:

 • artbestämning
 • duplicering av toxingenen
 • produktion av toxin.

Eftersom toxin produceras för att kontrollera stammarna, ska stammarna så snabbt som möjligt skickas till THL:s referenslaboratorium för difteri/kikhosta, senast inom en vecka från det att stammen har isolerats.

Artbestämning

Genom metoden görs typbestämning av corynebakteriestammens art och biotyp med hjälp av biokemiska reaktioner och 16S-sekvensering. Det finns fyra biotyper av bakterien Corynebacterium diphtheriae:

 • gravis
 • mitis
 • intermedius
 • belfanti.

Duplicering av toxingenen

Corynebakteriestammarna producerar toxin som orsakar difteri.

Syftet med metoden är att identifiera om Corynebacterium diphtheriae-stammen innehåller en gen som kodar toxin.

Från DNA som isolerats från Corynebacterium diphtheriae-stammen görs en duplicering av toxingenen med hjälp av specifika primrar. Dupliceringen av genen påvisas med hjälp av agarosgelelektrofores genom att jämföra provernas DNA-strängar med molekylviktsmarkören och kontrollstammarnas DNA-strängar.

Om det går att duplicera toxingenen från stammen, kontrolleras produktionen av toxin separat.

Produktion av toxin

Corynebakteriestammarna producerar toxin som orsakar difteri.

Det är viktigt att kontrollera produktionen av toxin så snabbt som möjligt, för det säkerställer den kliniska diagnosen. Begränsning av järn får difteristammen att manifestera toxingenen även i stammar med svag produktion av toxin.

I en petriskål odlas i vågrätt läge ett linjärt lager av bakterien från renodlingar som en antitoxinfilm placeras på. Toxinet och antitoxinet i stammen som producerar toxin diffunderar mot varandra och bildar ett antigen-antikroppsaggregat.

I kontaktpunkten bildas en visuellt skönjbar jonutfällning om testet är positivt. Om ingen utfällning bildas producerar stammen inte toxin och testet är negativt.

Anvisningar för provförsändelser

Prov: renodling i transportrör eller skål

Remiss: stamsamlingsremissen som genereras av det avsändande laboratoriets datasystem eller en annan motsvarande blankett.

Av remissen ska följande uppgifter framgå:

 • identifikationsuppgifter för den undersökta: personsignum, namn och kön
 • mikrobfyndets namn, beteckning, provtagningsdatum och providentifieringsnummer
 • mikrobens påvisningssätt och provkvalitet
 • det anmälande laboratoriets namn och beteckning
 • vårdställets namn, avdelning eller verksamhetsställe och kommun.

Skicka stammen i en svart- och gulrandig kartong avsedd för kategori B-prov (UN 3373) som renodling.

Provet skickas till adressen

Åbo universitet, Institutet för biomedicin

Mikrobiologi, virologi och immunologi

Medisiina D, 7 vån.

Kinakvarngatan 10

20520 ÅBO

Förfrågningar

Tfn 050 307 5689 Alex-Mikael Barkoff