Behandlingsanvisningar för avlidna vid bekräftad eller misstänkt COVID-19-infektion

Uppdaterad 14.4.2020

Dessa anvisningar kan tillämpas på verksamhetsenheter inom social- och hälsovården, serviceenheter som tillhandahåller långvarig vård och omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning, begravningsbyråer och polisens uppgifter i anslutning till utredning av dödsorsak.

Enligt nuvarande uppgifter är behandling av avlidna, med undantag av obduktion, verksamheter med låg risk. Det bör dock observeras att eventuella sekret av avlidna, även avföring, kan vara smittkällor. Därför måste man skydda sig mot fysisk kontakt.

Dödsplats vid en verksamhetsenhet inom social- och hälsovården och att beakta före transporten

 • När den avlidna har en bekräftad eller misstänkt COVID-19-infektion ska de personer som behandlar de avlidna vara insatta i behandlingen av dessa avlidna.
 • Vid förberedelsen av den avlidne (frisyr, naglar, snyggning och tvätt) ska sedvanliga försiktighetsåtgärder och skyddsåtgärder vid kontakt samt droppförsiktighetsåtgärder iakttas. Om det finns risk för sekretstänk: skyddshandskar, en långärmad skyddsrock ogenomtränglig för vätska eller ett långärmat plastförkläde, kirurgiskt mun-nässkydd, skyddsglasögon eller ett visir som täcker ansiktet. 
 • Personer som sköter inlindningen eller placeringen av den avlidna i en liksäck ska använda ändamålsenlig skyddsutrustning för att skydda sig mot den avlidnes sekret samt mot kontaminerade ytor och föremål. Det rekommenderas att man använder skyddshandskar och en långärmad skyddsrock ogenomtränglig för vätska eller ett långärmat plastförkläde.
 • När man hanterar en avliden som inte är inlindad riskerar man att exponeras för sekretstänk. Därför bör man dessutom använda kirurgiskt mun- och nässkydd och skyddsglasögon eller visir som täcker ansiktet.
 • I praktiken använder vårdpersonalen samma skyddsutrustning som vid vård av en levande patient.

Visning av den avlidna för anhöriga inom hälso- och sjukvården

Personalen ska se till att anhöriga och andra som inte hör till vårdpersonalen får handledning i hur man iakttar försiktighetsåtgärder och använder skyddsutrustning. Om det inte finns tillräckligt med skyddsutrustning eller personal som övervakar ska de som inte hör till personalen undvika fysisk kontakt med den avlidne.

Städning av dödsplatsen och bortskaffande av avfall

Förflyttning av person avliden utanför social- och hälsovården från dödsplatsen till förvaringslokalen

 • De personer som behandlar avlidna ska på förhand sätta sig in i anvisningarna för hanteringen av COVID-19-avlidna.
 • Personer som hanterar avlidna, såsom den prehospitala akutsjukvårdspersonalen och polisen, ska ha tillgång till skyddsutrustning.
 • Direkt beröring med den avlidne eller de avlidnas sekret ska minimeras under förflyttningen.
 • Personer som rör en avlideninlindad i skyddslakan ska använda ändamålsenlig skyddsutrustning för att skydda sig mot den avlidnes sekret samt kontaminerade ytor och föremål. 
 • Det rekommenderas att man använder skyddshandskar och en långärmad skyddsrock ogenomtränglig för vätska eller ett långärmat plastförkläde. När man hanterar en avliden som inte är inlindad löper man risk att exponeras för sekretstänk och det finns skäl att använda kirurgiskt mun- och nässkydd och skyddsglasögon eller en visir som täcker ansiktet.

Förvaring av den avlidne och beredning av begravning eller kremering

 • När den avlidne förbereds för visning och/eller begravning ska god handhygien iakttas och lämplig skyddsutrustning användas. 
 • Vid förberedelsen av den avlidne (frisyr, naglar, snyggning och tvätt) ska sedvanliga försiktighetsåtgärder och skyddsåtgärder vid kontakt samt droppförsiktighetsåtgärder iakttas. Om det finns risk för sekretstänk: skyddshandskar, en långärmad skyddsrock ogenomtränglig för vätska eller ett långärmat plastförkläde, kirurgiskt mun-nässkydd, skyddsglasögon eller ett visir som täcker ansiktet. 
 • Anhöriga och andra personer som deltar i visningen av den avlidna ska iaktta god handhygien och använda skyddsutrustning om de rör vid den avlidna. Som minimiutrustning ska skyddshandskar och långärmad skyddsrock användas. Personer som vidrör den avlidna ska få handledning i användningen av skyddsutrustning. Om det inte finns tillräckligt med utrustning eller personal som övervakar visningen, ska man under visningen undvika att vidröra den avlidna. 
 • Det rekommenderas inte att personer över 70 år eller andra som hör till riskgrupperna deltar i visningen av den avlidna.
 • Om den avlidna obduceras ska man i mån av möjlighet undvika åtgärder som producerar aerosoler, till exempel användning av tryckluftssåg. Om det är sannolikt att aerosoler uppstår ska lämplig skyddsutrustning användas (andningsskydd av typ FFP3).
 • Balsamering rekommenderas inte. Om balsamering ändå är nödvändig ska skyddshandskar och långärmad skyddsrock ogenomtränglig för vätska användas som minimiutrustning. När man hanterar en avliden som inte är inlindad löper man risk att exponeras för sekretstänk och det finns skäl att använda kirurgiskt mun- och nässkydd och skyddsglasögon eller en visir som täcker ansiktet.
  • Utöver dessa krav ska vid balsameringen iakttas de enskilda verksamhetsställenas säkerhetsanvisningar.

Begravning eller kremering

Avlidna som konstaterats eller misstänks ha haft COVID-19 kan begravas och kremeras på normalt sätt. 

Se även

Social- och hälsovårdsministeriets kompletterande hälsoskyddsanvisningar för begravning under COVID-19-epidemin (pdf 1 337 kb)

Utredning av dödsorsak och obduktion

Mer information om utredning av dödsorsak och obduktioner för yrkesutbildade personer finns på webbplatsen för THL:s enhet för rättsmedicin.

Utredning av dödorsak och obduktion