Laboratorieundersökningar av coronavirus COVID-19

Vi uppdaterar sidan.

Mikrobiologiska undersökningar vid misstanke om det nya coronaviruset (SARS-CoV-2)

Uppdaterad 20.5.2021

Primärdiagnostik görs i laboratorier för klinisk mikrobiologi som har beviljats tillstånd för verksamheten.  Laboratorierna som utför coronavirusdiagnostik finns på flera olika orter samt vid Livsmedelsverket och Institutet för hälsa och välfärd, THL. Dessutom har flera aktörer i den privata sektorn tillgång till ett specifikt laboratorietest för att påvisa det nya coronaviruset i misstänkta fall via SYNLAB och VITA-laboratorierna.

En akut infektion kan konstateras genom ett coronavirustest, antingen genom att man påvisar viruset i ett sekretprov från luftvägarna med hjälp av en metod för nukleinsyrapåvisning (PCR) eller genom att man påvisar virusets strukturprotein med ett antigenpåvisningstest. Virusantigentest är i allmänhet mindre känsliga än metoder för nukleinsyrapåvisning. De lämpar sig bäst för att testa personer med symtom.
Anvisning om användning av antigentest vid coronavirusdiagnostik (på finska)

Prov skickas enligt avtal till THL bland annat från social- och hälsovårdspersonal samt från inrättningar för långtidsvård och långtidsomsorg för äldre. Vid behov kan man också komma överens med THL om att undersöka andra prov. En lista med personuppgifter och provnummer ska skickas beträffande proven. Listan skickas via skyddad e-post. Längst nere på sidan finns kontaktpersoner, provremiss och adress till THL.

Covid-19-provet tas med remiss av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården eller utifrån en bedömning som gjorts i tjänsten Omaolo.fi.

Laboratorieundersökningar inom klinisk kemi av patienter utförs på normalt sätt.

Antikroppstest

Med ett antikroppstest på blodprov kan man påvisa om en person har antikroppar mot det nya coronaviruset och har haft sjukdomen covid-19. Både falskt negativa och falskt positiva resultat är möjliga.

Antikroppar bildas när en person har haft covid-19. Testet är positivt först när infektionen har pågått en längre tid eller när personen redan har tillfrisknat.

Det tar oftast minst 2–3 veckor att bilda antikroppar efter smittillfället. Testet lämpar sig därför inte för att konstatera en akut infektion. I undersökningar har det konstaterats att största delen av dem som smittats av coronaviruset bildar antikroppar och cellmedierad immunitet, som också består i åtminstone ett halvår. Utifrån ett enskilt antikroppstest kan man dock inte på ett tillförlitligt sätt bedöma om en person är skyddad mot ny smitta, eftersom tidpunkten för smittan inte kan fastställas med ett antikroppstest. Det finns också skillnader mellan hur antikroppar mot virusets olika strukturer, såsom nukleoprotein och spikprotein, bevaras i kroppen. Detta kan påverka resultatet från olika antikroppstest när det har gått en tid sedan infektionen. Med tanke på skyddet är särskilt neutraliserande antikroppar som binds till taggprotein sannolikt av betydelse.

THL rekommenderar inte att antikroppstest används för att påvisa akut sjukdom och inte heller för att påvisa att enskilda personer har haft sjukdomen covid-19. Andelen personer som smittats av coronavirus har hållits på en mycket låg nivå bland befolkningen och därför lämpar sig antikroppstest fortsättningsvis i första hand för seroepidemiologisk forskning, då man bedömer antalet smittade bland befolkningen eller i vissa målgrupper, till exempel i hälso- och sjukvårdsenheter.

Eftersom antikroppar bildas med fördröjning kan antikroppstestet i vissa fall användas som kompletterande test för att bedöma om en symtomfri person, vars PCR-test är positivt, blivit smittad nyligen eller redan tidigare. Antikroppstest kan också användas som kompletterande test i situationer där man misstänker en tidigare coronainfektion. Antikroppstest rekommenderas inte för konstaterande av akut sjukdom.

De flesta coronavirusvaccin som är under utveckling och som fått försäljningstillstånd grundar sig på virusets spikprotein. Antikroppstest som grundar sig på spikprotein kan användas för att mäta antikroppar som bildats av antingen en infektion eller av vaccin, men testet kan inte skilja dessa från varandra. Med ett antikroppstest som grundar sig på nukleoprotein kan man mäta antikroppar som bildats till följd av en infektion även hos personer som fått vaccin.

THL rekommenderar inte att man använder antikroppstest för att bedöma enskilda personers vaccinsvar. Vid tolkningen av ett antikroppstest bör man beakta att den särskilda halt antikroppar, som vittnar om skyddet mot infektion, symtom eller en allvarlig sjukdomsform, ännu inte har fastställts med hjälp av undersökningar. Den antikroppshalt som mäts genom olika tester är inte heller sinsemellan jämförbar. Testerna skiljer sig från varandra i fråga om hur lätt de identifierar låga mängder antikroppar då det har gått en lång tid sedan infektionen. Å andra sidan kan antalet mängden antikroppar hos personer som fått en vaccindos fortfarande vara lågt, även om vaccinet har god effekt mot allvarlig sjukdom redan efter den första dosen. 

THL gör ingen antikroppsdiagnostik av patientprov. Antikroppstest får endast utföras i ett laboratorium för klinisk mikrobiologi som beviljats tillstånd för detta. Antikroppstestens prestanda ska bedömas för det användningsändamål och i den verksamhetsmiljö där testen kommer att användas. Laboratoriet som tillhandahåller testet ansvarar för bedömningen av metodens tillförlitlighet.

Antikroppsresultaten anmäls som en laboratorieanmälan till registret över smittsamma sjukdomar. Registret sammanställer anmälningarna, men de hålls separata från de positiva koronavirustesten och rapporteras inte som covid-19-fal.

Rekommenderade mikrobiologiska undersökningar av det nya coronaviruset

 •  RNA-påvisning av covid-19-virus, begäran CV19NhO, KL nr 6466.
 • Antigenpåvisning av covid-19-virus, begäran CV19Ag, KL nr 6492.

Dokumentationen kräver en uppdatering av laboratoriets kodserver. Laboratorierna ska kontakta den egna tjänsteleverantören angående uppdateringen.

Diagnostiska prov

 • Sekretprov från de övre och/eller nedre luftvägarna.
 • I lindriga sjukdomsfall tas i första hand ett nässvalgprov.
  Vid behov kan prov också tas från svalget eller från näsans främre del. Också gurgel- eller salivprov kan användas, om provtagningsmetoden går att tillämpa i det analyserande laboratoriets analysprocess.
  • Provet tas med en sticka från antingen nässvalget eller svalget.
  • Stickan klipps av i ett rör som innehåller transportvätska (till exempel 1–2 ml sterilt koksalt eller virusodlingsmedium).
  • Virustransportrör finns till salu, till exempel Copan® UTM (Universal transport medium).
  • Obs! Transportrör avsedda för bakterieprov (till exempel gelrör) kan inte användas för att skicka dessa prov.
 • I den mån det är möjligt serumprov i akutskedet och konvalescensskedet (serumpar med 14 dygns intervall).

I allvarliga sjukdomsfall rekommenderas provtagning från de nedre luftvägarna.

Då serumprov från luftvägarna behandlas ska försiktighetsåtgärder vidtas, såsom

 • BSL2-utrymme där man använder en separat skyddsrock eller skyddsförkläde och ärmskydd samt skyddshandskar. Det inledande provet behandlas i ett biosäkerhetsskåp.
 • Undersökningar som utförs i ett slutet system kan utifrån en lokal riskbedömning även göras utanför BSL2-utrymmet.

Virusodlingsundersökningar, även differentialdiagnostiska virusodlingar, ska endast utföras i laboratorier som uppfyller kriterierna för skyddsklass 3 (BSL-3). Ett prov på covid-19-positiva virusodlingar skickas till THL.
Säker hantering av coronavirusprov (på finska)

I samråd med en infektionsläkare kan även andra differentialdiagnostiska bestämningar göras.

Insändning av prover för coronavirussekvensering

Tagning, packning och transport av prov

Provtagarna ska skydda sig på samma sätt som den övriga personalen. Sekretprov från luftvägarna tas på vårdenheten.

Närmare information

Packning av prov

 • Packa proven på samma sätt som smittfarliga prov med hänsyn till gällande anvisningar.
 • Placera varje provrör i en egen återförslutbar påse (till exempel Minigrip-påse) eller i ett transportfodral av plast med skruvkork tillsammans med en absorberande dyna.
 • Lägg proven i en ny återförslutbar plastpåse eller i en styroxbehållare med lämpligt packningsmaterial, till exempel cellulosavadd.
 • Anteckna ”Misstanke om covid-19” på de återförslutbara påsarna.
 • Placera påsen/styroxlådan i en separat ytterförpackning, till exempel i en gul- och svartrandig kartong. Täta fodral för transport av prov finns hos leverantörer av sjukhus- och laboratoriematerial.
 • Förse ytterförpackningen med etiketterna UN3373 och BIOLOGINEN MATERIAALI, KATEGORIA B.
 • Obs! Även differentialdiagnostiska prov ska packas och märkas på samma sätt så länge misstanken gäller. Transportförpackningen ska klart och tydligt märkas med ”INFEKTIOHÄLYTYS”. Med hjälp av denna märkning öppnas provet på ett säkert sätt i det mottagande laboratoriet.

Transport av prov till laboratoriet

Patientprov ska skickas till det undersökande laboratoriet antingen som kyltransport (+4°C) eller per post med kylberedare.

Anvisningar om sjukhusets interna provtransporter ges av de berörda enheterna.

Referenser

Dan, J.M. et al. 2021. Immunological memory to SARS-CoV-2 assessed for up to 8 months after infection. Science, 6 January 2021

THL, Avdelningen för hälsosäkerhet (under tjänstetid)

Överenskommelser om provförsändelser

 • Niina Ikonen tfn 029 524 8413
 • Carita Savolainen-Kopra tfn 029 524 8884

Förfrågningar om provförsändelse och svar:

 • Kirsi Liitsola tfn 029 524 8832
 • Soile Blomqvist tfn 029 524 8490
 • Päivi Laurila tfn 029 524 8023
 • Mia Kontio tfn 029 524 8365
 • Niina Ikonen tfn 029 524 8413

Provremiss till THL (pdf 136 kb)

THL skickar svar på de undersökta resultaten som krypterad e-post till verksamhetsställena.

Adress:

THL
Mikrobiologisk expertis
Virologiska enheten/UK
PB 30
00271 Helsingfors

Coronavirusdiagnostik är tillståndspliktig verksamhet

Coronavirusdiagnostik, liksom annan laboratorieverksamhet inom klinisk mikrobiologi, är tillståndspliktig verksamhet. Tillstånd krävs både för undersökningar i hemlandet och för undersökningar som skickas utomlands, även för snabbtest som mäter antikroppar.

Tillstånd söks hos regionförvaltningsverket. Corononavirusdiagnostik kan påbörjas först när tillstånd har beviljats.