Förekomsten av fästingburen hjärninflammation i Finland

Uppföljningsperioden för fästingburen hjärninflammation har ändrats. Förekomsten av fästingburen hjärninflammation följs från och med 2024 upp 1.10–30.9. Tidigare följdes förekomsten upp varje kalenderår.

På grund av förändringen var uppföljningsperioden för fästingburen hjärninflammation 2023 endast nio månader (1.1–30.9). Därför är prevalenstalen för 2023 inte jämförbara med siffrorna för tidigare år.

Målet med ändringen är att publicera vaccinationsrekommendationerna tidigare så att befolkningen som bor i riskområdet hinner skaffa sig vaccinationsskydd innan fästingarna blir aktiva. 

Fler fall av fästingburen hjärninflammation jämfört med i fjol

År 2023 anmälde laboratorierna 160 fynd av fästingburen hjärninflammation till registret över smittsamma sjukdomar före den 30.9. Detta är 37 fler än året innan, då antalet fall var 123. År 2021 anmäldes 148 fall och under tidigare år färre än 100.  Fall konstaterades mellan februari och september, flest i augusti. 

Den stigande trenden av fästingburen hjärninflammation beror på flera faktorer. Till viss del kan medvetenheten om sjukdomarna inverka på att antalet fall ökat. Det har också konstaterats att till exempel miljö- och klimatförändringen påverkar förekomsten av fästingburna sjukdomar.

De som insjuknade i fästingburen hjärninflammation var i åldern 2–94 år, genomsnittsåldern var 49.9 (medianen 54 år). Av de insjuknade var 95 personer (59 %) män.

I Finland är riskområdena för fästingburen hjärninflammation huvudsakligen begränsade till kustområden och i närheten av andra större vattendrag. År 2023 rapporterades fler fall än tidigare från de nordligare kustområdena.

Förekomst och vaccinationsrekommendationer områdesvis

Kommunspecifika uppgifter om förekomsten av fästingburen hjärninflammation och vaccinationsrekommendationerna finns på kartan som öppnas via länken nedan.  

Förekomsten av TBE följs upp intensivt

I Finland är risken för att insjukna i fästingburen hjärninflammation i genomsnitt liten. Smittorisken har ökat särskilt bland personer som rör sig i naturen under den snöfria tiden i områden där förekomsten av fästingburen hjärninflammation är hög. Smittorisken påverkas förutom av området även av hur lång tid man tillbringat där.

THL följer upp antalet sjukdomsfall med hjälp av laboratorieanmälningar som kommit till det nationella registret över smittsamma sjukdomar. Fynd av TBE-antikroppar anmäls till registret. Dessutom utreder THL smittområdena utifrån intervjuer med personer som insjuknat i sjukdomen. 

Fästingburen hjärninflammation (TBE) i registret över smittsamma sjukdomar

Vaccinationsrekommendationerna grundar sig på riskbedömning

Social- och hälsovårdsministeriet beslutar om avgiftsfria vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet. Institutet för hälsa och välfärd fastställer riskområdena och indikationerna för vaccination i fråga om fästingburen hjärninflammation. Med indikationer för vaccination avses till exempel målgrupper för vaccinationer och områden där vaccinationer ges. Vaccinationsrekommendationerna preciseras årligen.

Den kommunspecifika smittorisken bedöms med hjälp av incidenstalen. Med incidens avses antalet nya fall av fästingburen hjärninflammation i förhållande till befolkningen, om den kan bedömas tillräckligt tillförlitligt.

Som stöd för riskbedömningen räknas också noggrannare incidenstal per postnummerområde, eftersom fästingburen hjärninflammation ofta begränsas till små geografiska områden. Vaccinationsrekommendationerna för de avgränsade områdena grundar sig förutom på antalet smittor och incidenstalen även på prövning från fall till fall.

Mer information

Vad är fästingburen hjärninflammation

TBE-vaccin dvs. ”fästingvaccin”

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om vaccinationer (Finlex)